SFS 2016:429 Lag om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

160429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga
om revision;

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn över

vissa revisionsklienter.

Lagen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revi-
sion av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens be-
slut 2005/909/EG (EU:s revisorsförordning).

Lagens tillämpningsområde

2 §

Lagen tillämpas i fråga om tillsynen över svenska företag som enligt

2 § 9 revisorslagen (2001:883) är företag av allmänt intresse.

I fråga om de överträdelser som anges i denna lag får Finansinspektionen

inte ingripa med stöd av någon annan lag än denna.

Behörig myndighet

3 §

Finansinspektionen är behörig myndighet för tillsyn över företag av all-

mänt intresse i fråga om revision enligt EU:s revisorsförordning och enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om
lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning
och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om
upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2014/56/EU.

1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring
av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direk-
tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.

SFS 2016:429

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

2

SFS 2016:429

Föreläggande att lämna uppgifter

4 §

Finansinspektionen får förelägga ett företag av allmänt intresse, dess

dotterföretag, närstående tredje parter och företagets revisor att tillhandahålla
de handlingar och uppgifter i övrigt som behövs för tillsynen enligt denna lag.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Ingripanden mot överträdelser

5 §

Finansinspektionen får ingripa mot ett företag av allmänt intresse, om

företaget

1. inte inrättar ett revisionsutskott eller beslutar att styrelsen ska utföra ut-

skottets uppgifter eller ser till att minst en ledamot i utskottet eller, i tillämp-
liga fall, styrelsen har föreskriven redovisningskompetens eller revisionskom-
petens i enlighet med 3 kap. 4 a § sparbankslagen (1987:619), 6 kap. 7 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, 6 kap. 4 a § lagen (1995:1570) om
medlemsbanker eller 8 kap. 49 a § aktiebolagslagen (2005:551),

2. inte väljer revisor i enlighet med artikel 16.1–16.5 i EU:s revisorsförord-

ning, i den ursprungliga lydelsen,

3. anlitar samma revisor under en längre period än vad som är tillåtet enligt

artikel 17 i EU:s revisorsförordning, i den ursprungliga lydelsen, 4 a kap.
1 a § sparbankslagen, 8 kap. 8 a § lagen om ekonomiska föreningar, 7 a kap.
1 a § lagen om medlemsbanker eller 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen, eller

4. i förtid entledigar revisorn utan saklig grund i strid med 4 a kap. 6 § för-

sta stycket 2 sparbankslagen, 8 kap. 8 § andra stycket 2 lagen om ekonomiska
föreningar, 7 a kap. 6 § första stycket 2 lagen om medlemsbanker eller 9 kap.
22 § första stycket 2 aktiebolagslagen.

6 §

Om ett företag av allmänt intresse åsidosätter de skyldigheter som anges

i 5 §, får Finansinspektionen ingripa mot en styrelseledamot i företaget eller
dess verkställande direktör, eller mot en ersättare för en sådan befattnings-
havare.

Ett ingripande får ske endast om företagets överträdelse är allvarlig och

personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

7 §

Ett ingripande enligt denna lag får ske genom

1. ett föreläggande för ett företag av allmänt intresse att inom viss tid vidta

en viss åtgärd för att komma till rätta med situationen eller att upphöra med
ett visst agerande,

2. ett beslut att en person som avses i 6 § under en tid om högst tre år inte

får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag av allmänt in-
tresse, eller ersättare för en sådan befattningshavare, eller

3. ett beslut om sanktionsavgift.
Ett föreläggande enligt första stycket 1 får förenas med vite.

8 §

Sanktionsavgiften för ett företag av allmänt intresse ska fastställas till

högst tio miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga en procent av företagets
omsättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett
under företagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen
saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

background image

3

SFS 2016:429

Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst femhundratu-

sen kronor.

Sanktionsavgiften får inte fastställas till ett lägre belopp än femtusen kro-

nor.

Val av ingripande

9 §

Vid valet av ingripande enligt 7 § ska Finansinspektionen ta särskild

hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den har pågått och graden
av ansvar för den som har begått överträdelsen.

Finansinspektionen får avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa eller

ursäktlig, om företaget gör rättelse eller om den fysiska personen har verkat
för att företaget gör rättelse.

10 §

Finansinspektionen ska i förmildrande riktning särskilt beakta om den

som har begått överträdelsen genom ett aktivt samarbete i väsentlig mån har
underlättat inspektionens utredning.

I försvårande riktning ska Finansinspektionen särskilt beakta om den som

har begått överträdelsen tidigare har gjort sig skyldig till överträdelser. In-
spektionen ska fästa vikt vid om överträdelserna är likartade och om det har
gått kort tid mellan de olika överträdelserna.

Sanktionsavgiftens storlek

11 §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs ska särskild hänsyn tas till

1. sådana omständigheter som anges i 9 och 10 §§,
2. företagets eller den fysiska personens finansiella ställning, och
3. den vinst som företaget har gjort eller de kostnader som har undvikits till

följd av överträdelsen.

Sanktionsföreläggande

12 §

Frågor om ingripanden mot fysiska personer tas upp av Finansinspek-

tionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att

inom en viss tid godkänna ett ingripande enligt 7 § första stycket 2 eller 3 som
är bestämt till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som

fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläg-
gandet är utan verkan.

13 §

Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1. den fysiska person som föreläggandet avser,
2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna

den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
4. den sanktion som föreläggs personen.
Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sank-

tion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom
den tid som Finansinspektionen anger.

background image

4

SFS 2016:429

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

14 §

Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får

Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktionen ska beslutas. En
sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett
överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot företaget för
samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

15 §

En sanktion får beslutas bara om sanktionsföreläggandet har delgetts

den fysiska personen inom två år från överträdelsen.

Avgifter

16 §

Företag av allmänt intresse ska med årliga avgifter bekosta Finans-

inspektionens verksamhet. Finansinspektionen får dessutom ta ut avgifter för
prövning av ansökningar och anmälningar enligt EU:s revisorsförordning.

Regeringen får meddela föreskrifter om de avgifter som avses i första

stycket.

Betalning av sanktionsavgift

17 §

En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio

dagar från det att avgörandet fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet god-
kändes eller inom den längre tid som anges i beslutet eller föreläggandet.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

18 §

Om en sanktionsavgift inte har betalats inom den tid som anges i 17 §,

får beslutet om avgift verkställas enligt utsökningsbalken. Finansinspektionen
ska då lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indriv-
ning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En sanktionsavgift som har påförts faller bort i den utsträckning verkstäl-

lighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft eller sank-
tionsföreläggandet godkändes.

Överklagande

19 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Ett beslut om sanktionsföreläggande enligt 12 § får dock
inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
2. Lagen tillämpas inte på överträdelser som har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

ANDERS YGEMAN
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.