SFS 2009:64 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2009:64 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
090064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar;

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 2 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

13 kap.
2 §
2 En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Re-
visorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas
av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn
endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns
medhjälpare har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bo-

lag och den som är huvudansvarig för revisionen. Om en sammanslutning el-
ler ett revisionsorgan som avses i 8 kap. 4 § är revisor, åligger ersättnings-
skyldigheten den som har förrättat revisionen och den som har utsett honom
eller henne.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU:13, rskr. 2008/09:163.

2 Senaste lydelse 2004:1184.

SFS 2009:64
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.