SFS 2004:579 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 2004:579 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
040579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 och 6 §§ lagen (1986:436) om

näringsförbud skall ha följande lydelse.

4 §

2

Har näringsverksamhet bedrivits av en juridisk person får, under de

förutsättningar som anges i 1�3 §§, näringsförbud meddelas, i fråga om

kommanditbolag: komplementär,
annat handelsbolag: bolagsman,
aktiebolag och försäkringsbolag: ledamot och suppleant i styrelsen samt

verkställande direktör och vice verkställande direktör,

bankaktiebolag, sparbank och ekonomisk förening: ledamot och suppleant

i styrelsen,

europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige: företags-

ledare,

europabolag med säte i Sverige: ledamot och suppleant i förvaltnings-,

lednings- eller tillsynsorgan samt verkställande direktör och vice verkstäl-
lande direktör,

om denne begått brottet i näringsverksamheten eller innehade sin ställning

när betalningen av skatt, tull eller avgift underläts eller den juridiska perso-
nen försattes i konkurs.

Första stycket gäller också den som i annan egenskap än där sägs faktiskt

har utövat ledningen av en näringsverksamhet eller utåt har framträtt som
ansvarig för en enskild näringsverksamhet.

Under de förutsättningar som anges i 2 § får näringsförbud även meddelas

den som innehade sin ställning enligt första stycket senare än ett år innan
konkursansökan kom in till tingsrätten.

6 §

3

Den som är underkastad näringsförbud får inte

1. driva näringsverksamhet,
2. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller kom-

plementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk in-
tressegruppering med säte i Sverige,

3. vara stiftare av ett aktiebolag, en sparbank eller ett försäkringsbolag,

1

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

2

Senaste lydelse 1999:181.

3

Senaste lydelse 2001:365.

SFS 2004:579

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

2

SFS 2004:579

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, en sparbank,

ett försäkringsbolag, ett handelsbolag, en europeisk ekonomisk intresse-
gruppering med säte i Sverige eller en ekonomisk förening eller en sådan
ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksamhet eller ledamot
eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet för ett europa-
bolag med säte i Sverige,

5. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktie-

bolag

,

ett försäkringsbolag

eller ett europabolag med säte i Sverige eller fö-

retagsledare i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i
Sverige,

6. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en

sådan juridisk person som anges vid 4,

7. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan juri-

disk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

8. äga så många aktier i ett aktiebolag

,

ett försäkringsaktiebolag eller ett

europabolag med säte i Sverige att hans andel av röstetalet för samtliga ak-
tier i bolaget överstiger femtio procent, eller

9. inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes närings-

verksamhet eller en juridisk person som anges i 4.

Förbudet i första stycket 9 gäller inte i fråga om fullmakt som avses i 10 §

andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmö-
genhetsrättens område.

Beträffande verkställande direktör och vice verkställande direktör för en

filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och föreståndare för
en verksamhet enligt samma lag finns bestämmelser om näringsförbud i den
lagen.

Näringsförbud utgör inget hinder mot att sådan verksamhet bedrivs som

innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 § regeringsformen eller
1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
eller 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrund-
lagen.

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.