SFS 1994:1827 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 1994:1827 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1994_1827 Lag om ändring i lagen (1987_667) om ekonomiska föreningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1827 Lag

om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

6544

Utkom från trycket
den 30 december 1994

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar,

dels att 15 kap. 6 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 15 kap. 4 a §, av föl-

jande lydelse.

15

kap.

4 a § Om styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ställföre-
trädare för föreningen har försatts i konkurs, fått förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken eller fått näringsförbud, skall registreringsmyn-
digheten avföra ställföreträdaren ur föreningsregistret. Avregistreringen
skall vid beslut om konkurs eller tillfälligt näringsförbud ske omedel-
bart. I övrigt skall avregistrering ske sedan beslutet har vunnit laga
kraft.

6 § Myndighets beslut i tillståndsärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 §, 8
kap. 3-5 §§, 9 kap. 6 § eller 8 § första stycket 1 eller 10 kap. 6 §
femte stycket får överklagas hos regeringen.

Ett beslut av registreringsmyndigheten som innebär att anmälan har

avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 § första och andra
styckena överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader
från beslutets dag. Detsamma gäller ett beslut av registreringsmyndig-
heten som avses i 4 a §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 7 § tredje stycket eller

16 kap. 2 §.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas i övriga fall hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

1

Prop. 1994/95:67, bet. 1994/95:LU11, rskr. 1994/95:111.

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.