SFS 2007:870 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2007:870 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
070870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 15 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar

dels

att 5 kap. 4 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 8 §, av följande ly-

delse.

5 kap.

4 §

För varje förlagsinsats skall föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis.

Beviset skall ställas till viss man, till innehavaren eller till viss man eller or-
der och innehålla uppgift om

1. föreningens firma,
2. nummer eller annan beteckning för beviset,
3. insatsens storlek,
4. den rätt till utdelning som insatsen medför,
5. det sätt på vilket utdelning skall utbetalas och inlösen ske,
6. föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt
7. erinran enligt 2 § andra stycket.
Förlagsandelsbeviset skall undertecknas av föreningen. Styrelseledamö-

ters eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på
liknande sätt.

I stadgarna kan det bestämmas att föreningen får registrera förlagsandelar

hos en central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument i stället för att utfärda förlagsandelsbevis.
Detta gäller dock inte förlagsandelar för vilka det gäller förvärvsbegräns-
ningar enligt 2 § första stycket första meningen.

Av 4 kap. 5 § lagen om kontoföring av finansiella instrument följer att

förlagsandelsbevis inte får utfärdas för förlagsandelar som har registrerats
enligt den lagen.

Ett beslut som innebär att en förlagsandel inte längre skall vara registrerad

hos en central värdepappersförvarare blir giltigt endast om den som har
panträtt i förlagsandelen skriftligen har samtyckt till beslutet.

1

Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28.

SFS 2007:870

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:870

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 §

Den som innehar en förlagsandel har rätt att få förlagsinsatsen inlöst ti-

digast efter fem år från tillskottet, om han skriftligen säger upp beloppet
minst två år i förväg.

Föreningen får lösa in en förlagsinsats tidigast efter fem år från tillskottet,

om föreningen skriftligen säger upp beloppet minst sex månader i förväg.

I stadgarna kan bestämmas att det får förekomma förlagsinsatser som

skall lösas in vid en viss tidpunkt utan föregående uppsägning, dock tidigast
efter fem år från tillskottet. En sådan bestämmelse får inte avse redan till-
skjutna förlagsinsatser.

8 §

Inlösen enligt 7 § sker till det belopp som utgör insatsens storlek enligt

förlagsandelsbeviset eller, för förlagsandelar som har registrerats hos en cen-
tral värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av fi-
nansiella instrument, insatsens storlek enligt registreringen. Beloppet får
dock inte överstiga vad som av föreningens egna kapital enligt den senast
fastställda balansräkningen, utan anlitande av reservfonden eller uppskriv-
ningsfonden, belöper på andelen i förhållande till övriga förlagsinsatser.

Om föreningen försätts i konkurs på en ansökan som görs inom ett år efter

inlösen, skall vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § om återbetalning tillämpas i
fråga om förlagsinsatsen. Detta gäller dock inte förlagsinsatser för vilka in-
lösen har kunnat ske utan föregående uppsägning.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.