SFS 2020:398 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

SFS2020-398.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8, 10, 12 a, 20, 31 och 32 §§ och
rubriken närmast före 12 a § lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha
följande lydelse.

8 §2 Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i
SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23
eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har fått laga kraft. När
det gäller föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället
12 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När det gäller europakooperativ som är försäkringsföretag eller tjänste-

pensionsföretag ska Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd har
meddelats enligt 13 kap. 33 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller
10 kap. 62 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och beslutet har
fått laga kraft.

10 §3 Bolagsverket ska föra ett register över europakooperativ (europa-
kooperativsregistret). I fråga om registrering i europakooperativsregistret
tillämpas bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra
författningar om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europa-
kooperativet är ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag,
försäkringsregistret. Om en arbetstagarrepresentant har utsetts enligt lagen
(2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ, ska även detta
registreras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och
2. handläggningen av registreringsärenden.

Särskilt om europakooperativ som är försäkringsföretag eller

tjänstepensionsföretag4
12 a §5 När ett europakooperativ som är ett försäkringsföretag eller ett
tjänstepensionsföretag avser att flytta sitt säte från Sverige till en annan stat
gäller inte 14 och 15 §§, 16 § första stycket första meningen och andra
stycket 4 samt 17–19 §§. Sådana kooperativ ska, om föreningsstämman med
stöd av artikel 7 i SCE-förordningen har beslutat att europakooperativets

1 Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248.

2 Senaste lydelse 2019:761.

3 Senaste lydelse 2010:2074.

4 Senaste lydelse 2010:2074.

5 Senaste lydelse 2011:919.

SFS

2020:398

Publicerad
den

30 maj 2020

background image

SFS

2020:398

2

säte ska flyttas till en annan stat, ansöka om tillstånd till flyttningen hos
Finansinspektionen. Ärenden av principiell betydelse eller av särskild vikt
prövas dock av regeringen efter anmälan av Finansinspektionen.

Tillstånd till flyttningen av säte ska meddelas om
1. försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande

säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till kooperativets
ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet,

2. kooperativets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att flytt-

ningen kan anses förenlig med försäkringstagares och andra borgenärers
intressen, och

3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 7.15 i SCE-förord-

ningen.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om

ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska också underrätta
Bolagsverket om beslut som har meddelats med anledning av sådana ansök-
ningar och som fått laga kraft.

Det som anges om Bolagsverket i 16 § tredje stycket och 16 a § första

stycket ska i stället gälla Finansinspektionen eller regeringen.

20 §6 Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 7.8 i
SCE-förordningen när ett beslut om tillstånd enligt 18 eller 19 § har med-
delats och beslutet har fått laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Finans-
inspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 13 § eller om det
föreligger ett sådant förhållande som avses i artikel 7.15 i SCE-förord-
ningen.

När det gäller europakooperativ som är försäkringsföretag eller tjänste-

pensionsföretag ska Bolagsverket dock utfärda intyget när beslut om till-
stånd har meddelats enligt 12 a § andra stycket och beslutet har fått laga
kraft.

31 § 7 Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i före-
kommande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i års-
redovisningslagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska förening-
ar. När det gäller europakooperativ som är försäkringsföretag eller tjänste-
pensionsföretag tillämpas i stället de bestämmelser i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag som är tillämpliga på försäkrings-
föreningar.

När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar eller

driver finansieringsrörelse tillämpas 12 kap. 28 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse respektive 3 kap. 10 § lagen (2011:755) om
elektroniska pengar i stället för första stycket.

32 §8 Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvalt-
ningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska om-
fatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till
den dag då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i
SCE-förordningen.

Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ

genom fusion enligt artikel 19 i SCE-förordningen och europakooperativet
får säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för den ekonomiska
föreningen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta

6 Senaste lydelse 2010:2074.

7 Senaste lydelse 2018:173.

8 Senaste lydelse 2010:2074.

background image

SFS

2020:398

3

den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag
då europakooperativet registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller

bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen
(1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från
utgången av den period som bokslutet omfattar. När det gäller europa-
kooperativ som är försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag ska det
som sägs i 6 kap. 4 § andra stycket bokföringslagen om bestämmelser i
årsredovisningslagen i stället avse motsvarande bestämmelser i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.