SFS 2016:951 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2016:951 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
160951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

8 kap.

13 §

3

Revisorn ska för varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till

föreningsstämman. Berättelsen ska överlämnas till föreningens styrelse senast
tre veckor före årsstämman. Revisorn ska inom samma tid till styrelsen åter-
lämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till honom eller henne.

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovis-

ningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovis-
ning. I uttalandet ska det särskilt anges om årsredovisningen ger en rättvi-
sande bild av föreningens resultat och ställning och om förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Om årsredovisningen inte
innehåller sådana upplysningar som ska lämnas enligt tillämplig lag om års-
redovisning, ska revisorn ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga
upplysningar i sin berättelse. I fråga om en sådan hållbarhetsrapport som av-
ses i 6 kap. 10 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska revisionsberättelsen i
stället innehålla ett uttalande om huruvida en rapport har upprättats eller inte.

Har revisorn vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försummelse

som kan leda till ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot eller den
verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller den verkstäl-
lande direktören på något annat sätt har handlat i strid med denna lag, tillämp-
lig lag om årsredovisning eller stadgarna, ska det anmärkas i berättelsen. Re-
visionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet
för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. I revisionsberättel-
sen ska det också anmärkas om revisorn har funnit att föreningen inte har full-
gjort sin skyldighet att föra medlemsförteckning enligt 3 kap. och förteckning
över innehavare av förlagsandelar enligt 5 kap. Revisorn kan även i övrigt i

1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om års-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/95/EU.

3 Senaste lydelse 2016:442.

SFS 2016:951

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:951

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

berättelsen anteckna de upplysningar som han eller hon önskar meddela med-
lemmarna.

I revisionsberättelsen ska det också anmärkas om revisorn funnit att för-

eningen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),
2. att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,
3. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteför-

farandelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarande-

lagen.

Revisionsberättelsen ska innehålla särskilda uttalanden om fastställande av

balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltningsbe-
rättelsen.

I en moderförening ska revisorn lämna en särskild revisionsberättelse för

koncernen. Då ska första�tredje och femte styckena och 13 a § tillämpas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § fjärde eller sjätte stycket, ska revisorn till

revisionsberättelsen bifoga en avskrift av anmälningen. �ven kopior av de
underrättelser som revisorn och den som har utsett revisorn har lämnat enligt
8 § sjätte stycket ska bifogas revisionsberättelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.