SFS 2016:432 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2016:432 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
160432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar

3

dels att 6 kap. 4 a § och 8 kap. 10 a och 10 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 8 kap. 13 a § ska betecknas 8 kap. 13 d §,
dels att 6 kap. 7 och 7 a §§ och 8 kap. 3, 5, 8 a, 9, 10, 13 och 18 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 8 kap. 1 a, 1 b, 13 a�13 c och

16 a §§, av följande lydelse.

6 kap.

7 §

4

I en ekonomisk förening vars överlåtbara värdepapper är upptagna till

handel på en reglerad marknad ska styrelsen ha ett revisionsutskott. Utskottets
ledamöter får inte vara anställda av föreningen. Minst en ledamot ska ha redo-
visnings- eller revisionskompetens. Utskottet ska utse en av ledamöterna att
vara dess ordförande.

Föreningen får besluta att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott, för-

utsatt att styrelsen

1. fullgör de uppgifter som anges i 7 a § och de uppgifter som revisions-

utskottet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revi-
sion av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens be-
slut 2005/909/EG, i den ursprungliga lydelsen, och

2. uppfyller det krav som anges i första stycket tredje meningen.

1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring
av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direk-
tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.

3 Senaste lydelse av
6 kap. 4 a § 2009:566
8 kap. 10 a § 2009:566
8 kap. 10 b § 2009:566
8 kap. 13 a § 2003:693.

4 Senaste lydelse 2009:566.

SFS 2016:432

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

2

SFS 2016:432

7 a §

5

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och

uppgifter i övrigt,

1. övervaka föreningens finansiella rapportering samt lämna rekommenda-

tioner och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,

2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i

föreningens interna kontroll, internrevision och riskhantering,

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncern-

redovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll,

4. informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt re-

visionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om
vilken funktion utskottet har haft,

5. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då

särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller föreningen andra tjänster
än revision, och

6. biträda vid upprättandet av förslag till föreningsstämmans beslut om re-

visorsval.

Om föreningen har en valberedning som medlemmarna har ett betydande

inflytande i, får föreningen ge valberedningen i uppgift att i stället för revi-
sionsutskottet lämna ett förslag till föreningsstämman om val av revisor.

8 kap.

1 a §

Bestämmelser om revision av ekonomiska föreningar vars överlåtbara

värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad finns även i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014
om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse
och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EU:s revisorsför-
ordning).

1 b §

Ett avtalsvillkor som har till syfte att föreningsstämman ska välja en

viss revisor eller en revisor som finns med i en viss förteckning eller liknande
är ogiltigt. Detsamma gäller sådana begränsningar i stadgarna.

3 §

6

En revisor som inte är auktoriserad eller godkänd ska vara bosatt inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte även en auktoriserad eller
godkänd revisor deltar i revisionen. Om det finns särskilda skäl, får Bolags-
verket i ett enskilt fall besluta om undantag från bosättningskravet. Den som
är underårig eller i konkurs eller har näringsförbud eller som har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor.

Revisorn ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska

förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verk-
samhet krävs för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser om

vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelseskyldig-
het finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Bestämmelserna i 7 och 15 §§ i
detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföreningens reviso-

rer, om det kan ske.

5 Senaste lydelse 2009:566.

6 Senaste lydelse 2014:541.

background image

3

SFS 2016:432

5 §

7

Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor, om föreningen uppfyller

mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

För en förening som omfattas av första stycket får Bolagsverket besluta att

det i stället för en auktoriserad revisor får utses en viss godkänd revisor. Ett
sådant beslut får meddelas om den godkända revisorn är revisor i föreningen
och det finns särskilda skäl. Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl
ska revisorns kompetens och erfarenhet av föreningen beaktas särskilt. Beslu-
tet gäller i högst fem år.

Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en koncern,

om koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 ska fordringar och skulder mel-

lan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för in-
täkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag,
liksom förändring av internvinst.

I en förening vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en

reglerad marknad ska minst en revisor vara auktoriserad revisor.

I andra föreningar än som avses i första, tredje och femte styckena ska en

auktoriserad eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel av samtliga
röstberättigade begär det vid en föreningsstämma där revisorsval ska ske.

8 a §

8

Uppdraget som revisor för en förening vars överlåtbara värdepapper

är upptagna till handel på en reglerad marknad får gälla högst sju år i följd.

Första stycket gäller inte om revisorn är ett registrerat revisionsbolag. För

ett sådant uppdrag finns det bestämmelser i artikel 17.1 andra stycket i EU:s
revisorsförordning om att uppdraget får gälla högst tio år i följd. Uppdraget
får dock gälla högst

1. tjugo år i följd, under de förutsättningar som anges i artikel 17.4 a och

17.5 i EU:s revisorsförordning, i den ursprungliga lydelsen, eller

2. tjugofyra år i följd, under de förutsättningar som anges i artikel 17.4 b

och 17.5 i EU:s revisorsförordning, i den ursprungliga lydelsen.

9 §

9

Efter ansökan ska Bolagsverket utse en behörig revisor, om

1. någon auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 5 §

första�tredje eller femte stycket,

7 Senaste lydelse 2014:541.

8 Senaste lydelse 2009:566.

9 Senaste lydelse 2013:736.

background image

4

SFS 2016:432

2. en revisor är obehörig enligt 3 § första stycket eller 7 § första eller andra

stycket, eller

3. en bestämmelse i stadgarna om antalet revisorer eller om revisors behö-

righet har åsidosatts.

Var och en kan göra en ansökan enligt första stycket. Styrelsen är skyldig

att göra en ansökan, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser
revisor.

Om föreningsstämman, trots en begäran enligt 5 § sjätte stycket, inte har

utsett någon auktoriserad eller godkänd revisor och om en röstberättigad inom
en månad från föreningsstämman ansöker om det hos Bolagsverket, ska Bo-
lagsverket utse en sådan revisor.

Ett förordnande enligt denna paragraf ska meddelas efter det att föreningen

har hörts och avse tiden till dess att en annan revisor har blivit utsedd i före-
skriven ordning. Vid förordnande på grund av att en revisor är obehörig enligt
3 § första stycket eller 7 § första eller andra stycket ska Bolagsverket ent-
lediga den obehöriga revisorn.

10 §

Revisorn ska granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska
vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Om revisorn är
en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ska
granskningen utföras med professionell skepticism.

Om föreningen är en moderförening, ska revisorn även granska koncern-

redovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt.

Revisorn ska följa de särskilda föreskrifter som meddelas av förenings-

stämman, om de inte strider mot lag, stadgarna eller god revisionssed.

13 §

10

Revisorn ska för varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till

föreningsstämman. Berättelsen ska överlämnas till föreningens styrelse senast
två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorn ska inom samma
tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till
honom eller henne.

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovis-

ningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig årsredovisningslag.
Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som ska lämnas enligt
tillämplig årsredovisningslag, ska revisorn ange detta och lämna behövliga
upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorn vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försummelse

som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot eller den
verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller den verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämplig årsredovis-
ningslag eller mot stadgarna, ska det anmärkas i berättelsen. Revisionsberät-
telsen ska även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelse-
ledamöterna och den verkställande direktören. Revisorn kan även i övrigt i
berättelsen anteckna de upplysningar som han eller hon önskar meddela med-
lemmarna.

I revisionsberättelsen ska det också anmärkas om revisorn funnit att för-

eningen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),

10 Senaste lydelse 2011:1327.

background image

5

SFS 2016:432

2. att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,
3. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteför-

farandelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarande-

lagen.

Revisionsberättelsen ska innehålla särskilda uttalanden om fastställande av

balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltningsbe-
rättelsen.

I en moderförening ska revisorn lämna en särskild revisionsberättelse för

koncernen. Då ska första�tredje och femte styckena och 13 a § tillämpas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § fjärde eller sjätte stycket, ska revisorn till

revisionsberättelsen foga en avskrift av anmälningen. �ven kopior av de
underrättelser som revisorn och den som har utsett revisorn har lämnat enligt
8 § sjätte stycket ska fogas till revisionsberättelsen.

13 a §

Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om

1. föreningens firma och organisationsnummer,
2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, och
3. revisorns etableringsort eller hemort.
Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och innehålla upp-

gift om vilken dag revisionen avslutades.

13 b §

I fråga om revisionsberättelsen för en ekonomisk förening vars över-

låtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad gäller, ut-
över vad som följer av 13 och 13 a §§, följande.

Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om vilket eller vilka

normsystem för redovisning som föreningen har tillämpat.

I revisionsberättelsen ska det även anges vilket eller vilka normsystem för

revision som revisorn har tillämpat. I förekommande fall ska det även anges

1. om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en me-

ning som avviker från styrelsens eller någon annan revisors,

2. om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller
3. om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något utta-

lande enligt 13 §.

Om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer när det gäller händelser eller

förhållanden som kan medföra betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta sin verksamhet, ska revisionsberättelsen innehålla ett uttalande i frå-
gan.

Utöver vad som följer av fjärde stycket och 13 § tredje stycket får revi-

sionsberättelsen inte innehålla någon försäkran om föreningens framtida lön-
samhet eller om hur effektivt och ändamålsenligt styrelsen eller den verkstäl-
lande direktören har drivit eller kommer att driva verksamheten.

Om föreningen har fler än en revisor, ska de lämna en gemensam revisions-

berättelse. Det som sägs i 12 § om hänvisning till revisionsberättelsen gäller
då samtliga revisorer. Vid oenighet om huruvida årsredovisningen har upprät-
tats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning ska varje revi-
sor göra ett sådant uttalande som avses i 13 § andra stycket och ange skälen
för oenigheten.

Andra�sjätte styckena gäller även koncernrevisionsberättelsen för en sådan

förening som avses i första stycket.

background image

6

SFS 2016:432

13 c §

I samband med en koncernrevision avseende en ekonomisk förening

vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
ska revisorn bedöma och utvärdera det revisionsarbete som har utförts av re-
visorer i de övriga koncernföretagen. Revisorn ska se till att han eller hon kan
få tillgång till dokumentation av det revisionsarbete som är relevant för kon-
cernrevisionen.

Om revisorn är förhindrad att göra den bedömning och utvärdering som av-

ses i första stycket, ska han eller hon utföra kompletterande revisionsarbete
avseende dotterföretagen eller vidta andra lämpliga åtgärder. Revisorn ska
också underrätta Revisorsnämnden om hindret.

16 a §

En revisor som har utsetts av föreningsstämman i en ekonomisk för-

ening vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad får entledigas av tingsrätten i den ort där styrelsen har sitt säte om
han eller hon är olämplig för uppdraget.

En ansökan om att tingsrätten ska besluta om entledigande får göras av
1. röstberättigade som representerar minst fem procent av rösterna i för-

eningen,

2. styrelsen, och
3. Finansinspektionen.

18 §

11

En förening som enligt 5 § första, tredje eller femte stycket eller en-

ligt Bolagsverkets beslut ska ha en auktoriserad eller en godkänd revisor, ska
för registrering anmäla vem som har utsetts till revisor. Anmälan behöver inte
göras om revisorn har utsetts av Bolagsverket.

Anmälan ska innehålla uppgift om revisorns postadress. Om postadressen

avviker från revisorns hemvist, ska även hemvisten anges. Anmälan ska vi-
dare innehålla uppgift om revisorns personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum. Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, ska anmälan även
innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer eller något annat identi-
fieringsnummer och om vem som är huvudansvarig för revisionen.

Anmälan ska göras första gången genast efter det att skyldighet för för-

eningen att ha en auktoriserad eller en godkänd revisor har uppkommit och
därefter genast efter det att någon ändring har inträffat i ett förhållande som
har anmälts eller ska anmälas för registrering. Om skyldigheten att ha en auk-
toriserad eller en godkänd revisor enligt 5 § första, tredje eller femte stycket
eller 6 § första stycket upphör, ska detta anmälas senast när föreningen har
valt en ny revisor.

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.

1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
2. Bestämmelserna i 8 kap. 1 b § tillämpas även på villkor och begräns-

ningar som har avtalats respektive beslutats före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om revisionsberättelse och koncernrevision i de nya

8 kap. 13 a�13 c §§ och i 8 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas första
gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 16 juni 2016.

11 Senaste lydelse 2013:736.

background image

7

SFS 2016:432

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.