SFS 1991:1567

911567.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991; 1567

om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utkom från trycket

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1986:436) om närings­

förbud skall ha följande lydelse.

6

Den som är underkastad näringsförbud får inte

1. driva näringsverksamhet,
2. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller

komplementär i ett kommanditbolag,

3. vara stiftare av ett aktiebolag, ett bankaktiebolag, en sparbank eller ett

försäkringsbolag,

4. vara ledam ot eller supplean t i styrel sen för ett aktiebolag, ett bank­

aktiebolag, en sparbank, ett försäkringsbolag, ett handelsbolag eller en
ekonomisk förening eller en sådan ideell förening eller stiftelse som driver

näringsverksamhet,

5. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett

aktiebolag eller ett försäkringsbolag,

6. i annan egensk ap vara ställföreträdare för en sådan juridisk person

som anges vid 4,

7. faktiskt utöva lednin gen av en näringsverk samhet eller av en sådan

juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

8. äga så många aktier i ett aktiebolag, ett bankaktiebolag eller ett

försäkringsaktiebolag att hans andel av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget överstiger femtio procent.

Näringsförbud utgör inget hinder mot att sådan verksamhet bedrivs som

innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap . 1 § regeringsformen eller

1 kap. 1 §, 4 ka p. 1 §, 6 ka p. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen

eller 1 ka p. 1 § , 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrund­
lagen.

den 16 december 1991

' Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7. rskr. 37.

2997

' Senaste lydelse 1987; 628.

¬

background image

SFS 1991:1567

Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 1992.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.