SFS 1996:314 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 1996:314 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
SFS 1996_314 Lag om ändring i lagen (1986_436) om näringsförbud

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:314
Utkom från trycket

den 8 maj 1996

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 25 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:436) om nä-

ringsförbud

dels att 1, 3-6, 9,14, 16,18, 24 och 26 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 § Näringsförbud skall, om det är påkallat från allmän synpunkt,
meddelas den som i egenskap av enskild näringsidkare grovt åsidosatt vad
som ålegat honom i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till

brottslighet som inte är ringa.

1 a § Näringsförbud får, om det är påkallat från allmän synpunkt, med-

delas derr som i egenskap av enskild näringsidkare grovt åsidosatt vad som
ålegat honom i näringsverksamhet och därvid i avsevärd omfattning under-
låtit att betala sådan skatt, tull eller avgift som omfattas av lagen

(1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

3 § Vid prövningen av om näringsförbud är påkallat från allmän
synpunkt skall särskilt beaktas om åsidosättandet varit systematiskt eller
syftat till betydande vinning, om det medfört eller varit ägnat att medföra
betydande skada eller om näringsidkaren tidigare dömts för brott i närings-
verksamhet.

Har näringsidkaren i näringsverksamheten gjort sig skyldig till brott för

vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader, skall vid
tillämpning av 1 § näringsförbud anses påkallat från allmän synpunkt, om
inte särskilda skäl talar mot det.

4 §2 Har näringsverksamhet bedrivits av en juridisk person får, under de
förutsättningar som anges i 1-3 §§, näringsförbud meddelas, i fråga om

kommanditbolag: komplementär,
annat handelsbolag: bolagsman,
aktiebolag och försäkringsbolag: ledamot och suppleant i styrelsen samt

verkställande direktör och vice verkställande direktör,

bankaktiebolag, sparbank och ekonomisk förening: ledamot och supple-

ant i styrelsen,

europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige: företagsle-

dare,
om denne begått brottet i näringsverksamheten eller innehade sin ställning
när betalningen av skatt, tull eller avgift underläts eller den juridiska
personen försattes i konkurs.

Första stycket gäller också den som i annan egenskap än där sägs faktiskt

har utövat ledningen av en näringsverksamhet eller utåt har framträtt som
ansvarig för en enskild näringsverksamhet.

1

Prop. 1995/96:98, bet. 1995/96:LU22, rskr. 1995/96:212.

2

Senaste lydelse 1994:1928.

495

background image

SFS 1996:314

5 § Näringsförbud skall meddelas för en viss tid, lägst tre och högst tio
år.

6 §3 Den som är underkastad näringsförbud får inte

1. driva näringsverksamhet,

2. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller

komplementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekono-
misk intressegruppering med säte i Sverige,

3. vara stiftare av ett aktiebolag, ett bankaktiebolag, en sparbank eller ett

försäkringsbolag,

4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, ett bankak-

tiebolag, en sparbank, ett försäkringsbolag, ett handelsbolag, en europeisk
ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige eller en ekonomisk före-
ning eller en sådan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverk-
samhet,

5. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktie-

bolag eller ett försäkringsbolag eller företagsledare i en europeisk ekono-
misk intressegruppering med säte i Sverige,

6. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en

sådan juridisk person som anges vid 4,

7. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan

juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

8. äga så många aktier i ett aktiebolag, ett bankaktiebolag eller ett för-

säkringsaktiebolag att hans andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget
överstiger femtio procent.

Beträffande verkställande direktör och vice verkställande direktör för en

filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och föreståndare
för en verksamhet enligt samma lag finns bestämmelser om näringsförbud i
den lagen.

Näringsförbud utgör inget hinder mot att sådan verksamhet bedrivs som

innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 § regeringsformen eller 1
kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
eller 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1 § yttrandefrihets-
grundlagen.

9 § Varje kronofogdemyndighet skall särskilt uppmärksamma när det
kan finnas skäl att meddela näringsförbud grundat på 1 a § och anmäla
förhållandet till åklagaren.

14 § När näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud meddelas skall

rätten till domen eller beslutet foga en särskild underrättelse, där inne-
börden av förbudet beskrivs.

16 § Om den som genom lagakraftvunnen dom fått näringsförbud

grundat på 1 § frikänns från ansvar för brottsligheten, skall näringsförbudet
samtidigt upphävas. Avser frikännandet endast en viss del av brottsligheten
eller hänförs denna under mildare straffbestämmelser, skall rätten pröva om
och under vilken tid förbudet fortfarande skall gälla. I fall som avses nu får
rätten också upphäva eller ändra ett beslut om skyldighet att svara för

3

Senaste lydelse 1994:1928.

496

background image

SFS 1996:314

rättegångskostnader, om ett sådant har meddelats i samband med domen
om förbud.

Upphäver rätten det konkursbeslut som utgjort förutsättning för ett nä-

ringsförbud enligt 2 §, skall näringsförbudet samtidigt upphävas.

Rättens beslut om att upphäva eller ändra ett näringsförbud skall gälla

omedelbart.

18 § En domstol som meddelar beslut om näringsförbud eller om

tillfälligt näringsförbud får fastställa en begränsad tid efter vilken förbudet
skall gälla, om tiden behövs för avvecklingen av näringsverksamhet,
anställning, uppdrag, delägarskap i handelsbolag eller aktieinnehav som
anges i 6 och 7 §§. Rätten får föreskriva vilka åtgärder som får vidtas eller
som skall vara förbjudna under denna tid och vad den som fått
näringsförbud i övrigt då har att iaktta.

Om det föreligger synnerliga skäl, får tiden för avveckling förlängas på

ansökan av den som fått förbudet.

Beträffande mål om förlängning av tiden for avveckling gäller vad som

sägs om upphävande av förbud i 17 § andra och tredje styckena.

24 § Tillsyn över att näringsförbud och tillfälliga näringsförbud efterlevs
utövas av de kronofogdemyndigheter som är tillsynsmyndigheter i konkurs.
Tillsynen ankommer på den kronofogdemyndighet som är tillsynsmyn-
dighet för konkurser som handläggs vid tingsrätten i den ort där den som är
underkastad förbudet är bosatt.

Tillsynsmyndigheten har för tillsyn enligt första stycket rätt att få biträde

av polismyndighet.

Om det finns skäl att misstänka att ett förbud överträds eller att den som

fått dispens enligt 19 § åsidosätter vad som åligger honom i den verksam-
het som avses med dispensen, eller vad som rätten föreskrivit i samband
med att den beviljade dispens, skall tillsynsmyndigheten göra anmälan om
förhållandet till åklagaren.

26 § Ett näringsförbud som överträds skall förlängas med högst fem år
om det inte finns särskilda skäl att underlåta förlängning. Sker flera för-
längningar, får den sammanlagda tiden för förlängning inte vara mer än fem
år. Talan om förlängning skall väckas innan förbudstiden har gått ut.

När en fråga om förlängning prövas särskilt, gäller i tillämpliga delar vad

som föreskrivs i 8 § om mål om näringsförbud.

I 20 § finns bestämmelser om återkallelse av dispens när ett förbud över-

träds.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

2. Om näringsförbud meddelas på grund av att någon före ikraftträdandet

grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamhet gäller äldre
bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

497

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.