SFS 2006:599 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

060599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1972:262) om un-

derstödsföreningar

dels att 1 och 27 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas 33 nya paragrafer, 83–115 §§, samt när-

mast före 83, 85, 86, 92, 94, 99, 104, 105, 106 och 109 §§ nya rubriker av
följande lydelse.

1 § Med understödsförening förstås enligt denna lag sådan förening för in-
bördes bistånd som har till ändamål att, utan affärsmässigt drivande av för-
säkringsrörelse, meddela annan personförsäkring än arbetslöshetsförsäkring
och som är på sådant sätt sluten att den huvudsakligen är avsedd för an-
ställda i visst eller vissa företag, personer tillhörande viss yrkesgrupp eller
medlemmar i sammanslutning med sådan intressegemenskap att en samver-
kan även för personförsäkring är naturlig.

Också förening som ej är sluten på sätt som anges i första stycket anses

som understödsförening, om den är registrerad såsom understödsförening
enligt äldre lag.

Avser verksamheten huvudsakligen pensionsförsäkring på grund av an-

ställning, anses föreningen som understödsförening, även om medlems-
avgifterna erlägges av arbetsgivaren.

I 83–115 §§ finns särskilda bestämmelser om sådana europakooperativ

enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga
för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

2 (SCE-förord-

ningen) som driver försäkringsrörelse.

27 §

3 Bestämmelserna i 21–23

§§, 25–30

§§ och 32–37

§§ lagen

(1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
understödsförening med följande avvikelser, nämligen

1. att minst hälften av styrelsens ledamöter skall väljas på förenings-

stämma eller av organisation som kan anses företräda medlemmarna,

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

3 Senaste lydelse 1992:1624.

SFS 2006:599

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:599

2. att styrelseledamot får utses för tid till och med den ordinarie förenings-

stämma som skall äga rum under fjärde räkenskapsåret efter det han utsetts,
om Finansinspektionen medgett det,

3. att anställd hos föreningen ej får vara styrelseordförande.
Vid tillämpningen av 37 § skall iakttagas att hänvisningen till 9 § skall

avse 14 § denna lag.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om

styrelserepresentation för de privatanställda.

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.

Särskilda bestämmelser för europakooperativ som driver
försäkringsrörelse

Inledande bestämmelser

83 § Bestämmelserna i denna lag om understödsföreningar skall tillämpas
även på europakooperativ som driver försäkringsrörelse när det gäller frågor
som inte regleras i SCE-förordningen. I 84–115 §§ finns bestämmelser som
kompletterar SCE-förordningen när det gäller sådana europakooperativ.

Vad som sägs om europakooperativ som driver försäkringsrörelse gäller,

om annat inte anges, endast sådana europakooperativ med säte i Sverige.

84 § Regler om arbetstagarinflytande i europakooperativ finns i lagen
(2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

Firma

85 § Ett europakooperativs firma skall innehålla beteckningen SCE. Fir-
man skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i
det register som avses i 92 §.

Bildandet av ett europakooperativ

86 § Om inte annat följer av SCE-förordningen, skall bestämmelserna om
fusion av publika försäkringsaktiebolag i 15 a kap. försäkringsrörelselagen
(1982:713) tillämpas på en understödsförening som deltar i bildandet av ett
europakooperativ genom fusion.

87 § En ekonomisk förening eller motsvarande utländsk förening som har
sitt huvudkontor i en stat utanför EES får delta i bildandet av ett europakoo-
perativ, om föreningen

1. är bildad i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom EES,
2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt
3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom

EES.

Vid bildandet av ett europakooperativ på annat sätt än genom fusion eller

ombildning skall vad som sägs om en ekonomisk förening eller motsvarande
utländsk föreningsform i första stycket gälla även annan sådan juridisk per-

background image

3

SFS 2006:599

son som avses i artikel 48 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemen-
skapen.

88 § Om en understödsförening deltar i bildandet av ett europakooperativ
genom fusion, skall bestämmelsen om redovisningsvaluta i 15 a kap. 1 §
tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) inte tillämpas på under-
stödsföreningen.

Första stycket gäller också när europakooperativet skall ha sitt säte i en

annan stat än Sverige.

89 § Skatteverket får motsätta sig att en understödsförening deltar i bildan-
det av ett europakooperativ genom fusion, om

1. europakooperativet enligt fusionsförslaget skall ha sitt säte i en annan

stat än Sverige,

2. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
3. verket har beslutat om revision hos föreningen, och
4. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av fusio-

nen.

Finansinspektionen får motsätta sig att understödsföreningen deltar i bil-

dandet av ett europakooperativ genom fusion, om de förutsättningar som
anges i första stycket 1 och 2 föreligger.

90 § Skatteverket och Finansinspektionen skall meddela ett sådant beslut
som avses i 89 § inom två månader från den dag då fusionsförslaget offent-
liggjordes enligt artikel 24 i SCE-förordningen. Myndigheterna får inte med-
dela ett beslut om att understödsföreningen inte får delta i fusionen utan att
föreningen först har fått tillfälle att yttra sig.

91 § Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i
SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 15 a kap.
13 § försäkringsrörelselagen (1982:713) och beslutet har vunnit laga kraft.
Intyg får dock inte utfärdas om Skatteverket eller Finansinspektionen har
meddelat ett sådant beslut som avses i 89 §.

Registrering av europakooperativ m.m.

92 § Europakooperativ som driver försäkringsrörelse registreras i europa-
kooperativsregistret som förs av Bolagsverket enligt 10 § lagen (2006:595)
om europakooperativ. I fråga om registrering av sådana europakooperativ
tillämpas bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (1982:713) och andra
författningar om registrering i försäkringsregistret. Om en arbetstagarrepre-
sentant har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i euro-
pakooperativ, skall även detta registreras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och
2. handläggningen av registreringsärenden.

93 § Understödsföreningens styrelse eller europakooperativets lednings-
eller förvaltningsorgan skall ge in sådana förslag till beslut eller sådana upp-

background image

4

SFS 2006:599

gifter som avses i artiklarna 7.2, 35.3 och 76.3 i SCE-förordningen till Bo-
lagsverket för registrering. Verket skall genast kungöra uppgift om registre-
ringen i Post- och Inrikes Tidningar. Om förslaget inte kungörs i sin helhet,
skall det i kungörelsen lämnas uppgift om var det hålls tillgängligt.

Flyttning av ett europakooperativs säte

94 § Skatteverket får motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte
till en annan stat, om

1. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
2. verket har beslutat om revision hos europakooperativet, och
3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en

flyttning av europakooperativets säte.

Finansinspektionen får motsätta sig att europakooperativet flyttar sitt säte

till en annan stat, om motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintres-
set.

Skatteverket och Finansinspektionen skall meddela ett sådant beslut som

avses i första och andra styckena inom två månader från den dag då förslaget
om flyttningen offentliggjordes enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen. Myn-
digheterna får inte meddela ett beslut om att motsätta sig flyttning utan att
europakooperativet först har fått tillfälle att yttra sig.

95 § I fråga om skyddet för europakooperativets borgenärer i samband
med en flyttning av europakooperativets säte, skall bestämmelserna i 96 och
97 §§ tillämpas.

96 § Om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE-förordningen har
beslutat att europakooperativets säte skall flyttas till en annan stat, skall
europakooperativet ansöka om tillstånd till flyttningen. Frågan om sådant
tillstånd prövas av Finansinspektionen.

Ansökan skall ges in inom en månad från föreningsstämmans beslut om

flyttning.

Till ansökan skall fogas
1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där beslut om flytt-

ning fattades,

2. en kopia av förslaget om flyttning, och
3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 7.3 i SCE-förordningen.
Om europakooperativet inte har fogat de handlingar som anges i tredje

stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansö-
kan till prövning, skall europakooperativet föreläggas att inom viss tid yttra
sig eller avhjälpa bristen. Om europakooperativet inte gör detta, skall ansö-
kan avvisas.

Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt

första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning
av sådana ansökningar.

97 § Tillstånd till flyttningen av säte skall meddelas om

1. europakooperativets borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet,

om ett sådant skydd behövs med hänsyn till europakooperativets ekono-
miska förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet,

background image

5

SFS 2006:599

2. europakooperativets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att

flyttningen kan anses förenlig med försäkringstagares eller andra fordrings-
ägares intressen, och

3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 7.15 i SCE-förord-

ningen.

98 § Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 7.8 i
SCE-förordningen när ett beslut har meddelats enligt 97 § och beslutet har
vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Skatteverket eller Finans-
inspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 94 §.

Dualistiskt organiserade europakooperativ

99 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem
som avses i artiklarna 37–41 i SCE-förordningen (dualistiskt organiserade
europakooperativ) gäller följande.

Om inte annat följer av annan författning eller av SCE-förordningen, skall

bestämmelserna i denna lag och andra författningar om styrelsen eller dess
ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter.

Vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i

lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar skall tillämpas på tillsynsorga-
net eller dess ledamöter:

21 § tredje och fjärde styckena om förtida avgång,
22 § första stycket om bosättningskrav och obehörighetsgrunder,
22 § andra stycket om krav på medlemskap,
23 § första stycket om suppleanter,
25 § tredje stycket om protokoll,
26 § första stycket om beslutsunderlag och inträde av suppleant,
27 § om jäv,
36 § om talan mot föreningen,
37 § om registrering,
46 § första momentet tredje och fjärde styckena om revisorsjäv,
50 § tredje stycket om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,
51 § första stycket om revisionsberättelsen,
57 § andra momentet om upplysningsplikt mot föreningsstämman,
69 § första momentet första–tredje styckena om klander av förenings-

stämmans beslut,

106 och 107 §§, 108 § första stycket samt 109 § om skadestånd, och
116 § om skiljeförfarande.
Vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i

denna lag skall tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

26 § om lämnande av kredit,
26 h § om tystnadsplikt,
27 § fjärde stycket om hinder mot att vara styrelseledamot,
27 a § första stycket om ledningsprövning,
27 a § andra stycket om obehörighetsgrund,
45 § första stycket om tvångslikvidation, och
70 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och när-

vara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna.

background image

6

SFS 2006:599

När 22 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar tillämpas på euro-

pakooperativ, skall bestämmelserna i den paragrafens andra stycke inte gälla
arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbets-
tagarinflytande i europakooperativ.

100 § Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa kate-
gorier av beslut som ledningsorganet eller den verkställande direktören fat-
tar. Tillsynsorganet skall ge in ett sådant beslut till Bolagsverket för registre-
ring. Beslutet gäller från tidpunkten för registreringen.

Tillsynsorganet skall till varje föreningsstämma som skall pröva frågan

om fastställelse av europakooperativets resultat- och balansräkningar avge
ett yttrande över årsredovisningen samt ledningsorganets förvaltning. I fråga
om tillhandahållande av detta yttrande skall 7 kap. 8 § fjärde stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas.

101 § Om en ledamot i tillsynsorganet med stöd av artikel 37.3 i SCE-
förordningen utses till ledamot i ledningsorganet, får tiden för det senare
uppdraget inte överstiga två månader.

102 § Varje ledamot i tillsynsorganet har rätt att från ledningsorganet få all
den information som krävs för att tillsynsorganet skall kunna utöva sin kon-
troll enligt artikel 39.1 i SCE-förordningen.

103 § Revisorn skall underrätta tillsynsorganet om erinringar som revisorn
framställer till ledningsorganet enligt 50 § femte stycket lagen (1951:308)
om ekonomiska föreningar.

Monistiskt organiserade europakooperativ

104 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem
som avses i artiklarna 42–44 i SCE-förordningen (monistiskt organiserade
europakooperativ) skall, om inte annat följer av annan författning eller av
SCE-förordningen, bestämmelserna i denna lag och andra författningar om
styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på förvaltningsorganet eller dess le-
damöter.

Antalet ledamöter i europakooperativets organ

105 § Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ skall
ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter.

Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europakooperativ skall ha

minst tre ledamöter.

Europakooperativets årsredovisning m.m.

106 § Ett europakooperativ skall upprätta årsredovisning och, i förekom-
mande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som är tillämpliga på
understödsföreningar.

background image

7

SFS 2006:599

107 § Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, skall lednings- eller för-
valtningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet skall
omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till
den dag då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i SCE-för-
ordningen.

Om en understödsförening deltar i bildandet av ett europakooperativ ge-

nom fusion enligt artikel 19 i SCE-förordningen och europakooperativet får
säte i en annan stat än Sverige, skall styrelsen för understödsföreningen upp-
rätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet skall omfatta den tid för vil-
ken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då europa-
kooperativet registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestäm-

melserna om årsbokslut i 6 kap. 4–9 och 11

§§ bokföringslagen

(1999:1078). Bokslutet skall ges in till Bolagsverket inom en månad från ut-
gången av den period som bokslutet omfattar.

108 § Ett europakooperativ skall uttrycka sitt kapital i antingen svenska
kronor eller euro. Kapitalet skall dock alltid vara uttryckt i samma valuta
som europakooperativets redovisningsvaluta.

Övriga bestämmelser

109 § Ett europakooperativ får i stadgarna ange att lednings- eller förvalt-
ningsorganet kan bemyndiga en person ensam eller flera personer i förening
att företräda europakooperativet.

110 § Om stadgarna för ett europakooperativ strider mot de ordningar för
arbetstagarinflytande som har fastställts i enlighet med lagen (2006:477) om
arbetstagarinflytande i europakooperativ, skall lednings- eller förvaltnings-
organet ha rätt att ändra stadgarna.

111 § Om en föreningsstämma som skall hållas enligt SCE-förordningen,
denna lag, lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar, stadgarna eller ett
stämmobeslut inte sammankallas på angivet sätt, skall länsstyrelsen i det län
där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte på anmälan av en leda-
mot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, en revisor
eller en föreningsmedlem genast på europakooperativets bekostnad sam-
mankalla stämman.

112 § Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i
SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, skall
Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa att europakooperativet inte
uppfyller den skyldigheten. När beslutet har vunnit laga kraft, skall verket
förelägga europakooperativet att inom viss tid göra rättelse. Därvid skall
11 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas. Föreläg-
gandet skall innehålla en erinran om att europakooperativet kommer att för-
pliktas att gå i likvidation om europakooperativet inte gör rättelse.

Om europakooperativet inte följer föreläggandet, skall Bolagsverket be-

sluta att europakooperativet skall gå i likvidation. Beslut om likvidation

background image

8

SFS 2006:599

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

skall dock inte meddelas, om likvidationsgrunden har upphört under ären-
dets handläggning hos verket.

Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte verkställas förrän det

har vunnit laga kraft.

113 § Bestämmelserna om straff i 77–80 §§ denna lag skall tillämpas på
europakooperativ.

114 § Bestämmelserna om vite i 21 kap. 2 § första–tredje och femte styck-
ena försäkringsrörelselagen (1982:713) skall tillämpas på europakooperativ.
Vad som sägs där om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på euro-
pakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan eller ledamöterna i dessa
organ.

115 § Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller
att vägra registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom
två månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller Finansinspektionens
beslut i ett tillståndsärende enligt 97 §, Bolagsverkets beslut om att vägra ut-
färda intyg enligt 91 eller 98 § samt verkets beslut enligt 114 §. Prövnings-
tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Skatteverkets och Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 89 eller

94 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 111 § får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 112 § får överklagas hos allmän

domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett be-
slut enligt 112 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag
då europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 112 § andra
stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande enligt fjärde stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.