SFS 1990:1304

901304.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1304

om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska

Utkom från trycket

föreningar;

den 11 december 1990

utfardad den 6 decem ber 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar

delszii i 8 kap. 13 § ordet "länsstyrelsen" skall bytas ut mot "skattemyn­

digheten",

dels att 6 kap. 4 och 11 §§ samt 8 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

6 kap.

4

Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter

skall vara bosatta i Sverige, om inte regeringen eller den myndighet som

regeringen bes tämmer i särskilda fall tillåter annat. Den som är underårig

eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte

vara styrelseledamot eller verkställande direktör.

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningen, om inte stad­

garna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträ­
dare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som ä r
ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får
dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om

stadgarna saknar föreskrift om det.

' Prop. 1989/90:160, 1990/91:LU1I, rskr.42.

^ Senaste lydelse 1988:1305.

2367

¬

background image

y

SFS 11990:11304

2368

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentan

som har utsetts enligt lagen (1987:1 245) om styrelserepresentation för

privatanställda.

isilni g

(feii/i

11 § Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot, verkställande direktören

eller någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma, om in
ett förbud mot sådant bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av
dem som bemyndigas att företräda föreningen och teckna dess firma skall
vara bosatt i Sverige, om inte regeringen eller den myndighet som regering­

en bestämmer i särskilda fall tillåter något annat. I övrigt gäller i frå ga om
den som inte är styrelseledamot eller verkställande direktör vad som sägs i
4 och 10 §§ om verkställande direktör. Styrelsen kan föreskriva att rätten
att företräda föreningen och teckna dess firma får utövas endast av två
eller flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i

andra stycket.

0M

WiOOMH

8 kap.
3

Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända skall vara svens--\

fl

ka medborgare och bosatta i Sverige, om inte regeringen eller den myndig- > 'ff
het som regeringen bestäm mer i särskilda fall tillåter annat. Vad som sagtsf
nu gäller dock i nte om även en auktoriserad eller godkänd revisor deltar if ||

revisionen. Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsför­

bud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara

revisor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av

föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

isacrfitf ii

Till revisor kan utses även ett auktoriserat eller ett godkänt revisionsbo-

lag. Vid tillä mpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställs ett auk

lEsiaijika

Cfiiim

. tofraiii

^ 'ifi'iOBfastj

toriserat revisionsbolag med auktoriserad revisor och ett godkänt revi­
sionsbolag med godkänd revisor. Ett bolag som utses till revisor skall till
styrelsen för den förening som revisionen avser anmäla vem som är hu­

vudansvarig för revisionen. Den huvudansvarige skall i ett auktoriserat

revisionsbolag vara auktoriserad revisor och i ett godkänt revisionsbolag

auktoriserad eller godkänd revisor. Bestämmelserna i 7 och 15 §§ tillämpas

på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföreningens

revisorer, om det kan ske.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1988:1305.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.