SFS 2014:853 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 2014:853 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
140853.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 46 § lagen (2014:836) om närings-

förbud ska ha följande lydelse.

46 §

Kronofogdemyndigheten har rätt att få biträde av Polismyndigheten

för tillsyn enligt 41 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

SFS 2014:853

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.