SFS 2011:919 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

110919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 a § lagen (2006:595) om euro-

pakooperativ ska ha följande lydelse.

12 a §

2

När ett europakooperativ som driver försäkringsrörelse avser att

flytta sitt säte från Sverige till en annan stat gäller inte 14 och 15 §§, 16 §
första stycket första meningen och andra stycket 4 samt 17–19 §§. Sådana
kooperativ ska, om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE-förord-
ningen har beslutat att europakooperativets säte ska flyttas till en annan stat,
ansöka om tillstånd till flyttningen hos Finansinspektionen. Ärenden av prin-
cipiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen efter anmä-
lan av Finansinspektionen.

Tillstånd till flyttningen av säte ska meddelas om
1. försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande

säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till kooperativets ekono-
miska förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet,

2. kooperativets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att flytt-

ningen kan anses förenlig med försäkringstagares och andra borgenärers
intressen, och

3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 8.15 i SE-förord-

ningen.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om an-

sökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska också underrätta Bo-
lagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
sådana ansökningar.

Det som anges om Bolagsverket i 16 § tredje stycket och 16 a § första

stycket ska i stället gälla Finansinspektionen eller regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298.

2 Senaste lydelse 2010:2074.

SFS 2011:919

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.