SFS 2016:206 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2016:206 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
160206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 6 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

15 kap.

6 §

2

Ett beslut av Bolagsverket att skriva av en anmälan om registrering

eller att vägra registrering enligt 4 § andra stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma gäller ett beslut av Bolagsverket som avses i
4 a §, 7 kap. 15 §, 8 kap. 2, 6, 9 eller 17 §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 19 § eller
16 kap. 2 § samt beslut i ett tillståndsärende enligt 6 kap. 3, 4 eller 11 §,
8 kap. 3�5 §§, 10 kap. 14 § 2 eller 12 kap. 11 § eller beslut att vägra utfärda
ett intyg enligt 12 kap. 36 §. Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering
av en firma överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett över-
klagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Skatteverkets beslut enligt 12 kap. 13 § om hinder mot verkställande av

fusionsplan får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2016:108.

SFS 2016:206

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.