SFS 2018:1923 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 2018:1923 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
SFS2018-1923.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § lagen (2014:836) om närings-
förbud ska ha följande lydelse.

14 § Den som har näringsförbud får, trots förbudet, såsom enskild närings-
idkare utöva sådan grundlagsskyddad rättighet som avses i

� 2 kap. 1 § regeringsformen,
� 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihets-

förordningen, eller

� 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 3, 4 eller 10 § eller 11 kap. 2 § yttrandefrihets-

grundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

SFS 2018:

1923

Publicerad
den

30 november 2018

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.