SFS 1995:537 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 1995:537 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1995_537 Lag om ändring i lagen (1987_667) om ekonomiska föreningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:537
Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 3, 8 och 13 §§ samt 15 kap.

6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

8 kap.

3 §2 Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända skall vara bosat-
ta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter
annat. Vad som sagts nu gäller dock inte, om även en auktoriserad eller
godkänd revisor deltar i revisionen. Den som är underårig, i konkurs eller

underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken får inte vara revisor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av
föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser

om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelse-
skyldighet finns i 12 § lagen (1995: 528) om revisorer. Bestämmelserna i 7
och 15 §§ i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföreningens

revisorer, om det kan ske.

8 § Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har

utsetts.

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som har

utsett honom begär det. Anmälan om detta skall göras hos styrelsen och,
om en revisor som inte är vald på föreningsstämman vill avgå, hos den
som har tillsatt honom.

En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta till

registreringsmyndigheten för registrering och överlämna en avskrift av
anmälningen till föreningens styrelse. Revisorn skall i anmälningen lämna
en redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han har utfört
under den del av löpande räkenskapsår som hans uppdrag har omfattat.
För anmälningen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 13 § tredje
och fjärde styckena om revisionsberättelse. Registreringsmyndigheten
skall översända en avskrift av anmälningen till skattemyndigheten.

Upphör en revisors uppdrag i förtid eller uppkommer hinder för honom

enligt 3, 5 eller 7 § eller enligt stadgarna att vara revisor och finns det inte
någon suppleant för honom, skall styrelsen vidta åtgärder för att en ny
revisor tillsätts för den återstående mandattiden.

Upphör revisors uppdrag, som gäller tills vidare, vid annan tidpunkt än

vid slutet av ordinarie föreningsstämma, gäller vad som föreskrivs i tredje
stycket.

1

Prop. 1994/95: 152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315.

2

Senaste lydelse 1992:1242.

895

background image

896

SFS 1995:537

13 §3 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättel-
se till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens
styrelse senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Reviso-
rerna skall inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshand-

lingar som har överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredo-

visningen har gjorts upp enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen
sådana upplysningar som skall lämnas enligt 9 kap., skall revisorerna ange
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot
eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot denna lag
eller stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall
även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamö-
terna och verkställande direktören. Revisorerna kan även i övrigt i berät-
telsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att

föreningen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt

uppbördslagen (1953:272),

2. att anmäla sig för registrering enligt 14 kap. 2 § mervärdesskattelagen

(1994:200),

3. att lämna uppgift enligt 54 § 1 mom. uppbördslagen eller 4 § lagen

(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare eller särskild
deklaration enligt 14 kap. 3 § mervärdesskattelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 - 3.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att föreningen inte

har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1-4, skall
revisorerna genast sända in en avskrift av den till skattemyndigheten.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställan-

de av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram
i förvaltningsberättelsen.

I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Härvid skall första �tredje och sjätte styckena
tillämpas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § tredje eller femte stycket, skall revisor

till revisionsberättelsen foga avskrift av anmälningen.

15 kap.

6 §4 Myndighets beslut i tillståndsärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 §, 8 kap.

3 - 5 §§, 9 kap. 6 § eller 8 § första stycket 1 eller 10 kap. 6 § femte stycket
får överklagas till regeringen.

Ett beslut av registreringsmyndigheten som innebär att anmälan har

avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 § första och andra styckena
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslu-

3

Senaste lydelse 1994:217.

4

Senaste lydelse 1995:67.

background image

SFS 1995:537

tets dag. Detsamma gäller ett beslut av registreringsmyndigheten som
avses i 4 a §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 7 § tredje stycket eller 16 kap. 2 §.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas i övriga fall hos allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

897

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.