SFS 1999:181 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 1999:181 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
990181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 8 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1986:436) om nä-

ringsförbud

dels

att 4, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 24 och 26 §§ skall ha följande ly-

delse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 8 a�d §§, av följande

lydelse.

4 §

2

Har näringsverksamhet bedrivits av en juridisk person får, under de

förutsättningar som anges i 1�3 §§, näringsförbud meddelas, i fråga om

kommanditbolag: komplementär,
annat handelsbolag: bolagsman,
aktiebolag och försäkringsbolag: ledamot och suppleant i styrelsen samt

verkställande dirketör och vice verkställande direktör,

bankaktiebolag, sparbank och ekonomisk förening: ledamot och suppleant

i styrelsen,

europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige: företagsle-

dare,
om denne begått brottet i näringsverksamheten eller innehade sin ställning
när betalningen av skatt, tull eller avgift underläts eller den juridiska perso-
nen försattes i konkurs.

Första stycket gäller också den som i annan egenskap än där sägs faktiskt

har utövat ledningen av en näringsverksamhet eller utåt har framträtt som
ansvarig för en enskild näringsverksamhet.

Under de förutsättningar som anges i 2 § får näringsförbud även meddelas

den som innehade sin ställning enligt första stycket senare än ett år innan
konkursansökan kom in till tingsrätten.

8 §

Talan om näringsförbud i samband med brott förs i tingsrätt av allmän

åklagare. Angående utredningen och förfarandet i mål om näringsförbud
skall, om inte annat föreskrivs i denna lag, i tillämpliga delar gälla vad som i
allmänhet är föreskrivet om mål som rör allmänt åtal för brott där straffet är
fängelse i högst ett år. Tvångsmedel enligt 24 och 25 kap. rättegångsbalken
får dock inte tillgripas i fråga om näringsförbud.

1

Prop. 1998/99:44, bet. 1998/99:LU15, rskr. 1998/99:164.

2

Senaste lydelse 1996:314.

SFS 1999:181

Utkom från trycket
den 20 april 1999

background image

2

SFS 1999:181

8 a §

Allmän åklagare får ansöka om näringsförbud i de fall som avses i

1 a och 2 §§, om han inte för talan om det enligt 8 §. Om åklagaren i de fall
som avses i 1 a och 2 §§ förklarat sig avstå från att ansöka om näringsförbud,
får ansökan i stället göras av kronofogdemyndigheten. Om inte annat före-
skrivs i denna lag, handläggs ett ärende om näringsförbud enligt 1 a och 2 §§
enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Om kronofogdemyndigheten ansökt om näringsförbud i tingsrätten före-

träder Riksskatteverket staten i högre domstol.

8 b §

Ett ärende om näringsförbud tas upp av tingsrätten i den ort där nä-

ringsidkaren har sitt hemvist. Om näringsidkaren inte har hemvist i Sverige,
tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt.

I de fall som avses i 2 § får ärendet tas upp av den tingsrätt som handläg-

ger eller har handlagt konkursen.

8 c §

I ärenden som gäller näringsförbud skall tingsrätten hålla samman-

träde, om detta inte är uppenbart obehövligt.

Om sammanträde hålls skall tingsrätten bestå av en lagfaren domare och

tre nämndemän. �rendet skall avgöras av samma domare.

Vid omröstning gäller reglerna i 29 kap. rättegångsbalken.
Utöver vad som följer av lagen (1996:242) om domstolsärenden får rätten

förelägga nytt vite eller förordna om hämtning till rätten antingen omedel-
bart eller till en senare dag, om den som ansökan riktas mot trots förelägg-
gande om personlig inställelse inte inställer sig till sammanträdet eller instäl-
ler sig genom ombud.

8 d §

Rätten får i ärenden om näringsförbud förordna offentlig försvarare

för den som avses med förbudsyrkandet om det finns särskilda skäl. I fråga
om offentlig försvarare gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

I fråga om rättegångskostnader tillämpas i ärenden om näringsförbud 31

kap. rättegångsbalken.

10 §

�r det uppenbart att grund för näringsförbud föreligger, får rätten

meddela förbud för tiden till dess frågan om näringsförbud slutligt har av-
gjorts (tillfälligt näringsförbud).

En fråga om tillfälligt näringsförbud tas upp på yrkande av åklagaren. Om

åklagaren i de fall som avses i 1 a och 2 §§ förklarat sig avstå från att yrka
förbud, får yrkande om tillfälligt näringsförbud i stället framställas av krono-
fogdemyndigheten. Innan ett förbud meddelas skall den som yrkandet avser
få tillfälle att yttra sig, om det inte finns anledning att anta att han har avvikit
eller på annat sätt håller sig undan.

Frågor om tillfälligt näringsförbud som prövas utan samband med brott

handläggs enligt 8 a�d §§. I övriga fall tillämpas vad som sägs i 8 §.

Bifalls ett yrkande om näringsförbud, får rätten i domen eller beslutet

självmant förordna om tillfälligt förbud.

13 §

Om rätten meddelar ett tillfälligt näringsförbud innan talan om nä-

ringsför bud har väckts eller ansökan kommit in till rätten, skall den utsätta
en tid inom vilken sådan talan skall väckas eller ansökan lämnas in. Tiden
får inte bestämmas längre än vad som bedöms nödvändigt. Om den utsatta

background image

3

SFS 1999:181

tiden inte är tillräcklig, och om åklagaren eller kronofogdemyndigheten före
tidens utgång begär att tiden skall förlängas, får rätten medge sådan förläng-
ning.

15 §

Har talan om näringsförbud inte väckts eller en ansökan inte kommit

in till rätten inom utsatt tid, och har en framställning om förlängning av tiden
inte heller kommit in, skall ett beslut om tillfälligt näringsförbud omedelbart
upphävas. Detsamma gäller om talan eller ansökan återkallas eller lämnas
utan bifall eller om det inte längre finns skäl för det tillfälliga näringsförbu-
det. Om talan eller ansökan bifalls, skall rätten pröva om det tillfälliga nä-
ringsförbudet fortfarande skall gälla.

17 §

Ett lagakraftvunnet beslut om näringsförbud får upphävas på ansökan

av den som förbudet avser, om det senare kommer fram att han inte hade
grovt åsidosatt sina åligganden i näringsverksamhet.

För ärenden om upphävande av förbud gäller i tillämpliga delar vad som

föreskrivs i 8 a § samt 8 c § andra och tredje styckena. Ett sådant ärende tas
upp av den tingsrätt som tidigare handlagt målet eller ärendet om näringsför-
bud. �rendet får även tas upp av rätten i den ort där sökanden har sitt hem-
vist, om rätten med hänsyn till utredningen samt kostnader och andra om-
ständigheter finner det lämpligt. I ärendet är den myndighet som yrkat nä-
ringsförbud eller myndigheten i den ort där sökanden har sitt hemvist mot-
part till sökanden.

Ett ärende om upphävande av förbud får avgöras utan sammanträde, om

saken ändå kan utredas tillfredsställande.

Rättens beslut om att upphäva ett näringsförbud skall gälla omedelbart.

18 §

3

En domstol som meddelar beslut om näringsförbud eller om tillfäl-

ligt näringsförbud får fastställa en begränsad tid efter vilken förbudet skall
gälla, om tiden behövs för avvecklingen av näringsverksamhet, anställning,
uppdrag, delägarskap i handelsbolag eller aktieinnehav som anges i 6 och
7 §§. Rätten får föreskriva vilka åtgärder som får vidtas eller som skall vara
förbjudna under denna tid och vad den som fått näringsförbud i övrigt då har
att iaktta.

Om det föreligger synnerliga skäl, får tiden för avveckling förlängas på

ansökan av den som fått förbudet.

För ärenden om förlängning av tiden för avveckling gäller vad som sägs i

17 § andra och tredje styckena.

21 §

En fråga om dispens får prövas i samband med dom eller beslut om

näringsförbud eller beslut om tillfälligt näringsförbud eller efter en senare
gjord ansökan.

När en fråga om dispens prövas särskilt, gäller i tillämpliga delar vad som

sägs i 17 § andra och tredje styckena.

22 §

Ansökan om återkallelse av dispens får göras av allmän åklagare. Om

åklagaren i de fall som avses i 1 a och 2 §§ förklarat sig avstå från att ansöka
om återkallelse, får ansökan i stället göras av kronofogdemyndigheten. När

3

Senaste lydelse 1996:314.

background image

4

SFS 1999:181

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

frågan prövas i ett särskilt ärende gäller i tillämpliga delar vad som sägs i
17 § andra och tredje styckena. Ett sådant ärende får dock tas upp även av
den tingsrätt som tidigare prövat frågan om dispens.

24 §

4

Tillsyn över att näringsförbud och tillfälliga näringsförbud efterlevs

utövas av kronofogdemyndigheten i den ort där den som har meddelats för-
budet är bosatt eller, om denne inte är bosatt i Sverige, av kronofogdemyn-
digheten i Stockholm.

Kronofogdemyndigheten har för tillsyn enligt första stycket rätt att få bi-

träde av polismyndighet.

Om det finns skäl att misstänka att ett förbud överträds eller att den som

fått dispens enlit 19 § åsidosätter vad som åligger honom i den verksamhet
som avses med dispensen, eller vad som rätten föreskrivit i samband med att
den beviljade dispens, skall kronofogdemyndigheten göra anmälan om för-
hållandet till åklagaren.

26 §

5

Ett näringsförbud som överträds skall förlängas med högst fem år

om det inte finns särskilda skäl att underlåta förlängning. Sker flera förläng-
ningar, får den sammanlagda tiden för förlängning inte vara mer än fem år.
Talan om förlängning skall väckas eller ansökan därom göras innan förbuds-
tiden har gått ut. Talan väcks eller ansökan görs av åklagaren. Om åklagaren
i de fall som avses i 1 a och 2 §§ förklarat sig avstå från att yrka förlängning,
får ansökan i stället göras av kronofogdemyndigheten.

När en fråga om förlängning prövas särskilt, gäller i tillämpliga delar vad

som sägs i 8 a�d §§ och 17 § andra stycket.

I 20 § finns bestämmelser om återkallelse av dispens när ett förbud över-

träds.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. Den nya lydelsen av 4 § skall endast tillämpas i de fall då konkursansö-

kan kommit in till tingsrätten senare än ett år efter ikraftträdandet.

3. Om en talan har väckts före lagens ikraftträdande gäller äldre bestäm-

melser.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 1996:314.

5

Senaste lydelse 1996:314.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.