SFS 2003:691 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 2003:691 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
030691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 8 a § lagen (1986:436) om nä-

ringsförbud

2 ordet ⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatteverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 8 a § 1999:181.

SFS 2003:691

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom associationsrätt
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.