SFS 2020:398 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ