SFS 1967:621

670621.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 621

'⬢

'irv.

⬢⬢.Lag

angående ändring i lagen den 1 jiini 1951 (nr 308) om .

ekonomiska foreniogarj , . . ,1.

given Stockholms ' slolt den. 1 december 1967,

'⬢

Vi GUSTAF ADOLF, me d Gu d s n å d e, S ver i ge s, Göt es och.

Vendes Konung, göra v e t e r Ii gl;. att Vi, med riksdageni, funnit

golt forordna,

att 10 ocli 18 §§, 43 § I mom�~ 67, § samt 96 § 1 mom. la­

gen den 1 juni 1951 om ekonomiska föreningar skall erhålla ändrad lydel­

se på sätt nedan anges, deZs att till rubriken, i lagen ^Medlems intagande

ocli avgåjig> sk all fogas j-m. m.», defs alt en ny paragraf, 16 a §, av nedan

angiven lyde lse skall införas i lagen under nämnda rubrik.

^ ^

-

,

förenings medlemmar skall genoni stjTelsens' försorg

hål as förteck ning. Denna kan bestå av betryggande lösblads- eller kort-

sjstem. Förteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om bans

Ju stan diga namn och hemvist samt å det antal insatser, med vilket han

^ ger 1 föreningen. Därjämte skall forteckningen innehålla uppgift cm

s^manlagda beloppet inbetalda insatser - enligt senast fastställda balans-

summorna av insatsbélopp, som efter utgången av det räken-

avser återbetalats eller högst skola återbetalas

enligt 16 § 1 mom, dels enligt 16 a §, och om tiden för återbetalningar-

�

densamma,

.

Medlem vare

gjorda insatser.' ' \

Ugj]

16 a §.

skTldiff

<Jeltager i föreningen med högre insatsbélopp än han är

hlan att^ "^kaga med, äger efter uppsägning utfå överskjutande belopp

''ätt alt Tiffl j

föreningen. Angående uppsägningen samt medlemmens

fått äffa T , t- ^ upp sagda beloppet och skyldighet att återbära vad han ut-

i 14- § första stycket.och 16 § motsvarande till-

lems aveSn

hänföras föreskrifterna i 16 § beträffande tiden för medr-

hiånad e ll ^ A

utgång av räkenskapsår, vhlten infaller näst efter en

^ sta dgarna bestämda längre tid, högst sex månader,

" Wagningen skett. -

.

.

..i.

,=

t ,

⬢ ⬢

18

'

balan

T

annat än den vinst,: som'förefinnes enligt fast-

in g för sista räkenskapsåret,! dep. mån'vinsten icke skalJ

Pro--

-

⬢^^'^iktöTfattningssamtingiSSJ.Nr 621 och 622

¬

background image

,o-,.

1967 ⬢ Nr 621

JO TM)

lill reservfonden. Ej heller må ulbetalning av gottgörelse, varo,

fönnäics i 17

1 mom. och som icke mraknats i årsvinsten, äga rimi i v

dare män än all föreskriven avsättning kan ske till reservfonden. ] övrjrj

må utbetalning till medlemmarna av föreningens tillgångar ej verkställa

annorledcs än genom återhetalning av msatshelopp enligt 16 § i

eller 16 a S eller i samhand med nedsättning av insatsernas belopp cnljat
68 S s ista stycket.

Utdelning, som

� � inbetalda insatser.

43 §.

1 mom. I förvaltningsberättelsen skall upplysning lämnas om hela in-

takten av föreningens rörelse under räkenskapsåret (omsättningssuinnian)

om väsentliga förändringar i medlemsantalet, om summorna av insatsbc-
lopp, som skola återbetalas under nästa räkenskapsår dels enligt IG § 1
mom. dels enligt 16 a §, samt om sådana till medlemmar eller andra ut­

gående efterlik^^der, återbäringar eller liknande gottgörelser som icke in ­
räknats i årsvinsten, där ej upplysning i nämnda hänseenden lämnas i ba ­
lansräkningen eller vinst- och förlusträkningen. Vidare skall i förvaltnings­
berättelsen, i den mån det finnes kunna ske utan förfång för föreningen,
upplysning lämnas om andra för bedömningen av föreningens ställnini;

och resultatet av dess verksamhet samt styrelsens förvaltning ^'iktiga fön

hfdlandcn, viika ej framgå av balansräkningen eller vinst- och förlusträk­
ningen, sa ock om händelser av väsentlig betydelse för föreningen, jämväl

där de inträffat efter räkenskapsårets slut.

I den

upptagna tillgångarna.

Där medelantalet

hos föreningen.

G7 §.

Beslut om

de röstande.

Såvitt genom

de röstande.

Avser ändringen att inedlems rätt till föreningens behållna tillgångarvid

dess upplösning inskränkes, erfordras att beslutet å sista stämman biträtts

av samtliga röstande. Detsamma gäller, där ändringen innebär inskränk-

nmg 1 medlems rätt varom i 16 § 1 mom. eller 16 a § sägs eller angfir nied-

ems la att utträda ur föreningen och ändringen skall avse jämväl (lem.

v..

avgörande voro medlemmar i föreningen.

Ar tor

Ull efterrättelse.

^ '

Konungens medgivande.

9G §.

F^rnndc

^ någmn av föreningarna icke avgivits, må i ställe

framlä^Tas nå ef

för föreningens näst sista räkenskapsår i avsknf

der f^rutättnin^nir'"

tillgängliga för de röstberättigade, .u-

t- en av föronln t ^^"^tidigt framlaggas och hållas tillgängliga

som, i den mån

samtliga stj,Telseledamöter undertecknad beratle s

upplysning om händele"

förfång för föreningen, skall

vilka mlräffat eftfr

väsentlig betydelse för föreningens stall" ^

skapsåret;

avgivandet av balansräkningen för näst sista rake

¬

background image

1967 - Nr 621 och 622

I357

2 ett av revisorerna i föreningen avgivet Tttrande över berättelsen.

Handläggcs fnsionsfrågan på två stämmor, feball vad i andra öcbi tredje

irctiena sägs g älla beträffande båda stämmorna.

penna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

på före ning som registrerats enligt äldre lag än lagen den 1 juni 1951

m ekonouuska föreningar skall bestämmelserna i 16 a § tillämpas endast

om föreningen är sådan som avses i 1 g sistnämnda lag.

�ndring i förenings stadgar, varigenom medlems rätt enligt 16 a § in-

stiränkes. fär beslutas innan den nya lagen träder i Itraft. Beslut om sådan

stadgeändring får före den 1 juli 1968, utan hinder av bestämmelserna 1

fi7 §, fattas på en föreningsstämma utan särskild röstpluralitet. Fattas så-

dant beslu t före nämnda dag, gäller bestämmelserna i 68 § andra stycket

f| 1 fråga om beslutet. Uppsägning till återbetalning av insatsbelopp enligt

16 a §, som skett före beslutet, är utan verkan i den mån återbetalningen

strider mot beslutet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

dsso Iiava Vi del ta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

iekräfta låtit,

Stockholms slott den 1 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

{Justitiedepartementet)

HERMAN KL ING

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.