SFS 2010:2051 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 2010:2051 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
102051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 6 §§ lagen (1986:436) om

näringsförbud ska ha följande lydelse.

4 §

2

Har näringsverksamhet bedrivits av en juridisk person får, under de

förutsättningar som anges i 1�3 §§, näringsförbud meddelas, i fråga om

kommanditbolag: komplementär,
annat handelsbolag: bolagsman,
aktiebolag och försäkringsföretag: ledamot och suppleant i styrelsen samt

verkställande direktör och vice verkställande direktör,

bankaktiebolag, sparbank och ekonomisk förening: ledamot och suppleant

i styrelsen,

europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige: företagsle-

dare,

europabolag och europakooperativ med säte i Sverige: ledamot och supp-

leant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt verkställande direktör
och vice verkställande direktör,

om denne begått brottet i näringsverksamheten eller innehade sin ställning

när betalningen av skatt, tull eller avgift underläts, den juridiska personen
försattes i konkurs eller förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)
eller artikel 101 i EUF-fördraget överträddes.

Första stycket gäller också den som i annan egenskap än där sägs faktiskt

har utövat ledningen av en näringsverksamhet eller utåt har framträtt som
ansvarig för en enskild näringsverksamhet.

Under de förutsättningar som anges i 2 § får näringsförbud även meddelas

den som innehade sin ställning enligt första stycket senare än ett år innan
konkursansökan kom in till tingsrätten.

6 §

3

Den som är underkastad näringsförbud får inte

1. driva näringsverksamhet,
2. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller kom-

plementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk
intressegruppering med säte i Sverige,

3. vara stiftare av ett aktiebolag, en sparbank eller ett försäkringsföretag,

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2010:639.

3 Senaste lydelse 2006:602.

SFS 2010:2051

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2051

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, en sparbank,

ett försäkringsföretag, ett handelsbolag, en europeisk ekonomisk intresse-
gruppering med säte i Sverige eller en ekonomisk förening, en pensionsstif-
telse eller en sådan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksam-
het eller ledamot eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorga-
net för ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,

5. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktie-

bolag, ett försäkringsföretag, ett europabolag eller ett europakooperativ med
säte i Sverige eller företagsledare i en europeisk ekonomisk intresse-
gruppering med säte i Sverige,

6. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en

sådan juridisk person som anges i 4,

7. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan juri-

disk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

8. äga så många aktier i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag eller ett

europabolag med säte i Sverige att hans andel av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget överstiger femtio procent, eller

9. inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes närings-

verksamhet eller en juridisk person som anges i 4.

Förbudet i första stycket 9 gäller inte i fråga om fullmakt som avses i 10 §

andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmö-
genhetsrättens område.

Beträffande verkställande direktör och vice verkställande direktör för en

filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och föreståndare för
en verksamhet enligt samma lag finns bestämmelser om näringsförbud i den
lagen.

Näringsförbud utgör inget hinder mot att sådan verksamhet bedrivs som

innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 § regeringsformen eller
1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
eller 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1 § yttrandefrihets-
grundlagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Sådana understödsföreningar som avses i 7 § tredje stycket lagen

(1972:262) om understödsföreningar och som efter den 1 april 2011 fortsät-
ter att driva sin verksamhet enligt den lagen med stöd av 7 § lagen
(2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska vid
tillämpningen av 6 § första stycket 4 och 5 jämställas med försäkrings-
företag.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.