SFS 1992:1449

921449.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1449

om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska

Utkom från trycket

föreningar^

december 1992

Utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar

dels att i 9 kap. 3, 10 och 12 §§ ordet "länsstyrelsen" skall bytas ut m ot

"Patent- och registreringsverket",

dels att 11 kap. 18 §, 14 kap. 1 § och 15 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

' Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93;LU10, rskr. 1992/93:75.

^

¬

background image

SFS 1992:1449

11 kap.
18 § Om någon anmälan rörande föreningen inte har kommit in till

registreringsmyndigheten under de tio senaste åren, skall registrerings­
myndigheten undersöka om föreningen har upphört med sin verksamhet.
Detta skall ske genom brev till den i foreningsregistret registrerade adres­

sen samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tid ningar.

Om det två månader efter kungörandet enligt första stycket inte framgår

att föreningen fortfarande består, skall registreringsmyndigheten genast
avföra föreningen ur registret. Föreningen är därmed upplöst. Uppkom­

mer därefter behov av likvidationsåtgärd, skall på ansökan av den vars rätt
berörs en eller flera likvidatorer förordnas av rätten. Kallelse till första

föreningsstämman skall ske enligt 16 §.

14 kap.

1 § En ekonomisk förenings firma skall innehålla orden "ekonomisk"

och "förening" eller förkortningen "ek.för.". I firman får inte ordet "bo­
lag" eller något annat som betecknar ett bolagsförhållande tas in på ett
sådant sätt som kan leda till missförståndet att ett bolag innehar firman.

Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är
införda i det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 §. Registreringen av en
förenings firma gäller fÖr hela landet. 1 övrigt finns bestämmelser om

registreringen i firmalagen (1974:156).

Om föreningens firma skall registreras på två eller flera språk, skall vaije

lydelse anges i stadgarna.

Föreningens styrelse kan anta bifirma. Bestämmelserna i första stycket

gäller även bifirma. Uttrycket ekonomisk förening eller förkortning därav

får dock inte tas in i en bifirma.

15 kap.
1 § Patent- och registreringsverket är registreringsmyndighet för en eko­

nomisk förening.

Registreringsmyndigheten skall föra ett föreningsregister fÖ r vaije län

för registreringar enligt denna lag eller andra författningar. En ekonomisk
förening skall registreras fÖr det län där styrelsen enligt stadgarna har sitt
säte.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag.

3512

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyn­

dighet, dock längst fram till den I januari 1995. Regeringen bestämmer vid

vilken tidpunkt vaije länsstyrelses föreningsregister skall överföras till
Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring

sker gäller 9 kap. 3, 10 och 12 §§, I l kap. 18 §, 14 kap. 1 § och 15 kap. 1 § i
sin äldre lydelse.

3. Om en förening, som registrerats före den tidpunkt då registret

överfördes till Patent- och registreringsverket, avförts ur registret och det
därefter visar sig att verksamheten fortfarande utövas, får registrerings-

¬

background image

myndigheten, efter anmälan från föreningen, undanröja uppgiften om

SFS 1992:1449

avförande och återinföra föreningen i registret. Återinföring av föreningen
i registret får dock bara ske om anmälan kommer in inom ett år från

tidpunkten för avförandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.