SFS 1994:1928 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 1994:1928 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
SFS 1994_1928 Lag om ändring i lagen (1986_436) om näringsförbud

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1928
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 6 och 19 §§ lagen

(1986:436) om näringsförbud skall ha följande lydelse.

4 §2 Har näringsverksamhet bedrivits av en juridisk person får, under
de förutsättningar som anges i 1-3 §§, näringsförbud meddelas, i fråga
om kommanditbolag: komplementär, annat handelsbolag: bolagsman,
aktiebolag och försäkringsbolag: ledamot och suppleant i styrelsen
samt verkställande direktör och vice verkställande direktör, bankakti-
ebolag, sparbank och ekonomisk förening: ledamot och suppleant i
styrelsen, europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige:
företagsledare, om denne begått brottet i näringsverksamheten eller
innehade sin ställning när betalningen av skatt, tull eller avgift under-
läts eller den juridiska personen försattes i konkurs.

Första stycket gäller också den som i annan egenskap än där sägs

faktiskt har utövat ledningen av en näringsverksamhet eller utåt har
framträtt som ansvarig för en enskild näringsverksamhet.

6 §3 Den som är underkastad näringsförbud får inte

1. driva näringsverksamhet,
2. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller

komplementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk
ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,

3. vara stiftare av ett aktiebolag, ett bankaktiebolag, en sparbank eller

ett försäkringsbolag,

4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, ett ban-

kaktiebolag, en sparbank, ett försäkringsbolag, ett handelsbolag, en

europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige eller en
ekonomisk förening eller en sådan ideell förening eller stiftelse som
driver näringsverksamhet,

5. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett

aktiebolag eller ett försäkringsbolag eller företagsledare i en europeisk
ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,

6. i annan egenskap vara ställföreträdare för en sådan juridisk person

som anges vid 4,

7. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan

juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

8. äga så många aktier i ett aktiebolag, ett bankaktiebolag eller ett

försäkringsaktiebolag att hans andel av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget överstiger femtio procent.

Beträffande verkställande direktör och vice verkställande direktör för

en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och före-

1

Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131.

2

Senaste lydelse 1987:628.

3

Senaste lydelse 1992:165.

6709

background image

6710

SFS 1994:1928

tåndare för en verksamhet enligt samma lag finns bestämmelser om

läringsförbud i den lagen.

Näringsförbud utgör inget hinder mot att sådan verksamhet bedrivs

som innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 § regerings-
formen eller 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryck-
frihetsförordningen eller 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1
§ yttrandefrihetsgrundlagen.

19 § Den som är underkastad näringsförbud eller tillfälligt näringsför-

bud får medges dispens för att driva en näringsverksamhet, inneha
anställning eller uppdrag, vara delägare i ett handelsbolag eller medlem
i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige eller
äga vissa aktier. Rätten får föreskriva vad den som medges dispens har
att iaktta då denna utnyttjas.

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen med anledning av Sveri-

ges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.