SFS 2009:714 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:595) om europakooperativ / SFS 2009:714 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
090714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:595) om europa-

kooperativ

2

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,
dels att 8 och 40 §§ ska ha följande lydelse.

8 §

3

Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i

SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23
eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft.
När det gäller föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället
12 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

40 §

4

Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två
månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett till-
ståndsärende enligt 16 §, verkets beslut om att vägra utfärda intyg enligt 8
eller 20 § samt verkets beslut enligt 39 §. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 13 § och Skatteverkets

beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 36 § får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 § får överklagas hos allmän

domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett
beslut enligt 37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag
då europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 § andra
stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

1 Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

2 Senaste lydelse av
6 § 2008:10
rubriken närmast före 6 § 2008:10.

3 Senaste lydelse 2008:10.

4 Senaste lydelse 2008:10.

SFS 2009:714

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:714

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Vid överklagande enligt fjärde stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller

fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.