SFS 1993:313 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 1993:313 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1993_313 Lag om ändring i lagen (1987_667) om ekonomiska föreningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

880

1

Prop. 1992/93:144, bet. 1992/93: LU27, rskr. 1992/93:225.

SFS 1993:313 Lag

om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

Utkom från trycket
den 26 maj 1993

utfärdad den 6 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 § En ekonomisk förening skall ha minst tre medlemmar.

Medlemmarna skall anta stadgar samt välja styrelse och revisorer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.