SFS 2018:1401 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2018:1401 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
SFS2018-1401.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 17 kap. 46 och 47 §§ lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

17 kap.
46 §
Om styrelsen i en förening som omfattas av lagen (2015:1016) om
resolution bedömer att frågan om likvidation bör läggas fram för förenings-
stämmans prövning, ska den underrätta Riksgäldskontoret och Finansin-
spektionen om detta.

Om föreningen är försatt i resolution eller om Riksgäldskontoret inom

sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan underrättelse meddelar
styrelsen att föreningen ska försättas i resolution, får någon kallelse till stäm-
man inte utfärdas.

47 § Om ett ärende enligt 11 eller 16 § avser en förening som omfattas av
lagen (2015:1016) om resolution, ska Bolagsverket eller domstolen under-
rätta Riksgäldskontoret och Finansinspektionen om att ärendet har inletts.

Bolagsverket eller domstolen får inte besluta om likvidation om Riks-

gäldskontoret inom sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan
underrättelse har meddelat att föreningen är försatt eller ska försättas i reso-
lution.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av

en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring

av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG,

2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU

samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den

ursprungliga lydelsen.

SFS

2018:1401

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.