SFS 2005:1125 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 2005:1125 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
051125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 6 § lagen (1986:436) om närings-

förbud skall ha följande lydelse.

6 §

3 Den som är underkastad näringsförbud får inte

1. driva näringsverksamhet,
2. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller kom-

plementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk in-
tressegruppering med säte i Sverige,

3. vara stiftare av ett aktiebolag, en sparbank eller ett försäkringsbolag,
4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, en sparbank,

ett försäkringsbolag, en sådan understödsförening som avses i 7 § tredje
stycket lagen (1972:262) om understödsföreningar, ett handelsbolag, en eu-
ropeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige eller en ekonomisk
förening, en pensionsstiftelse eller en sådan ideell förening eller stiftelse
som driver näringsverksamhet eller ledamot eller suppleant i förvaltnings-,
lednings- eller tillsynsorganet för ett europabolag med säte i Sverige,

5. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktie-

bolag, ett försäkringsbolag eller ett europabolag med säte i Sverige eller fö-
retagsledare i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i
Sverige,

6. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en

sådan juridisk person som anges vid 4,

7. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan juri-

disk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

8. äga så många aktier i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag eller ett

europabolag med säte i Sverige att hans andel av röstetalet för samtliga ak-
tier i bolaget överstiger femtio procent, eller

9. inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes närings-

verksamhet eller en juridisk person som anges i 4.

Förbudet i första stycket 9 gäller inte i fråga om fullmakt som avses i 10 §

andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmö-
genhetsrättens område.

1 Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verk-
samhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EGT L 235, 23.09.2003, s. 10, Celex
32003L0041).

3 Senaste lydelse 2004:579.

SFS 2005:1125

Utkom från trycket
den 20 december 2005

background image

2

SFS 2005:1125

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Beträffande verkställande direktör och vice verkställande direktör för en

filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och föreståndare för
en verksamhet enligt samma lag finns bestämmelser om näringsförbud i den
lagen.

Näringsförbud utgör inget hinder mot att sådan verksamhet bedrivs som

innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 § regeringsformen eller
1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
eller 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundla-
gen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.