SFS 1987:1247

871247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1247

om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska

utkom Mn trycket

föreningar^

30 december 1987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 2§, 6 kap. 1, 2, 4, 9 och

15 §§ samt 11 kap. 3§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha

följande lydelse.

2 kap.

2 § Föreningens stadgar skall ange

1. föreningens firma,
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
4. den insats med vilken vaije medlem skall delta i föreningen, hur

insatserna skall fullgöras samt i vad mån en medlem får delta i föreningen

med insats utöver vad han är skyldig att delta med,

5. för det fall att regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering

beroende avgifter till föreningen skall förekomma, avgifternas belopp eller

de högsta belopp till vilka de får bestämmas,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av
dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det i så fall skall

ske,

7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § skall finnas, deras befogen­

het, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,

8. inom vilken tid och hur föreningsstämma skall sammankallas samt hur

andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas elle r fullmäktiges kän­

nedom,

9. vilka ärenden som skall förek omma på ordinarie stämma,

10. vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta,
11. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall

förfara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses, samt

12. för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. skall förekomma,

vad som skall gälla därom.

' Prop. 1987/88: 10, AU 10, rskr. 103.

3697

¬

background image

SFS 1987:1247

Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen (1987:12 45) om sty relserepresentation för de

privatanställda.

6 kap.

1 § En ekonomisk förening skall ha en styrelse med minst tre ledamöter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna

att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna.

Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall bestäm­

mas så att uppdrag.^t up phör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma
på vilken styrelseval förrättas.

Vad som sägs i d enna lag om sty relseledamöter skall i tillämpliga delar

gälla även suppleanter.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245)

om styrelserepresentation för de privatanställda.

3698

2 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller
den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras hos

styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill
avgå, även hos den som har tillsatt honom.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 §

uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon

suppleant som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter

vidta åtgärder för att en ny s tyrelseledamot tillsätts för den återstående
mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutva­
rande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Skall leda­

moten väljas på föreningsstämma, kan utan hinder av 1 § första stycket
valet anstå till näs ta ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om

styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter.

Om en styrelseledamot som enligt stadgarna skall tillsättas i annan

ordning än genom val av föreningsstämman inte har utsetts, skall rätten
förordna en ersättare på ansökan av en styrelseledamot, medlem, borgenär
eller någon an nan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som

kan företräda föreningen.

4 § Styrelseledamöterna och verkställande direktören skall vara svenska
medborgare och bosatta i Sverige, om inte regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat. Med svenskt

medborgarskap jämställs medborgarskap i Da nmark, Finland, Island eller

Norge. Nordiska medborgare som är bosatta i något av dessa länder kan

vara styrelseledamöter, om minst halva antalet styrelseledamöter är bosat­
ta i Sverige. Den som är omyndig eller i konkurs kan inte vara styrelseleda­
mot eller verkställande direktör.

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i fö reningen, om inte stad­

garna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträ­
dare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är
ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får

¬

background image

dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om

SFS 1987:1247

stadgarna saknar föreskrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har uts etts enligt lagen (1987; 1245) om styrelserepresentation för de

privatanställda.

9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseleda­

möter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande.
Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga

styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhål­
lit tillfre dsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseleda­

mot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans

ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarleda-

mot, som har utsetts enligt lagen (1987: 1245) om styrelserepresentation för
de privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i

ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som sty­

relsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande
röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. �r
styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än
en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i
stadgarna.

Handlingar som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall

skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

IS § För registrering skall föreningen anmäla vem som har utsetts till

styrelseledamot, verkställande direktör, suppleant och firmatecknare samt
deras postadress och personnummer. Om en ledamot eller suppleant har

utsetts enligt lagen (1987; 1245) om styrelserepresentation för de privatan­
ställda, skall detta anges. För registrering skall föreningen även anmäla av

vilka och hur föreningens firma tecknas.

Anmälan görs första gången när föreningen enligt 2 kap. 3 § anmäls f ör

registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat i ett

förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering enligt
första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälning­

en gäller.

Om föreningens postadress ändras, skall föreningen genast anmäla det

för registrering.

11 kap.

3 § Om antalet föreningsmedlemmar går ned under det lägsta antal som

föreskrivs i 2 kap. 1 §, skall styrelsen snarast möjligt till föreningsstämman

hänskjuta frågan huruvida föreningen skall träda i likvidation. Inträder inte

ett tillräckligt antal medlemmar i föreningen inom tre månader efter det att

antalet har gått ned under det föreskrivna lägsta antalet, skall styrelsen,

ominte stämman beslutar att föreningen skall träda i likvidation, hos rätt en

ansöka att föreningen försätts i likvida tion. En sådan ansökan kan även

göras av en styrels eledamot, verkställande direktören, en revisor, en för­
eningsmedlem eller en innehavare av förlagsandel.

¬

background image

SFS 1987:1247

Görs ansökan enligt första stycket, förordnar rätten att föreningen skall

träda i likvidation, om det inte under ärendets handläggning i första instans
styrks att det föreskrivna lägsta medlemsantalet har uppnåtts.

Om styrelseledamöterna underlåter att fullgöra vad som åligger dem

enligt första stycket, svarar de och andra som med vetskap om denna

underlåtenhet handlar på föreningens vägnar solidariskt för de förpliktelser

som uppkommer för föreningen. En styrelseledamot undgår dock ansvar,
om han visar att underlåtenheten inte beror på försummelse av honom.

Solidariskt ansvar för de förpliktelser som uppkommer för föreningen

inträder även för sådana medlemmar som, när likvidationsplikt föreligger

enligt första stycket, med vetskap om likvidationsplikten deltar i beslut att
fortsätta föreningens verksamhet. Ansvarighet enligt denna paragraf gäller
dock inte för förpliktelser som uppkommer sedan likvidationsfrågan har

hänskjutits till rättens prövning eller sedan ett tillräckligt antal medlemmar
har inträtt efter den tid som a nges i första stycket.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

⬢i

<7

'

t,''

s'

0

.t

'J:'

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.