SFS 2014:541 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2014:541 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
140541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 3, 4 och 11 §§, 8 kap. 3�5 §§,

11 kap. 7 § och 15 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha
följande lydelse.

6 kap.

3 §

Styrelsen ska utse en verkställande direktör, om antalet anställda i för-

eningen under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren i medeltal har
överstigit 200. Om en verkställande direktör har utsetts, får han eller hon
kvarstå i befattningen även om antalet anställda skulle komma att gå ned till
200 eller ett lägre tal. I en förenings stadgar kan det föreskrivas att styrelsen
även i andra fall ska utse en verkställande direktör.

Det som sägs i denna lag om verkställande direktör ska i tillämpliga delar

gälla även en suppleant för honom eller henne (vice verkställande direktör).

Om det finns särskilda skäl, får Bolagsverket i ett enskilt fall besluta om

undantag från kravet i första stycket första meningen.

4 §

2

Verkställande direktören och minst hälften av styrelseledamöterna ska

vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om det finns
särskilda skäl, får Bolagsverket i ett enskilt fall besluta om undantag från
bosättningskravet. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktör. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 6 §
lagen (1986:436) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna i

särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för en
medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrel-
sen för den juridiska personen eller delägare i denna får dock vara styrelse-
ledamot utan att vara medlem i föreningen, även om stadgarna saknar före-
skrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som

har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privat-

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

2 Senaste lydelse 2008:15.

SFS 2014:541

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

2

SFS 2014:541

anställda eller lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskri-
dande fusioner.

En juridisk person får inte vara styrelseledamot.

11 §

3

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot, verkställande direktören eller

någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma, om inte ett för-
bud mot sådant bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av dem som
bemyndigas att företräda föreningen och teckna dess firma ska vara bosatt
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om det finns särskilda skäl,
får Bolagsverket i ett enskilt fall besluta om undantag från bosättningskravet.
I övrigt gäller i fråga om den som inte är styrelseledamot eller verkställande
direktör det som sägs i 4 och 10 §§ om verkställande direktör. Styrelsen kan
föreskriva att rätten att företräda föreningen och teckna dess firma får utövas
endast av två eller flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får re-
gistreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra

stycket.

Om föreningen inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i

Sverige, ska styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person att på förening-
ens vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till
någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken.

8 kap.

3 §

4

Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända ska vara bosatta

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte även en auktorise-
rad eller godkänd revisor deltar i revisionen. Om det finns särskilda skäl, får
Bolagsverket i ett enskilt fall besluta om undantag från bosättningskravet.
Den som är underårig eller i konkurs eller har näringsförbud eller som har för-
valtare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor.

Revisorerna ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser om

vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelseskyldig-
het finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Bestämmelserna i 7, 8 a och 15 §§ i
detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföreningens reviso-

rer, om det kan ske.

4 §

Om det hos en sammanslutning med ändamål att ha hand om gemen-

samma uppgifter för föreningar finns ett särskilt revisionsorgan, får samman-
slutningen eller, om revisionsorganet är en juridisk person, revisionsorganet
utses till revisor. Den som har tillsatts som revisor ska utse en för uppdraget
lämpad person att utföra revisionen. I fråga om den personen gäller i tillämp-
liga delar det som sägs i denna lag om revisor.

3 Senaste lydelse 1992:1242.

4 Senaste lydelse 2009:566.

background image

3

SFS 2014:541

I fall som avses i 5 § första eller tredje stycket får Bolagsverket, om det

finns särskilda skäl, medge att en sammanslutning eller ett revisionsorgan ut-
ses till revisor trots att revisionen därmed inte kommer att utföras av någon
auktoriserad revisor.

5 §

5

Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor, om föreningen uppfyller

mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

För en förening som omfattas av första stycket får Bolagsverket besluta att

det i stället för en auktoriserad revisor får utses en viss godkänd revisor. Ett
sådant beslut får meddelas om den godkända revisorn är revisor i föreningen
och det finns särskilda skäl. Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl
ska revisorns kompetens och erfarenhet av föreningen beaktas särskilt. Beslu-
tet gäller i högst fem år.

Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en koncern,

om koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 ska fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för
intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföre-
tag, liksom förändring av internvinst.

I andra föreningar än som avses i första eller tredje stycket ska en auktori-

serad eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel av samtliga röstbe-
rättigade begär det vid en föreningsstämma där revisorsval ska ske.

11 kap.

7 §

6

En likvidator träder i styrelsens och den verkställande direktörens ställe

och har i uppdrag att genomföra likvidationen. Bestämmelserna om styrelse
och styrelseledamöter i denna lag, med undantag för 6 kap. 4 § första stycket
första meningen och andra stycket, och i tillämplig lag om årsredovisning
gäller även i fråga om likvidatorn, om inte annat följer av detta kapitel.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att föreningen går i likvida-

tion. Bestämmelserna i 8 kap. ska tillämpas under likvidationen.

Revisorerna ska i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida likvidationen

fördröjs i onödan.

5 Senaste lydelse 2013:219.

6 Senaste lydelse 2003:865.

background image

4

SFS 2014:541

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

15 kap.

6 §

7

En myndighets beslut i tillståndsärenden enligt 10 kap. 6 § femte

stycket får överklagas till regeringen.

Ett beslut av Bolagsverket som innebär att anmälan har skrivits av eller re-

gistrering har vägrats enligt 4 § andra stycket får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller
ett beslut av Bolagsverket som avses i 4 a §, 7 kap. 7 §, 8 kap. 2, 6, 9 eller
17 §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 19 § eller 16 kap. 2 § samt beslut i ett tillstånds-
ärende enligt 6 kap. 3, 4 eller 11 §, 8 kap. 3�5 §§ eller 12 kap. 11 § eller be-
slut att vägra utfärda ett intyg enligt 12 kap. 36 §.

Skatteverkets beslut enligt 12 kap. 13 § om hinder mot verkställande av

fusionsplan får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. För överklagande av beslut enligt 6 kap. 3 eller 4 § eller 8 kap. 3�5 §§

som har meddelats före ikraftträdandet gäller 15 kap. 6 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2013:736.

Viktiga lagar inom associationsrätt
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.