SFS 1992:1242

921242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i Lag

SFS 1992:1242

om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska

utkom från trycket

föreningar;

den 21 december 1992

utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 4, 11 och 15 §§ samt 8 kap.

3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

6 kap.

4

Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter

skall vara bosatta inom Europe iska ekono miska samarbetsområdet, om

inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda
fall tillåter annat. Den som är underårig eller i k onkurs eller har förvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller verk­
ställande direktör. Att detsamma gä ller den som är underk astad näri ngs­

förbud följer av 6 § lagen (1986; 436) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna skall vara medle mmar i fören ingen, om inte stad­

garna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträ-

' Prop. 1992/93:68, bet. 1992/93: LU14, rskr, 1992/93:62.

Senaste lydelse 1990:1304.

'

¬

background image

SFS 1992:1242

dare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den so
ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna
dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även

stadgarna saknar föreskrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresenta

som har utsetts enligt lagen (198 7:1245) om styrelserepresentation

privatanställda.

11

Styrelsen företräder föreningen och teclcnar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot, verkställande direkt

T

eller någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma, om irite^

j

d

ett förbud mot sådant bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av
dem som bemyndigas att företräda föreningen och teckna dess firma skäll'

vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inté".
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall' -
tillåter något annat. I övrigt gäller i fråga om den som inte är styrelselecfa-"-'

mot eller verkställande direktör vad som sägs i 4 och 10 §§ om verkställan^

de direktör. Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda föreningen och

teckna dess firma får utövas endast av två eller flera personer i förening/.

Ingen annan inskränkning fär registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i"

andra stycket.

Om föreningen inte har någon här i landet bosatt behörig ställföreträda­

re, skall styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person att på föreningens

vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till
någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-

balken.

15 §'' För registrering skall föreningen anmäla vem som har utsetts till

styrelseledamot, verkställande direktör, suppleant och firmatecknare och

vem som enligt 11 § har bemyndigats att på föreningens vägnar ta emot
delgivning samt deras postadress och personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum. Om en ledamot eller suppleant har utsetts enligt
lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall, :
detta anges. För registrering skall föreningen även anmäla av vilka och hur.:'- ;
föreningens firma tecknas.

Z^ I

Anmälan görs första gången när föreningen enligt 2 kap. 3 § anmäls för

registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat i ett' J
förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering enligt ,
första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmäl­
ningen gäller.

Om föreningens postadress ändras, skall föreningen genast anmäla det''

för registrering.

3008

' Senaste lydelse 1990:1304.

Senaste lydelse 1987:1247.

¬

background image

SFS 1992:1242

3 §5 Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända skall vara bosat­

ta inom Europ eiska ekonomiska samarbetso mrådet, om inte regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter
annat. Vad som sag ts nu gälle r dock inte, om även en auktorise rad eller
godkänd revisor deltar i re visionen. Den som är underårig, i konkurs eller

underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken får inte vara revisor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och

kij eko nomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av
i!':: för eningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan utses även ett auktoriserat eller ett godkänt revisionsbo-

feij lag. Vid til lämpningen av bes tämmelserna i detta kapi tel likställs ett auk-

löj toriserat revisionsbolag med auktoriserad revisor och ett godkänt revi-

i stj sionsbolag med godkänd revisor. Ett bo lag som utse s till revis or skall til l

Gin styrelsen för den förening som revisionen avser anmä la vem som är hu-

ijfc; v udansvarig för revisionen. Den huvudans varige skall i ett auktoriserat
£j,f. re visionsbolag vara auk toriserad revisor och i ett godkän t revisionsbolag

auktoriserad eller godkänd revisor. Bestämmelserna i 7 och 15 §§ tillämpas

på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföreningens

revisorer, om det kan ske.

Denna lag träder i k raft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUREN

:3b!C

Senaste Ivdelse 1990: 1304.

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

fci.i-

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.