SFS 2021:83 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 2021:83 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
SFS2021-83.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 och 18 §§ lagen (2014:836) om
näringsförbud ska ha följande lydelse.

17 §2 Konkurrensverket får framställa ett yrkande om näringsförbud enligt
7 § genom en ansökan till Patent- och marknadsdomstolen.

18 §3 Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska ett sådant ärende om
näringsförbud som avses i 16 och 17 §§ handläggas enligt lagen (1996:242)
om domstolsärenden.

Tingsrätten eller Patent- och marknadsdomstolen ska hålla sammanträde,

om detta inte är uppenbart obehövligt.

Vid sammanträdet ska tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre

nämndemän. �rendet ska avgöras i samma sammansättning. I fall som avses
i 17 § ska Patent- och marknadsdomstolen vara sammansatt på det sätt som
anges i 4 kap. 8 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.

Vid omröstning i rätten gäller 29 kap. rättegångsbalken.
Utöver vad som följer av lagen om domstolsärenden får rätten besluta om

nytt vitesföreläggande eller hämtning till rätten antingen omedelbart eller till
en senare dag, om den som ansökan riktas mot trots föreläggande om
personlig inställelse inte inställer sig till sammanträdet eller inställer sig
genom ombud.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller för yrkanden om näringsförbud som har

framställts i mål om konkurrensskadeavgift före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jan Stockhaus
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170.
2 Senaste lydelse 2016:230. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.
3 Senaste lydelse 2016:230.

SFS

2021:83

Publicerad
den

10 februari 2021

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.