SFS 2011:771 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:595) om europakooperativ / SFS 2011:771 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
110771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 och 31 §§ lagen (2006:595) om

europakooperativ ska ha följande lydelse.

27 §

Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ ska ha

minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter.

Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europakooperativ ska ha

minst tre ledamöter.

31 §

2

Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i före-

kommande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i årsre-
dovisningslagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska föreningar.
När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpas i
stället de bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-
företag som är tillämpliga på försäkringsföreningar.

När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar, driver

finansieringsrörelse eller tillhandahåller betaltjänster tillämpas 12 kap. 28 §
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 3 kap. 9 § andra stycket
lagen (2010:751) om betaltjänster respektive 3 kap. 10 § lagen (2011:755)
om elektroniska pengar i stället för första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2010:2074.

SFS 2011:771

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.