SFS 2016:713 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2016:713 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
160713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

2

Styrelseledamöterna och verkställande direktören ska när de tillträder

sina uppdrag för införing i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag
inom samma koncern som föreningen, om det inte har skett dessförinnan.
Förändringar i aktieinnehavet ska anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte, om de är anmälningsskyldiga enligt artikel 19 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april
2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upp-
hävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommis-
sionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

2 Senaste lydelse 2000:1092.

SFS 2016:713

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.