SFS 2001:365 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 2001:365 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
010365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs

1

att 6, 18 och 19 §§ lagen (1986:436)

om näringsförbud skall ha följande lydelse.

6 §

2

Den som är underkastad näringsförbud får inte

1. driva näringsverksamhet,
2. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller kom-

plementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk in-
tressegruppering med säte i Sverige,

3. vara stiftare av ett aktiebolag, en sparbank eller ett försäkringsbolag,
4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, en sparbank,

ett försäkringsbolag, ett handelsbolag, en europeisk ekonomisk intresse-
gruppering med säte i Sverige eller en ekonomisk förening eller en sådan
ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksamhet,

5. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktie-

bolag eller ett försäkringsbolag eller företagsledare i en europeisk ekono-
misk intressegruppering med säte i Sverige,

6. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en

sådan juridisk person som anges vid 4,

7. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan juri-

disk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

8. äga så många aktier i ett aktiebolag eller ett försäkringsaktiebolag att

hans andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio pro-
cent, eller

9. inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes närings-

verksamhet eller en juridisk person som anges i 4.

Förbudet i första stycket 9 gäller inte i fråga om fullmakt som avses i 10 §

andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmö-
genhetsrättens område.

Beträffande verkställande direktör och vice verkställande direktör för en

filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och föreståndare för
en verksamhet enligt samma lag finns bestämmelser om näringsförbud i den
lagen.

Näringsförbud utgör inget hinder mot att sådan verksamhet bedrivs som

innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 § regeringsformen eller

1

Prop. 2000/01:105, bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246.

2

Senaste lydelse 1996:314.

SFS 2001:365

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

2

SFS 2001:365

1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
eller 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1 § yttrandefrihets-
grundlagen.

18 §

3

En domstol som meddelar beslut om näringsförbud eller om till-

fälligt näringsförbud får fastställa en begränsad tid efter vilken förbudet
skall gälla, om tiden behövs för avvecklingen av näringsverksamhet, an-
ställning, uppdrag, innehav av fullmakt, delägarskap i handelsbolag eller ak-
tieinnehav som anges i 6 och 7 §§. Rätten får föreskriva vilka åtgärder som
får vidtas eller som skall vara förbjudna under denna tid och vad den som
fått näringsförbud i övrigt då har att iaktta.

Om det föreligger synnerliga skäl, får tiden för avveckling förlängas på

ansökan av den som fått förbudet.

För ärenden om förlängning av tiden för avveckling gäller vad som sägs i

17 § andra och tredje styckena.

19 §

4

Den som är underkastad näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud

får medges dispens för att driva en näringsverksamhet, inneha anställning,
uppdrag eller fullmakt, vara delägare i ett handelsbolag eller medlem i en
europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige eller äga vissa
aktier. Rätten får föreskriva vad den som medges dispens har att iaktta då
denna utnyttjas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om den som har medde-

lats näringsförbud med anledning av omständigheter som har inträffat före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Jan Stålhandske
(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1999:181.

4

Senaste lydelse 1994:1928.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.