SFS 2011:1323 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2014:836) om näringsförbud / SFS 2011:1323 Lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
111323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a § lagen (1986:436) om närings-

förbud ska ha följande lydelse.

1 a §

2

Näringsförbud får, om det är påkallat från allmän synpunkt, medde-

las den som i egenskap av enskild näringsidkare grovt åsidosatt vad som åle-
gat honom eller henne i näringsverksamhet och i avsevärd omfattning inte
har betalat sådan skatt, tull eller avgift som omfattas av bestämmelserna om
betalningssäkring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Vid prövning av förutsättningarna för näringsförbud som görs efter

ikraftträdandet gäller 1 a § i sin äldre lydelse i fråga om underlåtenhet att be-
tala sådan skatt, tull eller avgift som omfattades av lagen (1978:880) om be-
talningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 1996:314.

SFS 2011:1323

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.