SFS 2017:633 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

170633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 2 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

13 kap.

2 §

2

En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Re-

visorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas
av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 8 kap. 16 § andra stycket 3 denna
lag och 4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för skada på grund av
oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig an-
ledning att anta var oriktiga.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bo-

lag och den som är huvudansvarig för revisionen. Om en sammanslutning
eller ett revisionsorgan som avses i 8 kap. 4 § är revisor, åligger ersättnings-
skyldigheten den som har förrättat revisionen och den som har utsett honom
eller henne.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2010:835.

SFS 2017:633

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.