710603.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971: 603 Lag

Utkom från t rycket om ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska

den 27 juli 1 971

föreningar;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott att i frå ga om lagen (1951: 308) om ekonomiska för­
eningar förordna,

1502

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

¬

background image

dels att 47, 49, 99 och 100 §§ samt 103 § 2 mom. skall ha nedan an­

givna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 105 a §, och närmast före

denna paragraf en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

47 § Hava revisorer ej utsetts till föreskrivet antal eller hava revisorer
utsetts utan iakttagande av bestämmelserna i 46 § 1 mom., åligger det

styrelsen och styrelseledamot att ofördröjligen anmäla förhållandet för

länsstyrelsen. Anmälan må göras även av föreningsmedlem, röstberätti­
gad, som ej är medlem, eller borgenär.

På anmälan varom i första stycket sägs skall länsstyrelsen, i fall då

revisorer icke utsetts till föreskrivet antal, förordna revisorer. �r revisor
omyndig eller har någon, som ej är här i riket bosatt svensk medborgare,

utan vederbörligt tillstånd utsetts till revisor eller har någon utsetts till
revisor i strid mot vad i 46 § 1 mom. andra stycket stadgas, skall på an­
mälan därom länsstyrelsen förklara honom entledigad och förordna re­
visor i hans ställe. Förordnande av revisor skall avse tid till dess annan

revisor blivit i föreskriven ordning utsedd.

Revisor, som utses enligt denna paragraf, vare berättigad att av för­

eningen erhålla skäligt arvode.

49 § Om det revisor åvilande granskningsarbetet är av större omfatt­

ning, v are han berättigad att därtill anlita hos honom för biträde i revi­

sionsverksamhet anställd, lämplig person såsom medhjälpare efter vad

med hänsyn till arbetets art får anses tillbörligt.

Revisor må med styrelsens samtycke även eljest anlita medhjälpare

vid gran skningen av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper,

såframt det för visst fall finnes erforderligt med hänsyn till omfattningen

av föreningens verksamhet och andra på revisionsuppdragets fullgörande
inverkande omständigheter.

Lämnas ej samtycke, varom i andra stycket sägs, inom två veckor efter

det revisor hos styrelsen begärt att få anlita medhjälpare, äger revisorn

hänskjuta frågan till länsstyrelsens avgörande.

99 § Ansökan om förenings registrering och anmälan för registrering
skola vara åtföljda av stadgade avgifter.

100 § Hava vid ansökan om eller anmälan för registrering eller i fråga

om upprättande av handling, som skall fogas vid sådan ansökan eller
anmälan, icke iakttagits de föreskrifter, som finnas för varje särskilt fall
meddelade, eller prövas föreningens stadgar eller beslut, som anmäles
för registrering, icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller ej stå i
överensstämmelse med föreskrifterna i denna lag eller eljest strida mot

lag eller författning eller i något viktigare hänseende hava otydlig eller
vilseledande avfattning, skall registrering vägras. �r annan grund till så­
dan klandertalan mot föreningsstämmobeslut, som avses i 69 § 1 mom.
andra stycket, än att vid beslutet i denna lag eller stadgarna upptagna
föreskrifter om särskild röstpluralitet icke rätteligen iakttagits, vare det

dock ej hinder mot registrering sedan tid för väckande av klandertalan

utgått utan att talan anställts.

Registrering skall ock vägras, där för registrering anmäles beslut om

sådan ändring av stadgarna, att styrelsens säte skall flyttas från ett län

SFS 1971: 603

1503

¬

background image

SFS 1971: 603

till ett annat, och länsstyrelsen i det senare länet på förfrågan meddelar,

att föreningens firma jämlikt stadgandet i 7 § tredje stycket utgör hinder
för föreningens upptagande i detta läns föreningsregister.

Vägras registrering, skall länsstyrelsen ofördröjligen till sökanden med

posten översända underrättelse om beslutet med angivande av skälen
därför.

103 § 2 mom. Har ansökan enligt 97 § om rättens tillstånd att bringa

fusionsavtal till verkställighet ej inkommit inom föreskriven tid eller har
ansökan genom lagakraftägande beslut avslagits eller har beslutet om

tillstånd icke anmälts för registrering inom den därför stadgade tiden,

skall länsstyrelsen förklara frågan om fusion förfallen.

Har genom lagakraftägande beslut frågan om fusion förklarats förfal­

len, skall i registret antecknas, att på denna grund den tidigare anteck­

ningen rörande fusionsavtalet avföres ur registret.

Vid registrering av rättens beslut om tillstånd till fusion skall anteck­

nas, att den överlåtande föreningen är upplöst.

Besvär

105 a § Mot beslut i tillståndsärende, varå 22, 29, 46 eller 76 § äger

tillämpning, föres talan hos Konungen genom besvär.

Den som icke åtnöjes med länsstyrelses beslut, varigenom registrering

vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag föra talan däremot
hos kanunarrätten genom besvär. I samma ordning föres talan mot beslut

enligt 74 § och mot beslut om sådan förklaring som avses i 103 § 2

mom.

Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres hos kam­

marrätten genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.