801105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:1105

om ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar; utkom från trycket

den 9 januari 1981

Utfärdad den 11 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1951:308) om e ko­

nomiska föreningar

dels att 18, 38-47, 49-51, 57, 81, 105 a, 110, 111 och 117 a §§ samt hu­

vudrubriken närmast före 38 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 a och 24 a §§, samt

närmast före 38, 43 a och 44 §§ nya un derrubriker av nedan angivna lydel­
se.

1 a § �ger en ekonomisk förening så många aktier eller andelar i en

svensk eller utländsk juridisk person att den har mer än hälften av rösterna
för samtliga aktier eller andelar, är den ekonomiska föreningen moderför­
ening och den andra juridiska personen dotterföretag. �ger ett dotterföre­
tag eller äger en moderförening och ett eller flera dotterföretag tillsammans
eller äger flera dotterföretag tillsammans aktier eller andelar i en juridisk

person i den omfattning som angivits nu, är även sistnämnda juridiska per­

son dotterföretag till moderföreningen.

Har en ekonomisk förening i annat fall på grund av aktie- eller andelsin­

nehav eller av tal ensam ett bestämmande inflytande �ver en juridisk per­

son och en betyd ande andel i re sultatet av dess verksamhet, är den ekono-

piiska föreningen moderförening och den juridiska personen dotterföretag.

Moderförening och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

18

Utdelning får inte överstiga vad som i fastställd balansräkning och,

i fråga om moderförening, i fastställd koncembalansräkning för det senaste
räkenskapsåret redovisas såsom föreningens eller koncernens nettovinst

för året, balanserade vinst och fria fonder med avdrag för 1. redovisad för­

lust, 2. belopp som enligt lag eller stadgar skall avsättas till bundet eget ka­

pital eller, i fråga om mo derförening, belopp som av det fria egna kapitalet

i koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna skall överfö­
ras till bundet eget kapital, 3. belopp som enligt stadgarna eljest skall an­
vändas för annat ändamål än utdelning till medlemmarna. Ej heller får gott-

görelse som avses i 17 § 1 mom. och som icke inräknats i år svinsten beta­
las ut i vidare mån än att föreskriven avsättning kan ske till reservfonden. I
övrigt får utbetalning, till medlemmarna av föreningens tillgångar ej verk­

ställas på annat sätt än genom återbetalning av insatsbelopp enligt 16 § 1
mom. eller 16 a § eller i samb and med nedsättning av insatsernas belopp

enligt 68 § sista s tycket.

Utdelning, som beräknas på annat sätt än i för hållande till den omfatt­

ning i vilken medl emmarna deltagit i föreningen s verksamhet eller i övrigt

tagit d enna i ansp råk, får fastställas till högst en ränta för år på inbetalda
insatser som motsvarar det av riksbanken fastställda diskonto som gällde

vid räkens kapsårets utgång med tillägg av tre procentenheter.

' Prop. 1979/80:144, LU 1980/81:4, rskr 1980 /81: 39.

^ Senaste lydelse 1967:621.

2079

¬

background image

SFS 1980:1105

2080

Vinstutdelning eller utbetalning i annan form av gottgörelse som avses i

17 § 1 mom. får inte ske med så stort belopp att utdelningen eller utbetal­

ningen med hänsyn till föreningens eller koncernens konsolideringsbehov,

likviditet eller ställning i övrigt stå r i strid mot god affä rssed.

24 a § Om en förening har blivit moderförening, skall styrelsen meddela
detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall lämna sty­

relsen för moderföreningen de upplysningar som behövs för beräkningen

av koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet.

Redovisning
�&rsredovisning m. m.

38 § För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning. Denna

består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

1 fråga om resultaträkning och balansräkning i årsredovisnin g och i års­

bokslut enligt bokföringslagen (1976:125) gäller, förutom bestämmelserna i

nämnda lag, föreskrifterna nedan om årsredovisning m. m. Dock tillämpas

39 § fjärde stycket och 40 § första stycket endast på årsredovisningen.

1 årsredovisni ngen skall återges resultaträkningen och balansräkningen

för närmast föregående räkenskapsår. Har under året ändring vidtagits be­

träffande specificeringen av poster i resul taträkningen och balansräkning­

en, skall uppgifterna från den tidigare årsredovisningen sammanställas så

att dessa kan jämföras med posterna i den senare årsredovisningen, om
särskilt hinder inte möter.

�&rsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter.

Har beträffande årsredovisningen avvikande mening antecknats till styrel­

sens protokoll, skall yttrandet fogas till re dovisningen.

Minst en månad före ordinarie föreningsstämma skall årsredovisnings­

handlingarna för det förflutna räkenskapsåret avlämnas till revisorerna.

Senast en månad e fter det resultaträkningen och balansräkningen blivit

fastställda, skall avskrift av årsredovisning och revisionsberättelse hållas

tillgängliga hos föreningen för alla som är intresserade samt efter särskilt

föreläggande av länsstyrelsen insändas dit. Sådant föreläggande utfärdas
när någon begär de t. Föreningar som avses i 46 § 4 mom. första stycket är

utan särskilt föreläggande skyldiga att insända nämnda handlingar till läns­

styrelsen.

På avskriften av årsredovisningen skall en styrelseledamot teckna bevis

om alt resultaträkning och balansräkning har fastställts. Uppgift skall ock­
så lämnas om fastställelsedagen. Beviset skall även innehålla uppgift om

föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst eller förlust.

39 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 15 § fjärde stycket bokförings­

lagen (1976:125) om användningen av belopp, varmed värdet av där av­
sedd anläggningstillgång uppskrivs, får sådant belopp utnyttjas även till

avsättning till en upp skrivningsfond. vilken får tas i ansprå k endast för än­
damål som avses i nämnda lagrum i bokföringslagen.

Vid värdering av aktier eller andelar som en moderförening äger i ett

dotterföretag skall andelar som dotterföretaget äger i moderföreningen inte
anses ha något värde.

¬

background image

Andelar i andra foretag än aktiebolag skall likställas med aktier som ägs

SFS 1980:1105

av moderföreningen vid uppställningen av moderföreningens resultaträk­

ning och balansräkning samt vid specificering enligt 42 §.

I b alansräkning och resultaträkning i årsredo visningen behöver storlek

och förändringar av lagerreserven uppges endast av föreningar som avses i
46§ 4 mom. första stycket.

40 § Om syn nerliga skäl föreligger, får regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer medge att bruttoomsättningssumman inte be­

höver anges i resultat räkningen i årsredovisningen.

I resultatrakningen sk all utdelning på aktier i dotterbolag tas upp som en

särskild intäktspost. Som en särskild kostnadspost skall tas upp gottgörel-
se som avses i 17 § 1 mom. och som inte har inräknats i årsvinsten.

41

I balansräkningen skall aktier i dotterbolag tas upp som en särskild

post bland tillgån garna.

En förenings eget kapital skall delas upp i b undet eget kapital och fritt

eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp

inbetalda insatser, reservfond och uppskrivningsfond. Under fritt eget ka­
pital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad

vinst eller förlust samt nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanse­
rad förlust och förlu st för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspos­
ter.

Fordran på insats får inte tas upp som tillgång. Redovisningen av full­

gjorda insatser får ske så att i b alansräkningen anges hela insatskapitalet
samt hur mycket härav som inte har fullgjorts, varefter skillnaden - de be­
talda insatserna � utförs som en särskild post under eget kapital.

Om det i en fordrings- eller skuldpost enligt balansräkningen ingår en

fordran ho s eller skuld till ett dotterföretag eller en moderförening, skall

beloppet anges särskilt. Angivandet får ske inom linjen. Detsamma gäller i
fråga om pant o ch därmed jämförliga säkerheter eller ansvarsförbindelser
till förmån för ett dotterföretag eller en moderförening.

42 § Utöver vad som följer av bokföringslagen {1976:125) skall i resu ltat­
räkningen och balansräkningen lämnas uppgifter och särskilda upplysning­
ar i följande hänseenden:

1. Aktier skall tas upp med an givande för varje bolag av dess namn, an­

talet aktier och dessas nominella värde och värde enligt balansräkningen.
Understiger båda d essa värden för aktierna i ett bolag, som inte är dotter­

företag, femtiotusen kronor eller det lägre belopp som motsvarar fem pro­
cent av föreningens eget kapital enligt balansräkningen, får dock specifika­

tion utelämnas. När det från allmän och enskild synpunkt är påkallat, får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer tillåta att aktier

även i andra fall red ovisas utan specifikation.

2. �ndringar i belop pen av det egna kapitalets poster jämfört med före­

gående balansräkning skall specificeras.

3. För varje post som upptas i ba lansräkningen som anläggningstillgång

och där skepp eller maskiner, inventarier och dylikt eller byggnader ingår

^ Senaste lydelse av 1 och 4 mom. 196 7; 538.

131-SFS 1980

2081

¬

background image

SFS 1980:1105

skall anges dels tillgångamas anskaffningsvärde, dels det sammanlagda be­
loppet av de av- och nedskrivningar som har företagits på anskaffningsvär­

det intill bala nsdagen. Har sådana tillgångar uppskrivits, skall även anges

kvarstående oavskrivet belopp av uppskrivningen.

4. För fastigheter som är anläggningstillgångar skall anges taxeringsvär­

det med fördelning på de tillgångar som har upptagits under särskilda pos­

ter i balansr äkningen.

5. Om det har förekommit sådan förändring i resultaträkning eller ba­

lansräkning beträffande posters gruppering eller eljest som väsentligt på­
verkar jämförbarheten mellan åren, skall redogörelse lämnas för föränd­
ringen.

6. Driver föreningen rörelsegrenar som är väsentligen oberoende av

varandra, skal! bruttoresultatet av varje sådan rörelsegren redovisas sär­

skilt.

De uppgifter och särskilda upplysningar som avses i första stycket får

tas in i n oter, om tydliga hänvisningar görs vid de poster i redovisnings­

handlingarna till vilka de hänför sig.

43 §" Förvaltningsberättelsen skall upprättas med iakttagande av god re ­
dovisningssed.

I förvaltning sberättelsen skall lämnas upplysning dels om sådana för be­

dömningen av föreningens verksamhetsresultat och ställning viktiga för­

hållanden, för vilka redovisning inte skall lämnas i resultaträkningen eller

balansräkningen, dels om händelser av väsentlig betydelse för föreningen,
som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dettas slut. Förvaltnings­

berättelsen skall vidare innehålla uppgifter om väsentliga förändringar i

medlemsantalet samt om summorna av insatsbelopp som skall återbetalas
under nästa räkenskapsår dels enligt I6§ I m om., dels enligt 16 a §.

I förvaltning sberättelsen skall anges medelantalet under räkenskapsåret

anställda personer såväl för företaget i dess helhet som för varje arbetsstäl­

le med m er än tjugo anställda. Vidare skall anges det sammanlagda belop­

pet av räkenskapsårets löner och ersättningar dels till styrelsen och andra

personer i ledand e ställning, dels till övriga an ställda. Har föreningen an­

ställda i flera länder, skall löner och ersättningar anges särskilt för varje
land jämte uppgift om medelan talet anställda i respekt ive land.

Förvaltningsberättelsen skall innehålla förslag till dispositioner beträf­

fande föreningens vinst eller förlust.

För förening som avses i 4 6§ 4 mom. första stycket skall till förvalt­

ningsberättelsen fogas en finansieringsanalys. I finansieringsanalysen skall
redovisas föreningens finansiering och kapitalinvesteringar under räken­

skapsåret.

Koncernredovisning

43 a §⬢' I en moderförening skall, utöver årsredovisning för moderför­
eningen, för varje räkenskapsår avges en koncernredovisning bestående
av koncernresultaträkning och konccrnbalansräkning. Redovisningen
skall hänföra sig till balansdagen för moderföreningen.

2082

Senaste lydelse av I m om. 1967:621.

'⬢ Senaste lydelse 1979:313.

¬

background image

Bestämmelserna i 38 § Qärde-sjunde styckena tillämpas även på kon-

SFS 1980:1105

cernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Moderföreningen är

dock utan särskilt föreläggande skyldig att insända nämnda handlingar till

länsstyrelsen.

Koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall var för sig

utgöra ett sammandrag av moderföreningens och dotterföretagens resul­
taträkningar och balansräkningar. Sammandraget skall upprättas enligt

god redov isningssed.

Koncernresultaträkningen skall utvisa koncernens årsresultat efter av­

drag för redovisad vinstutdelning inom koncernen och efter avdrag eller

tillägg för ökning eller minskning av internvinst under räkenskapsåret.
Koncernsbalansräkningen skall utvisa beloppet av fritt eget kapital eller

ansamlad förlust i koncernen efter avdrag för internvinster. Med intern­

vinst avses på moderföreningen belöpande andel av vinst på överlåtelse av

en tillgång inom konc ernen, i den mån inte överlåtelse av tillgången däref­

ter har skett till en köpare utanför koncernen eller förbrukning av tillgång­
en eller nedsättning av dess värde har ägt rum hos det företag inom koncer­

nen som har för värvat tillgången.

Om det med hänsyn till kon cernens sammansättning eller andra särskil­

da skäl är förenat med synnerliga svårigheter att vid koncernredovisningen

i vi sst hänseende tillämpa tredje eller Qärde stycket, får de undantag göras

som förhållandena kräver. För sådana undantag skall lämnas en motiverad

redogörelse i mo derföreningens förvaltningsberättelse.

I förvaltningsberättelsen för en moderförening skall vidare lämnas såda­

na upplysningar om koncernen som avses i 43 § andra stycket första me­
ningen och tredje stycket. Redogörelse skall lämnas om vilka metoder och
värderingsprinciper som har använts vid uppgörande av koncernredovis­
ningen. Därjämte skall uppges det belopp, som av det fria egna kapitalet i

koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna skall överfö­
ras till bundet eget kapital.

Ett dotterföretag skall i förv altningsberättelsen eller, om företaget inte

är skyldigt att upprätta förvaltningsberättelse, i en bilaga till sin ba lansräk­

ning ange namnet på moderföreningen och i förekommande fall dennas
moderförening. Moderföreningen och dotterföretaget skall vidare ange hur

stor andel av årets inköp och försäljningar som avser annat företag inom
samma koncern.

Uppgifter om koncernens lagerreserv skall tas in i koncernredovisning­

en, om koncernen är av sådan storlek som avses i 46§ 4 mom. tredje
stycket. I sådana fall skall till koncernredovisningen fogas en finansie­

ringsanalys för koncernen.

Delårsrapport

44 § För förening som avses i 46 § 4 mom. fö rsta stycket och för moder­
förening i koncern som avses i 46§ 4 mo m. tredje stycket skall minst en
gång under varje räkenskapsår som omfattar mer än tio månader avges en

särskild redovisning (delårsrapport). Rapporterna skall avse föreningens

verksamhet från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapporterna avges av styrelsen eller av den styrelseledamot som

2083

¬

background image

SFS 1980:1105

2084

styrelsen bestämmer. Rapporterna skall hos föreningen hållas tillgängliga

for envar och genast sändas till den medlem som begär det. Delårsrappor­

ter som avses i första stycket tredje meningen skall senast två månader ef­

ter rapportperiodens utgång sändas in till länsst yrelsen.

44 a §® I delårsrapporter ska|l översiktligt redogöras för verksamheten
och resultatutvecklingen i denna samt för investeringar och förändringar i

likviditet och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare
skall lämnas beloppsuppgifter om omsättningen och resultatet före bok­

slutsdispositioner och skatt under rapportperioden. Om särskilda skäl
föreligger, får en ungefärlig beloppsuppgift beträffande resultatet lämnas.

Bestämmelserna i 40 § första stycket och 43 § andra stycket första mening­

en gäller i tillämpliga de lar i fråga om delår srapport.

Om en koncern är av sådan storlek som anges i 46§ 4 mom. tredje

stycket, skall moderföreningen i d elårsrapportema, utöver uppgifter för

moderföreningen, lämna uppgifter för koncernen motsvarande vad som

sägs i första stycket. Uppgifter om omsättning och resultat skall avse be­

loppen efter avdrag för interna poster inom koncernen och med hänsyn ta­

gen till intem vinsteliminering.

Om särskilda hinder inte möter, skall i anslutning till uppgifter enligt

första och andra styckena även lämnas motsvarande uppgifter för samma

rapportperiod under det föregående räkenskapsåret.

Begrepp och termer skall i möjlig m ån överensstämma med dem som har

använts i den sen ast framlagda årsredovisningen.

45 § En eller flera revisorer utses på föreningsstämma, om ej revisor en­

ligt stadgarna skall tillsättas i annan or dning. Tillika kan en eller flera revi­

sorssuppleanter utses. Bestämmelserna i den na lag om revisorer gäller i

tillämpliga delar om su ppleanter.

Revisorer skall utses för tiden till dess stämma som avses i 57 § 1 m om.

har hållits. De får inte utses för längre tid än till och med den stämma som

skall äga rum under andra räkenskapsåret efter det de utsetts. �ven om

den tid för vilken en revisor har blivit utsedd inte har gått till ända, får revi­

sorn skiljas från uppdraget genom beslut av den som utsett honom. Om en

revisor som är vald på föreningsstämma entledigas eller eljest avgår eller

avlider eller det uppkommer hinder för honom enligt 46 § 1 eller 4 mom. att

vara revisor och det ej finns någon suppleant, åligger det styrelsen att oför-

dröjligen föranstalta om val av ny revisor.

Den som har utsetts till rev isor skall ofördröjligen underrättas om det.

Har han valts på föreningsstämma, sker underrättelse genom styrelsens

försorg och eljest av den som tillsa tt honom.

46 § I mom.'' Revisorer skall vara svenska medborgare och bosatta i

Sverige, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm­

mer tillåter annat för särskilt fall. Den som är omyndig eller i konkurs kan
inte vara revisor. Revisorer skall ha den insikt i och erfaren het av redovis­

ning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget

av föreningens verksamhet fordras för fullgörande av uppdraget.

" Senaste lydelse 1975; 1391.
' Senaste lydelse 1975: 420.

¬

background image

Till revisorer kan även utses auktoriserade eller godkända revisionsbo-

SFS 1980:1105

lag. Vid tillämpning av b estämmelserna om revision likställs auktoriserade
revisionsbolag med auktoriserade revisorer och godkända revisionsbolag
med godkända revisorer. Ett bolag som u tses till revisor skall till förening­
ens styrelse anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen. I ett aukto­
riserat revisionsbolag skall den huvudansvarige vara auktoriserad revisor
och i ett godk änt revisionsbolag skall han vara auktoriserad eller godkänd

revisor. Bestämmelserna i tredje och fjärde styckena samt 53 § tillämpas på

den huvudansvarige. Om ett revisionsbolag har utsetts till revisor, skall er­

sättningsskyldighet som kan uppkomma vid ful lgörande av revisionsupp­
draget åligga revisionsbolaget och den huvudansvarige.

Den kan inte v ara revisor som

1. är ledamot av styrelsen i fören ingen eller dess dotteiföretag eller bi­

träder vid f öreningens bokföring eller medelsförvaltning eller föreningens
kontroll däröver,

2. är anställd hos eller eljest intar en underordnad eller beroende ställ­

ning till föreningen eller någon som avses under I eller är verksam i samma
företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid grundbokföring­
en eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver,

3. är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållan­

den med eller är syskon eller släkting i r ätt upp- eller nedstigande led till

person som avses under 1 eller är besvågrad med sådan person i rätt upp-

eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, el­
ler

4. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i förening­

en, står i låneskuld till föreningen eller annat företag i samma koncern eller

har förpliktelser för vilka föreningen eller sådant företag har ställt säker­

het.

1 ett dotterföretag kan den inte vara revisor som enligt tredje stycket inte

är behörig att vara revisor i moderfö reningen.

2 mom. Om det hos en sammanslutning med ändamål att ha hand om ge­

mensamma uppgifter för föreningar finns ett särskilt revisionsorgan, får
sammanslutningen eller, om revisionsorganet utgör juridisk person, denna
utses till revisor. Den som sålunda har tillsatts som revisor skall utse en för
uppdraget lämpad per son att förrätta revisionen. I fråg a om honom gäller i
tillämpliga delar vad som i den na lag sägs om revisor. Om en sammanslut­

ning eller ett revisionsorgan har utsetts till revisor, skall ersättningsskyl­

dighet som kan uppkomma för den som har förrättat revisionen åvila också
den som har utsett honom.

Föreligger fall som avses i 4 mom. första eller tredje stycket, tår rege­

ringen eller de n myndighet som regeringen bestämmer, om särskilda skäl

föreligger, medge at t en sammanslutning eller ett revisionsorgan utses till

revisor trots att revisionen därmed inte kommer att förrättas av någon auk­
toriserad revisor.

3 mom. Till revisor i ett dotterföretag bör utses minst en av moderför­

eningens revisorer, om det kan ske.

4 mom. Minst en revisor skall vara auktoriserad, om

1. tillgångamas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två

senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000

gånger det enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring bestämda basbe-

2085

¬

background image

SFS 1980:1105

loppet för den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller

2. antalet anställda hos föreningen under vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren i medeltal h ar överstigit 200.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga

om förening som avses i första stycket förordna att en viss godkänd revisor

får utses i stället för en auktoriserad revisor. Sådana beslut är giltiga i

högst fem år.

Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en kon­

cern, om nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fastställda

koncembalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger det

gränsbelopp som anges i första stycket eller om antalet anställda vid kon ­
cernföretagen under nämnda tid i medeltal har överstigit 200.

I andra föreningar än som avses i första och tre dje styckena skall en auk­

toriserad revisor eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel av
samtliga röstberättigade begär det vid en föreningsstämma.

47 §® Har revisorer ej utsetts till föreskrivet antal eller har revisorer ut­

setts utan iakttagande av bestämmelserna i 4 6§ 1 eller 4 mom., åligger det

styrelsen och styrelseledamot att ofördröjligen anmäla förhållandet för

länsstyrelsen. Anmälan får göras även av föreningsmedlem, av röstberätti­

gad, som ej är medlem, eller av borgenär.

Har anmälan gjorts enligt första stycket, skall länsstyrelsen, i f all då re­

visorer inte har utsetts till föreskrivet antal, förordna revisorer. �r revisor

omyndig eller i kon kurs eller har någon, som ej är här i riket bosatt svensk

medborgare, utan vederbörligt tillstånd utsetts till revi sor eller har någon

utsetts till r evisor i strid mot 46 § 1 mom. tredje eller Qärde stycket eller 4

mom., skall på anmälan därom länsstyrelsen förklara honom entledigad

och förordna en ny revisor i hans ställe. Förordnande av revisor skall avse

tiden till dess en annan revisor har blivit utsedd i föreskriven ordning. Har

föreningsstämman underlåtit att på begäran enligt 46§ 4 mom. fjärde styc­
ket utse en auktoriserad eller godkänd revisor och gör röstberättigad inom
en månad från stäm man framställning till länsstyrelsen, skall denna förord­
na sådan revisor.

Revisorer som utses enligt denna paragraf har rätt till skäligt arvode av

föreningen.

49

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som inte enligt 46 § 1

mom. tredje eller fjärde stycket är behörig att vara revisor. Har föreningen
eller moderföreningen en anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande
eller huvudsakligen ha hand om föreningens interna revision, får dock en
sådan anställd anlitas vid revis ionen i den u tsträckning det är förenligt med
god revisionssed.

Revisorn ansvarar för skada som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållas

föreningen av hans medhjälpare.

50 § En revisor skall i d en omfattning som följer av god revisionssed

granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens

2086

® Senaste lydelse 1971: 603.

" Senaste lydelse 197 1: 603. �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

¬

background image

förvaltning. �r föreningen moderförening, skall revisorn även granska

SFS 1980:1105

koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i öv­
rigt.

Revisorn skall följa de särskilda föreskrifter som meddelas av förenings­

stämman, om de inte strider mot lag, stadgarna eller god revisionssed.

Styrelsen skall bereda revisorn tillfälle att verkställa granskningen i den

omfattning revisorn finner behövligt samt lämna de upplysningar och det
biträde som han begär. Samma skyldighet åligger styrelsen och revisorn i
en dotterförening gentemot revisorn i en mo derförening.

Sedan revisorn slutfört granskningen, skall han teckna en hänvisning till

revisionsberättelsen på årsredovisningen och i en moderförening på kon­

cernredovisningen. Finner revisorn att balansräkningen eller resultaträk­

ningen inte bör fastställas, skall han anteckna även detta. I en moderför­

ening gäller detsamma i fråga om koncembalansräkningen och koncernre­
sultaträkningen.

Erinringar som revisorn framställer till styrelsen skall han anteckna i

protokoll eller någon annan handling. Handlingen skall överlämnas till sty­
relsen och be varas av denna på ett betryggande sätt.

51 § Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en av dem underteck­

nad revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två
veckor f öre den i 57§ 1 mom. angivna föreningsstämman. Revisorerna

skall o ckså inom s amma tid till styrelsen återställa de redovisningshand­

lingar som har överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande, huruvida årsredovis­

ningen har uppgjorts enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen så­

dana upplysningar som skall lämnas enligt denna lag, skall revisorn ange

detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorn vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försummel­

se, som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger en styrelseledamot till
last eller att en styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid mot denna
lag eller stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen
skall även innehålla ett uttalande i fråga om an svarsfrihet för styrelseleda­
möterna. Revisorn kan i övrigt i berättelsen meddela upplysningar, som

han önskar bringa till medle mmarnas kännedom.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställan­

de av balansräkningen och resultaträkningen samt om det i förvaltning sbe­

rättelsen framställda förslaget till dispositioner beträffande föreningens

vinst eller förlust.

1 en moderförening skall revisorn avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Härvid skall första-fjärde styckena tillämpas.

57 § y mom. Inom sex månader eller den kortare tid, som kan vara be­
stämd i s tadgarna, efter utgången av varje räkenskapsår skall hållas ordi­

narie föreningsstämma, där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen

och revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernredovisningen

och koncernrevisionsberättelsen. Handlingarna skall under minst en vecka

närmast före stämman hållas hos föreningen tillgängliga för medlemmarna.

2087

¬

background image

SFS 1980:1105

På denna föreningsstämma skall till avgörande företas frågorna om fast-

ställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderförening,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen med de ändringar

eller tillägg, som kan behövas, samt om beviljande av ansvarsfrihet åt sty­

relseledamöterna för den tid redovisningen omfattar. Stämman skall också

besluta i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.

Beslut i nämnd a frågor får skjutas upp till en fortsatt stämma som skall

hållas minst en och högst två månader därefter.

2 mom. Styrelsen skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner

att det kan ske utan väsentligt förfång för föreningen, på föreningsstämma

lämna upplysningar angående förhållanden som kan inverka på bedöman­

det av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ärende

på stämman. Ingår föreningen i en koncern, avser upplysningsplikten även

föreningens förhållande till an nat koncernföretag och, om föreningen är

moderförening, koncernredovisning samt sådana förhållanden beträffande

dotterföretagen som avses i första meningen.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte

är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter

hållas hos föreningen skriftligen tillgänglig för medlemmarna samt över­

sändas till varje medlem som har begärt upplysningen.

Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till medlem­

marna utan väsentligt förfång för föreningen, skall upplysningen i stället på

medlemmens begäran lämnas till föreningens revisorer inom två veckor

därefter. Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen av­

ge skriftligt yttrande, huruvida den begärda upplysningen lämnats till dem

samt huruvida upplysningen enligt deras mening bort föranleda ändring i

revisionsberättelsen eller, beträffande moderförening, koncernrevisions­
berättelsen eller i övrig t ger anledning till eri nran. Om så är fallet, skall

ändringen eller erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorer­

nas yttrande tillgängligt för medlemmarna hos föreningen samt översända

det i avskrift till varje medlem som har begärt upplysningen.

81 § Då föreningen har trätt i likvidation, skall styrelsen ofördröjligen
avge redovisning för sin för valtning av föreningens angelägenheter under
den tid för vilken redovisningshandlingar inte tidigare har lagts fram på för­
eningsstämma.

Likvidatorerna skall ofördröjligen överlämna redovisningshandlingarna

i huvudsk rift eller avskrift till revisorerna, som inom en månad skall avge
revisionsberättelse och återställa handlingarna. Likvidatorerna skall så

snart det kan ske lägga fram redovisningshandlingarna och revisionsberät­

telsen på föreningsstämma. På stämman skall behandlas frågan om bevil­

jande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för den tid redovisningen
omfattar.

I fråga om styre lsens redovisning, om revisorernas granskning och revi­

sionsberättelsen, om handlingars framläggande och tillhandahållande, om

behandlingen av frågan om ansvarsfrihet samt om anställande av talan mot

styrelseledamot gäller i tillämp liga delar 38-43 och 49-51 §§,57 § 1 mom.

samt 63-66 §§.

2088

¬

background image

105 a

Myndighets beslut i tillståndsärenden enligt 22, 29, 40, 42,46 el-

SFS 1980:1105

ler 76 § överklagas hos regeringen genom besvär.

Länsstyrelsens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan för regi­

strering avskrivits eller registrering vägrats, överklagas hos kammarrätten
genom besvär inom två månader från beslutets dag. I samma ordning över­

klagas beslut enligt 74 § och beslut om sådan förklaring som avses i 103 § 2
mom.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas i övr iga fall h os kam­

marrätten genom besvär.

1110 §" Till böter döms

1. styrelseledamot, likvidator eller annan, där han uppsåtligen eller av

grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i anmälan eller
ansökan till lä nsstyrelsen eller i handling som fogas därvid eller i uppgift
varom förmäles i 10 §, så ock styrelseledamot eller likvidator, där han upp­

såtligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande upp­
gift i handling, som hålles tillgänglig för medlemmar eller röstberättigade

eller framlägges å föreningsstämma;

2. styrelseledamot, där han vid upprättande av balansräkning, resultat­

räkning eller förvaltningsberättelse, som avses i 38 eller 81 § , uppsåtligen

eller av vårdslöshet förfar i strid mot bestämmelserna i 38-43 §§;

3. likvidator, där han vid upprättande av balansräkning, likvidations­

räkning eller förvaltningsberättelse, varom stadgas i 83, 86 eller 89 §, upp­

såtligen eller av vårdslöshet förfar i stri d mot bestämmelser som avses i

sagda lagrum;

4. revisor eller likvidationsrevisor, där han i revisionsberättelse eller

annan handling, som framlägges på föreningsstämma eller annorledes hål­

les tillgänglig för medlemmar eller röstberättigade, uppsåtligen eller av

grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift rörande för­

eningens angelägenheter eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet under­
låter att göra anmärkning beträffande förvaltningen, ändå att anledning
därtill föreligger;

5. styrelseledamot eller likvidator, där han uppsåtligen eller av vårds­

löshet i str id mot bestämmelserna i 18 § låter verkställa utdelning eller ut­
betalning till medlem eller annan;

6. revisor, likvidationsrevisor eller revisors eller likvidationsrevisors

medhjälpare som, oaktat han insett eller bort inse att skada därav kunnat
följa, yppar något av vad vid verkställd granskning kommer till hans kän­
nedom, utan att det med nödvändighet erfordras för fullgörande av hans

uppdrag;

7. den som bryter mot vad i 7 § fjärde stycket är stadgat.

111 §'2 Till böter döms också

1. styrelseledamot eller likvidator, där han underlåter att iakttaga före­

skrift som är meddelad i 10 § första eller andra stycket, 38 § sjätte stycket,
50 § tredje stycket, 80 § sista stycket, jämfört med 50 § tr edje stycket, el­

ler 81 § sista stycket jämfört med 50 § tred je stycket;

Senaste lydelse 1975:420.

" Senaste lydelse 1974:163.

Senaste lydelse 1971:482.

2089

¬

background image

SFS 1980:1105

2. styrelseledamot eller likvidator, där han underlåter att iakttaga före­

skrift som beträffande anmälan för registrering är meddelad i 37. 68, 79, 90
eller 92 §;

3. styrelseledamot eller likvidator, där han underlåter att till revi sorer

eller likvidationsrevisorer avlämna handlingar enligt vad som stadgas i

38 § femte stycket, 81 § andra stycket, 83 § sista stycket, 86 § sista stycket
eller 89 § första stycket;

4. styrelseledamot eller likvidator, som försummar att fullgöra vad i

55 § sista stycket, 84 § sista stycket, jämfört med 55 § sis ta stycket, eller
86 § andra stycket sista punkten finnes stadgat eller som underlåter att

iakttaga föreskrift, som med avseende å framläggande av handlingar å för­

eningsstämma eller tillhandahållande av handlingar viss tid före stämma är

meddelad i 57 § 1 mo m., 81 § andra eller sista stycket, 87 § andra stycket

eller 89 § andra stycket;

5. revisor, vilken underlåter att iakttaga föreskrift som meddelats i 51 §

första stycket eller 81 § andra stycket, så ock likvidationsrevisor, som för­
summar att fullgöra vad i 87 § första stycket första punkten eller 89 §

första stycket fjärde punkten finnes stadgat.

Den som har underlåtit att fullgöra skyldighet, som omfattas av vitesfö­

reläggande enligt denna lag, får inte dömas till straff för underlåtenheten.

117 a §'^ Länsstyrelsen kan vid vite förelä gga styrelseledamot att fullgö­

ra skyldighet enligt 38 § sjätte stycket, 43 a § andra stycket eller 44 § and­
ra stycket att till länsstyrelsen insända behörig redovisningshandling, revi­

sionsberättelse eller delårsrapport. Försuttet vite utdöms av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan även vid vite förelägga likvidator att fullgöra skyldig­

het enligt 81 § t redje stycket, jämfört med 38 § sjätte stycket, att till läns­
styrelsen insända redovisningshandling och revisionsberättelse. Försuttet
vite utdöms av länsstyrelsen.

1. Denna lag träder i k raft den 1 juli 1981.

2. De nya bestämmelserna i 46 § 1 mom. tredje och fjärde styckena och

4 mom. första och tredje styckena samt 49 § första stycket tillämpas från
och med första ordinarie föreningsstämma som hålls efter lagens ikraftträ­
dande. Till dess tillämpas i stället m otsvarande äldre bestämmelser.

Beslut enligt 46 § 2 mom. andra stycket och 4 mom. andra stycket får

meddelas f�re den 1 juli 198 1.

3. �&rsredovisningar och koncernredovisningar skall efter den 30 juni

1981 upp rättas enligt lagen i dess nya lydelse. För räkenskapsår som har

böljat löpa före den 1 juli 198 1 får sådan redovisning dock upprättas enligt

äldre bestämmelser.

1 konce rnredovisningar behöver inte tas med sammandrag av resultat­

räkningar och balansräkningar för räkenskapsår som har påbörjats före

den 1 juli 1981,

4. Om det i 42 § första stycket 3 angivna anskaffningsvärdet för en till­

gång som har förvärvats före lagens ikraftträdande inte kan utrönas med

hjälp av föreningens bevarade räkenskaper, skall som anskaffningsvärde

redovisas, beträffande byggnad det vid 1965 års allmänna fastighetstaxc-

2090

Paragrafen tillagd genom 1975:1391.

¬

background image

ring åsatta taxeringsvärdet (byggnadsvärdet) ökat med förbättringskostna-

SFS 1980:1105

der efter utgången av år 1964, samt beträffande annan tillgång det belopp
vartill anskaffningsvärdet skäligen kan uppskattas,

I en not till balansräkningen skall anges om anskaffningsvärdet har upp­

skattats enligt första stycket.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Lars K. Beckman

(J u stitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.