SFS 2017:633 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2017:633 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
170633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 2 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

13 kap.

2 §

2

En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Re-

visorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas
av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 8 kap. 16 § andra stycket 3 denna
lag och 4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för skada på grund av
oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig an-
ledning att anta var oriktiga.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bo-

lag och den som är huvudansvarig för revisionen. Om en sammanslutning
eller ett revisionsorgan som avses i 8 kap. 4 § är revisor, åligger ersättnings-
skyldigheten den som har förrättat revisionen och den som har utsett honom
eller henne.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2010:835.

SFS 2017:633

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.