SFS 1987:687

870687.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987; 687

Lag

Utkom från trycket

den 30 juli 1987

om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar;

*

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar

dels att i 11 kap. 20 § ordet "konkursdomaren" skall bytas ut mot

"rätten",

dels att 13 kap. 6 § skall ha följande lydelse.

13 kap.

6 § Sådan talan för föreningens räkning enligt 1-3 §§ som inte grundas

på brott kan ej väckas mot

1. styrelseledamot eller verkställande direktören sedan tre år har förflu­

tit från utgången äv det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd, som
ligger till grund för talan fattades eller vidtogs,

2. revisor sedan tre år har förflutit från det att revisionsberättelsen lades

fram på föreningsstämman eller yttrande som avses i denna lag avgavs,

3. föreningsmedlem eller röstberättigad, som inte är föreningsmedlem,

sedan två år har förflutit från det beslut eller den åtgärd som ligger till
grund för talan.

Försätts föreningen i konkurs på en ansökan som gjorts innan den tid

som anges i första stycket har gått ut, kan konkursboet föra talan enligt 1-
3 §§ t rots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 5 §. Efter

utgången av den nämnda tiden kan en sådan talan dock inte väckas senare

än sex månader från edgångssammanträdet.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Eugéne Palmér

(Justitiedepartementet)

, Cl

' Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.