SFS 2008:592 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 2008:592 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
080592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1986:436) om nä-

ringsförbud

dels

att nuvarande 8 b�8 d §§ ska betecknas 8 c�8 e §§,

dels

att 2, 3, nya 8 c�8 e, 10, 13, 17 och 22 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 8 b §§, av föl-

jande lydelse.

2 §

Näringsförbud får, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas

den som försatts i konkurs och då var enskild näringsidkare, om han eller
hon förfarit grovt otillbörligt mot sina borgenärer eller på annat sätt grovt
åsidosatt vad som ålegat honom eller henne i näringsverksamhet.

2 a §

Näringsförbud får, om det är påkallat från allmän synpunkt, medde-

las den som i egenskap av enskild näringsidkare grovt har åsidosatt vad som
ålegat honom eller henne i näringsverksamhet och därvid överträtt förbudet i
2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) eller i artikel 81 i EG-fördraget.
Detta gäller dock bara om överträdelsen har inneburit att företag i samma
produktions- eller handelsled fastställer försäljningspriser, begränsar eller
kontrollerar produktion eller delar upp marknader.

3 §

2

Vid prövningen av om näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt

ska det särskilt beaktas om åsidosättandet varit systematiskt eller syftat till
betydande vinning, om det medfört eller varit ägnat att medföra betydande
skada eller om näringsidkaren tidigare dömts för brott i näringsverksamhet. I
fall som avses i 2 a § ska det även särskilt beaktas om förfarandet har varit
ägnat att allvarligt hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

Har näringsidkaren i näringsverksamheten gjort sig skyldig till brott för

vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader, ska vid till-
lämpning av 1 § näringsförbud anses påkallat från allmän synpunkt, om inte
särskilda skäl talar mot det.

I fall som avses i 2 a § ska näringsförbud inte anses påkallat från allmän

synpunkt, om den som kan komma i fråga för ett sådant förbud själv eller
inom ramen för den bedrivna näringsverksamheten har medverkat till att i
väsentlig mån underlätta Konkurrensverkets utredning av överträdelsen.

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Senaste lydelse 1996:314.

SFS 2008:592

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:592

Detsamma ska gälla för medverkan i utredningar som görs av en konkur-
rensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller av Euro-
peiska gemenskapernas kommission.

4 §

3

Har näringsverksamhet bedrivits av en juridisk person får, under de

förutsättningar som anges i 1�3 §§, näringsförbud meddelas, i fråga om

kommanditbolag: komplementär,
annat handelsbolag: bolagsman,
aktiebolag och försäkringsbolag: ledamot och suppleant i styrelsen samt

verkställande direktör och vice verkställande direktör,

bankaktiebolag, sparbank och ekonomisk förening: ledamot och suppleant

i styrelsen,

europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige: företags-

ledare,

europabolag och europakooperativ med säte i Sverige: ledamot och supp-

leant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt verkställande direktör
och vice verkställande direktör,

om denne begått brottet i näringsverksamheten eller innehade sin ställning

när betalningen av skatt, tull eller avgift underläts, den juridiska personen
försattes i konkurs eller förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)
eller artikel 81 i EG-fördraget överträddes.

Första stycket gäller också den som i annan egenskap än där sägs faktiskt

har utövat ledningen av en näringsverksamhet eller utåt har framträtt som
ansvarig för en enskild näringsverksamhet.

Under de förutsättningar som anges i 2 § får näringsförbud även meddelas

den som innehade sin ställning enligt första stycket senare än ett år innan
konkursansökan kom in till tingsrätten.

8 b §

Konkurrensverket får föra talan om näringsförbud i de fall som avses

i 2 a § i samband med ett mål om konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §
konkurrenslagen (2008:579). Om inte annat följer av denna lag, tillämpas
därvid bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om
saken inte är tillåten. Vid omröstning gäller reglerna i 29 kap. rättegångsbal-
ken.

Om Konkurrensverket inte för talan enligt första stycket, får verket i stäl-

let ansöka om näringsförbud. Ett sådant ärende om näringsförbud ska hand-
läggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat följer av
denna lag.

8 c §

4

I fall som avses i 8 a § görs ansökan hos tingsrätten i den ort där nä-

ringsidkaren har sitt hemvist. Om näringsidkaren inte har hemvist i Sverige,
tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt.

Om ärendet gäller näringsförbud med stöd av 2 §, är även den tingsrätt

som handlägger eller har handlagt konkursen behörig att pröva ärendet.

I fall som avses i 8 b § andra stycket görs ansökan hos Stockholms tings-

rätt. Ett beslut av tingsrätten överklagas i sådant fall hos Marknadsdomsto-
len.

3

Senaste lydelse 2006:602.

4

Senaste lydelse av tidigare 8 b § 1999:181.

background image

3

SFS 2008:592

8 d §

5

I ärenden som gäller näringsförbud ska tingsrätten hålla samman-

träde, om detta inte är uppenbart obehövligt.

Om sammanträde hålls ska tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre

nämndemän. �rendet ska avgöras av samma domare. I fall som avses i 8 b §
andra stycket ska tingsrätten vara sammansatt på det sätt som anges i 8 kap.
10 § första stycket konkurrenslagen (2008:579).

Vid omröstning gäller reglerna i 29 kap. rättegångsbalken.
Utöver vad som följer av lagen (1996:242) om domstolsärenden får rätten

förelägga nytt vite eller förordna om hämtning till rätten antingen omedel-
bart eller till en senare dag, om den som ansökan riktas mot trots föreläg-
gande om personlig inställelse inte inställer sig till sammanträdet eller instäl-
ler sig genom ombud.

8 e §

6

Rätten får i mål och ärenden om näringsförbud förordna offentlig

försvarare för den som avses med förbudsyrkandet, om det finns särskilda
skäl. I fråga om offentlig försvarare gäller bestämmelserna i rättegångsbal-
ken.

I fråga om rättegångskostnader tillämpas i mål och ärenden om närings-

förbud 31 kap. rättegångsbalken.

10 §

7

�r det uppenbart att grund för näringsförbud föreligger, får rätten

meddela förbud för tiden till dess frågan om näringsförbud slutligt har av-
gjorts (tillfälligt näringsförbud).

En fråga om tillfälligt näringsförbud tas upp på yrkande av åklagaren

eller, i fall som avses i 2 a §, av Konkurrensverket. Om åklagaren i de fall
som avses i 1 a och 2 §§ förklarat sig avstå från att yrka förbud, får yrkande
om tillfälligt näringsförbud i stället framställas av Kronofogdemyndigheten.
Innan ett förbud meddelas ska den som yrkandet avser få tillfälle att yttra
sig, om det inte finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på
något annat sätt håller sig undan.

Frågor om tillfälligt näringsförbud som prövas i samband med brott hand-

läggs enligt 8 §. I övriga fall tillämpas 8 a�8 e §§.

Bifalls ett yrkande om näringsförbud, får rätten i domen eller beslutet

självmant förordna om tillfälligt näringsförbud.

13 §

8

Om rätten meddelar ett tillfälligt näringsförbud innan talan om nä-

ringsförbud har väckts eller ansökan kommit in till rätten, ska den utsätta en
tid inom vilken en sådan talan ska väckas eller ansökan lämnas in. Tiden får
inte bestämmas längre än vad som bedöms nödvändigt. Om den utsatta tiden
inte är tillräcklig, och om den som har yrkat näringsförbud före tidens ut-
gång begär att tiden ska förlängas, får rätten besluta om sådan förlängning.

17 §

9

Ett lagakraftvunnet beslut om näringsförbud får upphävas på ansö-

kan av den som förbudet avser, om det senare kommer fram att han eller hon
inte hade grovt åsidosatt sina åligganden i näringsverksamhet.

5

Senaste lydelse av tidigare 8 c § 1999:181.

6

Senaste lydelse av tidigare 8 d § 1999:181.

7

Senaste lydelse 1999:181.

8

Senaste lydelse 1999:181.

9

Senaste lydelse 1999:181.

background image

4

SFS 2008:592

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

För ärenden om upphävande av förbud gäller i tillämpliga delar bestäm-

melserna i 8 a §, 8 c § tredje stycket samt 8 d § andra och tredje styckena.
Ett sådant ärende tas upp av den tingsrätt som tidigare handlagt målet eller
ärendet om näringsförbud. Rör ärendet inte upphävande av ett förbud som
meddelats med stöd av 2 a §, får det tas upp även av rätten i den ort där sö-
kanden har sitt hemvist, om rätten med hänsyn till utredningen samt kostna-
der och andra omständigheter finner det lämpligt. I ärendet är den myndig-
het som yrkat näringsförbud eller myndigheten i den ort där sökanden har
sitt hemvist motpart till sökanden.

Ett ärende om upphävande av förbud får avgöras utan sammanträde, om

saken ändå kan utredas tillfredsställande.

Rättens beslut om att upphäva ett näringsförbud ska gälla omedelbart.

22 §

10

Ansökan om återkallelse av dispens får göras av allmän åklagare

eller, i fall som avses i 2 a §, av Konkurrensverket. Om åklagaren i de fall
som avses i 1 a och 2 §§ förklarat sig avstå från att ansöka om återkallelse,
får ansökan i stället göras av Kronofogdemyndigheten. När frågan prövas i
ett särskilt ärende gäller i tillämpliga delar 17 § andra och tredje styckena.
Ett sådant ärende får dock tas upp även av den tingsrätt som tidigare prövat
frågan om dispens.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Vid prövning av förutsättningarna enligt 2 a § för näringsförbud eller

tillfälligt näringsförbud för överträdelse av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrens-
lagen (2008:579) eller i artikel 81 i EG-fördraget får hänsyn tas till vad som
ägt rum före ikraftträdandet endast såvitt avser frågan om förbud är påkallat
från allmän synpunkt.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

10

Senaste lydelse 1999:181.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.