SFS 2006:595 Lag om europakooperativ

060595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om europakooperativ;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning
(EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska koopera-
tiva föreningar (SCE-föreningar)

2 (SCE-förordningen). En europeisk koope-

rativ förening benämns i denna lag ett europakooperativ.

Vad som sägs i denna lag om europakooperativ gäller, om annat inte

anges, endast europakooperativ med säte i Sverige.

För europakooperativ som driver bankrörelse eller försäkringsrörelse gäl-

ler i stället särskilda bestämmelser i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
och lagen (1972:262) om understödsföreningar.

Arbetstagarinflytandet i europakooperativ

2 § Regler om arbetstagarinflytande i europakooperativ finns i lagen
(2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

Firma

3 § Ett europakooperativs firma skall innehålla beteckningen SCE. Firman
skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i det
register som avses i 10 §.

Bildandet av ett europakooperativ

Deltagande i bildandet av ett europakooperativ

4 § En ekonomisk förening eller motsvarande utländsk förening som har
sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
får delta i bildandet av ett europakooperativ, om föreningen

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

SFS 2006:595

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:595

1. är bildad i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt
3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vid bildandet av ett europakooperativ på annat sätt än genom fusion eller

ombildning skall vad som sägs om en ekonomisk förening eller motsvarande
utländsk föreningsform i första stycket gälla även annan sådan juridisk per-
son som avses i artikel 48 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemen-
skapen.

Redovisningsvaluta vid bildandet av ett europakooperativ genom fusion

5 § Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ
genom fusion, skall bestämmelserna om redovisningsvaluta i 12 kap. 1 §
tredje stycket och 3 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska fören-
ingar inte tillämpas på den ekonomiska föreningen.

Första stycket gäller också när europakooperativet skall ha sitt säte i en

annan stat än Sverige.

Skatteverkets och Finansinspektionens rätt att motsätta sig att en ekonomisk
förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion

6 § Skatteverket får motsätta sig att en ekonomisk förening deltar i bildan-
det av ett europakooperativ genom fusion, om

1. europakooperativet enligt fusionsförslaget skall ha sitt säte i en annan

stat än Sverige,

2. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
3. verket har beslutat om revision hos föreningen, och
4. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av fusio-

nen.

Finansinspektionen får, i fråga om en ekonomisk förening som står under

Finansinspektionens tillsyn, motsätta sig att föreningen deltar i bildandet av
ett europakooperativ genom fusion, om de förutsättningar som anges i första
stycket 1 och 2 föreligger.

Skatteverket och Finansinspektionen skall meddela ett sådant beslut som

avses i första och andra styckena inom två månader från den dag då fusions-
förslaget offentliggjordes enligt artikel 24 i SCE-förordningen. Myndighe-
terna får inte meddela ett beslut om att föreningen inte får delta i fusionen
utan att föreningen först har fått tillfälle att yttra sig.

Skyddet för borgenärer i samband med bildandet av ett europakooperativ
genom fusion

7 § I fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer skall be-
stämmelserna i 23 kap. 20 och 22–24 §§ aktiebolagslagen (2005:551) om
tillstånd att verkställa en fusionsplan tillämpas. När det gäller föreningar
som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 21 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

background image

3

SFS 2006:595

Utfärdande av intyg vid bildandet av ett europakooperativ genom fusion

8 § Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i
SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23
eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. In-
tyg får dock inte utfärdas om Skatteverket eller Finansinspektionen har med-
delat ett sådant beslut som avses i 6 §. När det gäller föreningar som driver
finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 22 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse.

Rätt till utträde ur en övertagande förening vid bildandet av ett
europakooperativ genom fusion

9 § En medlem i en övertagande förening, som har motsatt sig bildandet av
ett europakooperativ genom fusion, får säga upp sig till utträde ur före-
ningen om fusionen innebär att europakooperativet kommer att ha sitt säte i
en annan stat än Sverige. En sådan uppsägning skall ske inom den tid och på
de villkor som anges i artikel 7.5 i SCE-förordningen.

Register över europakooperativ m.m.

Registreringsmyndighet

10 § Bolagsverket skall föra ett register över europakooperativ (europa-
kooperativsregistret). I fråga om registrering i europakooperativsregistret
tillämpas bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författ-
ningar om registrering i aktiebolagsregistret. Om en arbetstagarrepresentant
har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakoope-
rativ, skall även detta registreras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och
2. handläggningen av registreringsärenden.

Offentliggörande av förslag till beslut i vissa fall

11 § Föreningens styrelse eller europakooperativets lednings- eller förvalt-
ningsorgan skall ge in sådana förslag till beslut eller sådana uppgifter som
avses i artiklarna 7.2, 35.3 och 76.3 i SCE-förordningen till Bolagsverket för
registrering. Verket skall genast kungöra uppgift om registreringen i Post-
och Inrikes Tidningar. Om förslaget inte kungörs i sin helhet, skall det i kun-
görelsen lämnas uppgift om var det hålls tillgängligt.

Flyttning av ett europakooperativs säte

Tillämpliga bestämmelser

12 § Vid flyttning av ett europakooperativs säte från Sverige till en annan
stat, tillämpas bestämmelserna i 13–20 §§. När det gäller europakooperativ
som driver finansieringsrörelse tillämpas 12 kap. 24–26 §§ lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse i stället för 14–20 §§.

background image

4

SFS 2006:595

Skatteverkets och Finansinspektionens rätt att motsätta sig flyttning av säte

13 § Skatteverket får motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte
till en annan stat, om

1. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
2. verket har beslutat om revision hos europakooperativet, och
3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en

flyttning av europakooperativets säte.

Finansinspektionen får, i fråga om ett europakooperativ som står under Fi-

nansinspektionens tillsyn, motsätta sig att europakooperativet flyttar sitt säte
till en annan stat, om motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintres-
set.

Skatteverket och Finansinspektionen skall meddela ett sådant beslut som

avses i första och andra styckena inom två månader från den dag då förslaget
om flyttningen offentliggjordes enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen. Myn-
digheterna får inte meddela ett beslut om att motsätta sig flyttning utan att
europakooperativet först har fått tillfälle att yttra sig.

Underrättelse till europakooperativets borgenärer

14 § Om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE-förordningen har
beslutat att europakooperativets säte skall flyttas till en annan stat, skall
europakooperativet skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet.

Underrättelsen skall innehålla uppgift om borgenärernas rätt att enligt ar-

tikel 7.4 i SCE-förordningen ta del av förslaget om flyttning och av en sådan
redogörelse som avses i artikel 7.3. Vidare skall underrättelsen innehålla
uppgift om borgenärernas rätt att enligt 17 § motsätta sig flyttningen.

En underrättelse behöver inte sändas till de borgenärer, vilkas anspråk av-

ser en fordran på lön eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti en-
ligt lönegarantilagen (1992:497).

Skyddet för borgenärer i samband med flyttning av ett europakooperativs
säte

15 § I fråga om skyddet för europakooperativets borgenärer i samband
med en flyttning av europakooperativets säte, skall bestämmelserna i 16–
19 §§ tillämpas.

16 § Europakooperativet skall hos Bolagsverket ansöka om tillstånd till
flyttning av säte enligt artikel 7 i SCE-förordningen. Ansökan skall ges in
inom en månad från föreningsstämmans beslut om flyttning.

Till ansökan skall fogas
1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där beslut om flytt-

ning fattades,

2. en kopia av förslaget om flyttning,
3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 7.3 i SCE-förordningen,

och

4. intyg från europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan eller

verkställande direktör om att europakooperativets kända borgenärer har un-
derrättats enligt 14 §.

background image

5

SFS 2006:595

Om europakooperativet inte har fogat de handlingar som anges i andra

stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansö-
kan till prövning, skall Bolagsverket förelägga europakooperativet att inom
viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen. Om europakooperativet inte gör detta,
skall ansökan avvisas.

Handläggning hos Bolagsverket

17 § Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansö-
kan enligt 16 §, skall verket kalla europakooperativets borgenärer. Kallelsen
skall innehålla ett föreläggande för den som motsätter sig flyttningen av säte
att senast viss dag skriftligen anmäla detta till verket. Bolagsverket skall
dock inte kalla de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller
annan ersättning som omfattas av lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Bo-

lagsverket skall skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Skattever-
ket och till kronofogdemyndigheten i den region där europakooperativet har
sitt säte.

18 § Om en borgenär som har blivit kallad enligt 17 § motsätter sig flytt-
ningen av säte inom föreskriven tid, skall Bolagsverket överlämna ärendet
till allmän domstol i den ort där europakooperativets lednings- eller förvalt-
ningsorgan har sitt säte. Om ingen borgenär motsätter sig flyttningen, skall
verket meddela europakooperativet det begärda tillståndet.

Handläggning hos allmän domstol

19 § Om ett ärende om flyttning av europakooperativets säte till en annan
stat har överlämnats till allmän domstol, skall tillstånd till flyttningen läm-
nas, om det visas att de borgenärer som har motsatt sig ansökan har fått full
betalning eller har betryggande säkerhet för fordringar som har uppkommit
före den dag som har angetts i föreläggandet enligt 17 § första stycket. I an-
nat fall skall ansökan avslås.

Utfärdande av intyg

20 § Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 7.8 i
SCE-förordningen när ett beslut om tillstånd enligt 18 eller 19 § har medde-
lats och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Skatte-
verket eller Finansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i
13 § eller om det föreligger ett sådant förhållande som avses i artikel 7.15 i
SCE-förordningen.

Europakooperativets organisation

Dualistiskt organiserade europakooperativ

21 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem
som avses i artiklarna 37–41 i SCE-förordningen (dualistiskt organiserade
europakooperativ) gäller följande.

5 SFS 2006:548–618

background image

6

SFS 2006:595

Om inte annat följer av annan författning eller av SCE-förordningen, skall

bestämmelserna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och andra
författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet
eller dess ledamöter.

Vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i

lagen om ekonomiska föreningar skall tillämpas på tillsynsorganet eller dess
ledamöter:

6 kap. 1 § fjärde stycket om suppleanter,
6 kap. 2 § om förtida avgång,
6 kap. 4 § första och fjärde styckena om bosättningskrav och obehörig-

hetsgrunder,

6 kap. 4 § andra stycket om krav på medlemskap,
6 kap. 5 § om anmälan av aktieinnehav,
6 kap. 8 § tredje stycket om protokoll,
6 kap. 9 § första stycket om beslutsunderlag och inträde av suppleant,
6 kap. 10 § om jäv,
6 kap. 15 § om registrering,
7 kap. 11 § om upplysningsplikt mot föreningsstämman,
7 kap. 17 § första stycket om klander av föreningsstämmans beslut,
7 kap. 18 § om talan mot föreningen och skiljeförfarande,
8 kap. 7 § om revisorsjäv,
8 kap. 11 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,
8 kap. 13 § första stycket om revisionsberättelsen,
11 kap. 4 a § om tvångslikvidation,
11 kap. 17 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband med

upphörande av likvidation,

11 kap. 17 § fjärde stycket om styrelseval efter upphävande av likvida-

tionsbeslut,

13 kap. 1 och 4–6 §§ om skadestånd, och
15 kap. 4 a § om avregistrering av ledamot.
När 6 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på europakoo-

perativ, skall bestämmelserna i den paragrafens andra stycke inte gälla ar-
betstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbets-
tagarinflytande i europakooperativ.

22 § Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa kate-
gorier av beslut som ledningsorganet eller den verkställande direktören fat-
tar. Tillsynsorganet skall ge in ett sådant beslut till Bolagsverket för registre-
ring. Beslutet gäller från tidpunkten för registreringen.

Tillsynsorganet skall till varje föreningsstämma som skall pröva frågan

om fastställelse av europakooperativets resultat- och balansräkningar avge
ett yttrande över årsredovisningen samt ledningsorganets och den verkstäl-
lande direktörens förvaltning. I fråga om tillhandahållande av detta yttrande
skall 7 kap. 8 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
tillämpas.

23 § Om en ledamot i tillsynsorganet med stöd av artikel 37.3 i SCE-för-
ordningen utses till ledamot i ledningsorganet, får tiden för det senare upp-
draget inte överstiga två månader.

background image

7

SFS 2006:595

24 § Varje ledamot i tillsynsorganet har rätt att från ledningsorganet få all
den information som krävs för att tillsynsorganet skall kunna utöva sin kon-
troll enligt artikel 39.1 i SCE-förordningen.

25 § Revisorn skall underrätta tillsynsorganet om erinringar som revisorn
framställer till ledningsorganet och den verkställande direktören enligt
8 kap. 14 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Monistiskt organiserade europakooperativ

26 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem
som avses i artiklarna 42–44 i SCE-förordningen (monistiskt organiserade
europakooperativ) skall, om inte annat följer av annan författning eller av
SCE-förordningen, bestämmelserna i lagen (1987:667) om ekonomiska för-
eningar och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas
på förvaltningsorganet eller dess ledamöter.

Antalet ledamöter i europakooperativets organ

27 § Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ skall
ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter.

Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europakooperativ skall ha

minst tre ledamöter.

När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar tillämpas

2 kap. 9 § femte stycket lagen (2002:149) om elektroniska pengar i stället
för första och andra styckena.

Den verkställande direktören

28 § Ett europakooperativ skall ha en verkställande direktör, om antalet
anställda i europakooperativet under vart och ett av de två senaste räken-
skapsåren i medeltal har överstigit 200. Ett europakooperativ som har bildats
genom fusion eller ombildning skall under de första två räkenskapsåren från
det att europakooperativet bildades ha en verkställande direktör, om antalet
anställda hos någon av de juridiska personer som har deltagit i bildandet un-
der vart och ett av de två räkenskapsår som föregick bildandet i medeltal
översteg 200. I ett europakooperativs stadgar kan det anges att det även i an-
dra fall skall utses en verkställande direktör. I ett europakooperativ som står
under tillsyn av Finansinspektionen skall det alltid finnas en verkställande
direktör.

I ett dualistiskt organiserat europakooperativ skall den verkställande di-

rektören utses av ledningsorganet. Den verkställande direktören får i ett så-
dant fall inte vara ledamot i tillsynsorganet.

I ett monistiskt organiserat europakooperativ skall den verkställande di-

rektören utses av förvaltningsorganet.

29 § I ett dualistiskt organiserat europakooperativ skall såväl tillsynsorga-
net som ledningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens
förvaltning. Vad som sägs i artikel 40 i SCE-förordningen och i 24 § om till-
synsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information skall

background image

8

SFS 2006:595

tillämpas även vid tillsynsorganets och ledningsorganets kontroll över den
verkställande direktörens förvaltning.

30 § I ett monistiskt organiserat europakooperativ skall förvaltningsorga-
net utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Vad som
sägs i artikel 40 i SCE-förordningen och i 24 § om tillsynsorganets kontroll
över ledningsorganet och om rätt till information skall tillämpas även vid
förvaltningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning.

Europakooperativets årsredovisning m.m.

Upprättande av årsredovisning

31 § Ett europakooperativ skall upprätta årsredovisning och, i förekom-
mande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i årsredo-
visningslagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska föreningar.

När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar eller dri-

ver finansieringsrörelse tillämpas 2 kap. 9 § sjätte stycket lagen (2002:149)
om elektroniska pengar respektive 12 kap. 28 § lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse i stället för första stycket.

Särskilt bokslut

32 § Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, skall lednings- eller förvalt-
ningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet skall om-
fatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till
den dag då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i SCE-för-
ordningen.

Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ ge-

nom fusion enligt artikel 19 i SCE-förordningen och europakooperativet får
säte i en annan stat än Sverige, skall styrelsen för den ekonomiska fören-
ingen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet skall omfatta den
tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då
europakooperativet registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestäm-

melserna om årsbokslut i 6

kap. 4–9 och 11

§§ bokföringslagen

(1999:1078). Bokslutet skall ges in till Bolagsverket inom en månad från ut-
gången av den period som bokslutet omfattar.

Valutan för ett europakooperativs kapital

33 § Ett europakooperativ skall uttrycka sitt kapital i antingen svenska
kronor eller euro. Kapitalet skall dock alltid vara uttryckt i samma valuta
som europakooperativets redovisningsvaluta.

background image

9

SFS 2006:595

Övriga bestämmelser

Behörighet att företräda ett europakooperativ

34 § Ett europakooperativ får i stadgarna ange att lednings- eller förvalt-
ningsorganet kan bemyndiga en person ensam eller flera personer i förening
att företräda europakooperativet.

När det gäller europakooperativ som driver finansieringsrörelse tillämpas

12 kap. 29 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i stället för
första stycket.

Lednings- eller förvaltningsorganets rätt att i visst fall ändra stadgarna

35 § Om stadgarna för ett europakooperativ strider mot de ordningar för
arbetstagarinflytande som har fastställts i enlighet med lagen (2006:477) om
arbetstagarinflytande i europakooperativ, skall lednings- eller förvaltnings-
organet ha rätt att ändra stadgarna.

Sammankallande av föreningsstämma genom länsstyrelsens försorg

36 § Om en föreningsstämma som skall hållas enligt SCE-förordningen,
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, stadgarna eller ett stämmobe-
slut inte sammankallas på angivet sätt, skall länsstyrelsen i det län där led-
nings- eller förvaltningsorganet har sitt säte på anmälan av en ledamot i för-
valtningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den verkställande
direktören, en revisor eller en föreningsmedlem genast på europakooperati-
vets bekostnad sammankalla stämman.

Sanktioner mot europakooperativ med säte och huvudkontor i olika stater

37 § Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i
SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, skall
Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa att europakooperativet inte
uppfyller den skyldigheten. När beslutet har vunnit laga kraft, skall verket
förelägga europakooperativet att inom viss tid göra rättelse. Därvid skall
11 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas. Föreläg-
gandet skall innehålla en erinran om att europakooperativet kommer att för-
pliktas att gå i likvidation om europakooperativet inte gör rättelse.

Om europakooperativet inte följer föreläggandet, skall Bolagsverket be-

sluta att europakooperativet skall gå i likvidation. Beslut om likvidation
skall dock inte meddelas, om likvidationsgrunden har upphört under ären-
dets handläggning hos verket.

Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte verkställas förrän det

har vunnit laga kraft.

Straff och vite

38 § Bestämmelserna om straff i 16 kap. 1 § första stycket och andra
stycket 1 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall tillämpas på
europakooperativ.

background image

10

SFS 2006:595

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

39 § Bestämmelserna om vite i 30 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)
skall tillämpas på europakooperativ. Vad som sägs där om styrelsen eller
dess ledamöter skall tillämpas på europakooperativets lednings- eller för-
valtningsorgan eller ledamöterna i dessa organ.

Överklagande

40 § Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att
vägra registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två
månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett till-
ståndsärende enligt 16 §, verkets beslut om att vägra utfärda intyg enligt 8
eller 20 § samt verkets beslut enligt 39 §. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Skatteverkets och Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller

13 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 36 § får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 § får överklagas hos allmän

domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett be-
slut enligt 37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då
europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 § andra stycket
får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande enligt fjärde stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

JENS ORBACK
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.