SFS 2020:676 Lag om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

SFS2020-676.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av

allmänt intresse i fråga om revision

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2016:429) om tillsyn över
företag av allmänt intresse i fråga om revision ska ha följande lydelse.

5 §2 Finansinspektionen får ingripa mot ett företag av allmänt intresse, om
företaget

1. inte inrättar ett revisionsutskott eller beslutar att styrelsen ska utföra

utskottets uppgifter eller ser till att minst en ledamot i utskottet eller, i
tillämpliga fall, styrelsen har föreskriven redovisningskompetens eller
revisionskompetens i enlighet med 3 kap. 4 a § sparbankslagen (1987:619),
8 kap. 49 a § aktiebolagslagen (2005:551) eller 7 kap. 47 § lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar,

2. inte väljer revisor i enlighet med artikel 16.1–16.5 i EU:s revisorsför-

ordning, i den ursprungliga lydelsen,

3. anlitar samma revisor under en längre period än vad som är tillåtet

enligt artikel 17 i EU:s revisorsförordning, i den ursprungliga lydelsen,
4 a kap. 1 a § sparbankslagen, 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen eller 8 kap.
54 § lagen om ekonomiska föreningar, eller

4. i förtid entledigar revisorn utan saklig grund i strid med 4 a kap. 6 §

första stycket 2 sparbankslagen, 9 kap. 22 § första stycket 2 aktiebolags-
lagen eller 8 kap. 25 § första stycket 2 lagen om ekonomiska föreningar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2018:735.

SFS

2020:676

Publicerad
den

30 juni 2020

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.