SFS 2011:771 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:595) om europakooperativ / SFS 2011:771 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
110771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:595) om <br/>europakooperativ;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 27 och 31 �� lagen (2006:595) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">europakooperativ ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ ska ha</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">minst tre ledam�ter och tillsynsorganet minst fem ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europakooperativ ska ha</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">minst tre ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett europakooperativ ska uppr�tta �rsredovisning och, i f�re-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">kommande fall, koncernredovisning i enlighet med de best�mmelser i �rsre-<br/>dovisningslagen (1995:1554) som �r till�mpliga p� ekonomiska f�reningar.<br/>N�r det g�ller europakooperativ som driver f�rs�kringsr�relse till�mpas i<br/>st�llet de best�mmelser i lagen (1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�krings-<br/>f�retag som �r till�mpliga p� f�rs�kringsf�reningar.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det g�ller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar, driver</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">finansieringsr�relse eller tillhandah�ller betaltj�nster till�mpas 12 kap. 28 �<br/>lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, 3 kap. 9 � andra stycket<br/>lagen (2010:751) om betaltj�nster respektive 3 kap. 10 � lagen (2011:755)<br/>om elektroniska pengar i st�llet f�r f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:2074.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:771</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utf�rdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 27 och 31 �� lagen (2006:595) om

europakooperativ ska ha f�ljande lydelse.

27 �

Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ ska ha

minst tre ledam�ter och tillsynsorganet minst fem ledam�ter.

F�rvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europakooperativ ska ha

minst tre ledam�ter.

31 �

2

Ett europakooperativ ska uppr�tta �rsredovisning och, i f�re-

kommande fall, koncernredovisning i enlighet med de best�mmelser i �rsre-
dovisningslagen (1995:1554) som �r till�mpliga p� ekonomiska f�reningar.
N�r det g�ller europakooperativ som driver f�rs�kringsr�relse till�mpas i
st�llet de best�mmelser i lagen (1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�krings-
f�retag som �r till�mpliga p� f�rs�kringsf�reningar.

N�r det g�ller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar, driver

finansieringsr�relse eller tillhandah�ller betaltj�nster till�mpas 12 kap. 28 �
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, 3 kap. 9 � andra stycket
lagen (2010:751) om betaltj�nster respektive 3 kap. 10 � lagen (2011:755)
om elektroniska pengar i st�llet f�r f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2010:2074.

SFS 2011:771

Utkom fr�n trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.