SFS 2016:1336 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

161336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 7 a § och 8 kap. 13 c §

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

6 kap.

7 a §

2

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och

uppgifter i övrigt,

1. övervaka föreningens finansiella rapportering samt lämna rekommen-

dationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,

2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i

föreningens interna kontroll, internrevision och riskhantering,

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncern-

redovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitets-
kontroll,

4. informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt

revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om
vilken funktion utskottet har haft,

5. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då

särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller föreningen andra tjänster
än revision, och

6. biträda vid upprättandet av förslag till föreningsstämmans beslut om

revisorsval.

Om föreningen har en valberedning som medlemmarna har ett betydande

inflytande i, får föreningen ge valberedningen i uppgift att i stället för revi-
sionsutskottet lämna ett förslag till föreningsstämman om val av revisor.

8 kap.

13 c §

3

I samband med en koncernrevision avseende en ekonomisk förening

vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
ska revisorn bedöma och utvärdera det revisionsarbete som har utförts av
revisorer i de övriga koncernföretagen. Revisorn ska se till att han eller hon

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2016:432.

3 Senaste lydelse 2016:432.

SFS 2016:1336

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1336

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

kan få tillgång till dokumentation av det revisionsarbete som är relevant för
koncernrevisionen.

Om revisorn är förhindrad att göra den bedömning och utvärdering som

avses i första stycket, ska han eller hon utföra kompletterande revisionsarbete
avseende dotterföretagen eller vidta andra lämpliga åtgärder. Revisorn ska
också underrätta Revisorsinspektionen om hindret.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.