SFS 2006:704 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 2006:704 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
060704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 a, 9 och 24 §§ lagen (1986:436)

om näringsförbud skall ha följande lydelse.

8 a §

2 Allmän åklagare får ansöka om näringsförbud i de fall som avses i

1 a och 2 §§, om han inte för talan om det enligt 8 §. Om åklagaren i de fall
som avses i 1 a och 2 §§ förklarat sig avstå från att ansöka om närings-
förbud, får ansökan i stället göras av Kronofogdemyndigheten. Om inte an-
nat föreskrivs i denna lag, handläggs ett ärende om näringsförbud enligt 1 a
och 2 §§ enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

9 §

3 Kronofogdemyndigheten skall särskilt uppmärksamma när det kan

finnas skäl att meddela näringsförbud grundat på 1 a § och anmäla förhållan-
det till åklagaren.

24 §

4 Tillsyn över att näringsförbud och tillfälliga näringsförbud efterlevs

utövas av Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten har för tillsyn enligt första stycket rätt att få bi-

träde av polismyndighet.

Om det finns skäl att misstänka att ett förbud överträds eller att den som

fått dispens enligt 19 § åsidosätter vad som åligger honom i den verksamhet
som avses med dispensen, eller vad som rätten föreskrivit i samband med att
den beviljade dispens, skall Kronofogdemyndigheten göra anmälan om för-
hållandet till åklagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 2003:691. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 1996:314.

4 Senaste lydelse 1999:181.

SFS 2006:704

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.