SFS 1992:165

920165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:165 Lag

I

Utkom från trycket

oiH ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

den 23 april 1992

utfärdad den 9 april 1992.

"1

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1986:436) om närings­

förbud skall ha följande lydelse.

6

Den som är underkastad näringsförbud får inte

1. driva näringsverksamhet,
2. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller

komplementär i ett kommanditbolag,

3. vara stiftare av ett aktiebolag, ett bankaktiebolag, en sparbank eller

ett försäkringsbolag,

. :

4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen for ett aktiebolag, ett bankak- 'i

tiebolag, en s parbank, ett försäkringsbolag, ett handelsbolag eller en eko­
nomisk förening eller en sådan ideell förening eller stiftelse som driver |

näringsverksamhet,

CHi;;

5. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett

aktiebolag eller ett försäkringsbolag,

j

6. i a nnan egenskap vara ställföreträdare för en sådan juridisk person

som anges vid 4,

7. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan

juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näringjy,

8. äga så många aktier i ett aktiebolag, ett bankaktiebolag eller ett

försäkringsaktiebolag att hans andel av röstetalet f�r samtliga aktier i

bolaget överstiger femtio procent.

Beträffande verkställande direktör och vice verkställande direktör f�r en

filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m. m. och föreståndare
för en verksamhet enligt samma lag finns bestämmelser om näringsförbud
i den lagen.

Näringsförbud utgör inget hinder mot att sådan verksamhet bedrivs som

innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 § regeringsformen eller I
kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrih etsförordningen

eller 1 kap. I §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrund­
lagen.

380

' Prop. 1991/92:88, NU27, rskr. 185.

' Senaste lydelse 1991:1567.

¬

background image

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1992.

SFS 1992:165

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Kenny Carlsson

(Näringsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.