SFS 2010:2074 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

102074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:595) om

europakooperativ

dels att 1, 7, 8, 10, 12, 20, 21, 31 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 12 a §, samt närmast före

12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning

(EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa
föreningar (SCE-föreningar)

2 (SCE-förordningen). En europeisk kooperativ

förening benämns i denna lag ett europakooperativ.

Det som sägs i denna lag om europakooperativ gäller bara europa-

kooperativ med säte i Sverige, om inte annat anges.

För europakooperativ som driver bankrörelse gäller i stället särskilda

bestämmelser i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Försäkringsförening anses som ekonomisk förening i denna lag.

7 §

I fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer ska be-

stämmelserna i 23 kap. 20 och 22–24 §§ aktiebolagslagen (2005:551) om
tillstånd att verkställa en fusionsplan tillämpas. När det gäller föreningar
som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 21 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. När det gäller föreningar som
driver försäkringsrörelse tillämpas i stället 13

kap. 33–35 §§ försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043).

8 §

3

Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i

SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23
eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft.
När det gäller föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället
12 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse ska Bolags-

verket utfärda intyget när beslut om tillstånd har meddelats enligt 13 kap.

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

3 Senaste lydelse 2009:714.

SFS 2010:2074

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2074

33–35 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) och beslutet har vunnit laga
kraft.

10 §

Bolagsverket ska föra ett register över europakooperativ (europa-

kooperativsregistret). I fråga om registrering i europakooperativsregistret
tillämpas bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författ-
ningar om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europakooperativet dri-
ver försäkringsrörelse, försäkringsregistret. Om en arbetstagarrepresentant
har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakoopera-
tiv, ska även detta registreras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och
2. handläggningen av registreringsärenden.

12 § Vid flyttning av ett europakooperativs säte från Sverige till en annan
stat, tillämpas 12 a–20 §§. När det gäller europakooperativ som driver finan-
sieringsrörelse tillämpas 12 kap. 24–26 §§ lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse i stället för 14–20 §§.

Särskilt om europakooperativ som driver försäkringsrörelse

12 a §

När ett europakooperativ som driver försäkringsrörelse avser att

flytta sitt säte från Sverige till en annan stat gäller inte 14 och 15 §§, 16 §
första stycket första meningen och andra stycket 4 samt 17–19 §§. Sådana
kooperativ ska, om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE-förord-
ningen har beslutat att europakooperativets säte ska flyttas till en annan stat,
ansöka om tillstånd till flyttningen hos Finansinspektionen. Ärenden av prin-
cipiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen efter anmä-
lan av Finansinspektionen.

Tillstånd till flyttningen av säte ska meddelas om
1. försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande

säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till bolagets ekonomiska
förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet,

2. bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att flyttningen kan

anses förenlig med försäkringstagares och andra borgenärers intressen, och

3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 8.15 i SE-förordning-

en.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om an-

sökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska också underrätta Bo-
lagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
sådana ansökningar.

Det som anges om Bolagsverket i 16 § tredje stycket och 16 a § första

stycket ska i stället gälla Finansinspektionen eller regeringen.

20 §

4

Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 7.8 i

SCE-förordningen när ett beslut om tillstånd enligt 18 eller 19 § har medde-
lats och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Fi-

4 Senaste lydelse 2008:10.

background image

3

SFS 2010:2074

nansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 13 § eller om
det föreligger ett sådant förhållande som avses i artikel 7.15 i SCE-förord-
ningen.

När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse ska Bolags-

verket dock utfärda intyget när beslut om tillstånd har meddelats enligt
12 a § andra stycket och beslutet har vunnit laga kraft.

21 §

I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem

som avses i artiklarna 37–41 i SCE-förordningen (dualistiskt organiserade
europakooperativ) gäller följande.

Om inte annat följer av annan författning eller av SCE-förordningen, ska

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och andra författningar om sty-
relsen eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamö-
ter.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i

lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess
ledamöter:

6 kap. 1 § fjärde stycket om suppleanter,
6 kap. 2 § om förtida avgång,
6 kap. 4 § första och fjärde styckena om bosättningskrav och obehörig-

hetsgrunder,

6 kap. 4 § andra stycket om krav på medlemskap,
6 kap. 5 § om anmälan av aktieinnehav,
6 kap. 8 § tredje stycket om protokoll,
6 kap. 9 § första stycket om beslutsunderlag och inträde av suppleant,
6 kap. 10 § om jäv,
6 kap. 15 § om registrering,
7 kap. 11 § om upplysningsplikt mot föreningsstämman,
7 kap. 17 § första stycket om klander av föreningsstämmans beslut,
7 kap. 18 § om talan mot föreningen och skiljeförfarande,
8 kap. 7 § om revisorsjäv,
8 kap. 11 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,
8 kap. 13 § första stycket om revisionsberättelsen,
11 kap. 4 a § om tvångslikvidation,
11 kap. 17 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband med upp-

hörande av likvidation,

11 kap. 17 § fjärde stycket om styrelseval efter upphävande av likvida-

tionsbeslut,

13 kap. 1 och 4–6 §§ om skadestånd, och
15 kap. 4 a § om avregistrering av ledamot.
När 6 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på europakoo-

perativ, ska bestämmelserna i den paragrafens andra stycke inte gälla arbets-
tagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagar-
inflytande i europakooperativ.

För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver försäkrings-

rörelse gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

background image

4

SFS 2010:2074

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

31 §

5

Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i förekom-

mande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i
årsredovisningslagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska fören-
ingar. När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse tilläm-
pas i stället de bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-
ringsföretag som är tillämpliga på försäkringsföreningar.

När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar, driver fi-

nansieringsrörelse eller tillhandahåller betaltjänster tillämpas 2 kap. 9 § sjät-
te stycket lagen (2002:149) om elektroniska pengar, 12 kap. 28 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive 3 kap. 9 § andra
stycket lagen (2010:751) om betaltjänster i stället för första stycket.

32 §

6

Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvalt-

ningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta
den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag
då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i SCE-förordningen.

Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ

genom fusion enligt artikel 19 i SCE-förordningen och europakooperativet
får säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för den ekonomiska fören-
ingen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den
tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då
europakooperativet registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestäm-

melserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078).
Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den
period som bokslutet omfattar. När det gäller europakooperativ som driver
försäkringsrörelse ska det som sägs i 6 kap. 4 § andra stycket bokföringsla-
gen om bestämmelser i årsredovisningslagen i stället avse motsvarande be-
stämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:762.

6 Senaste lydelse 2010:1510.

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.