SFS 2015:961 Lag om ändring i lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter / SFS 2015:961 Lag om ändring i lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter
150961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:812) om rapportering av
betalningar till myndigheter;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2015:812) om rapporte-

ring av betalningar till myndigheter ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggö-

rande av rapporter om betalningar till myndigheter.

Med myndigheter jämställs företag som står i ett förhållande till en myn-

dighet som motsvarar förhållandet mellan ett dotterföretag och ett moder-
företag.

Lagen är tillämplig på
1. aktiebolag och handelsbolag som är större företag eller moderföretag i

större koncerner enligt 1 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554),

2. företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

3. företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag.

För företag som är sådana emittenter som avses i 16 kap. 1 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden finns särskilda bestämmelser i
16 kap. 6 § samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95.

SFS 2015:961

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.