SFS 2010:695 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

100695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2006:595) om europa-

kooperativ ska ha följande lydelse.

4 §

En ekonomisk förening eller motsvarande utländsk förening som har

sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
får delta i bildandet av ett europakooperativ, om föreningen

1. är bildad i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt
3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom Eu-

ropeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vid bildandet av ett europakooperativ på annat sätt än genom fusion eller

ombildning ska vad som sägs om en ekonomisk förening eller motsvarande
utländsk föreningsform i första stycket gälla även annan sådan juridisk per-
son som avses i artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

SFS 2010:695

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.