SFS 1995:795 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 1995:795 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1995_795 Lag om ändring i lagen (1987_667) om ekonomiska föreningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:795

Utkom från trycket
den 21 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 20 § lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

11 kap.

20 §2 Om en förening försätts i konkurs eller om förhandling om
offentligt ackord inleds för föreningen, skall tingsrätten för registrering
underrätta registreringsmyndigheten om beslutet, vem som har utsetts
till konkursförvaltare och vilken tillsynsmyndighet som utövar tillsyn
över förvaltningen.

Under konkursen företräds föreningen som konkursgäldenär av den

styrelse och verkställande direktör eller de likvidatorer som finns vid
konkursens början. �ven under konkursen gäller dock bestämmelserna i

denna lag om rätt att avgå, om entledigande och om nytillsättning.

När en konkurs har avslutats eller en förhandling om offentligt

ackord har avslutats på annat sätt än genom konkurs, skall tingsrätten
genast för registrering underrätta registreringsmyndigheten och i det
förra fallet ange om något överskott finns eller inte. Tingsrätten skall
även för registrering underrätta registreringsmyndigheten när högre rätt
har upphävt ett beslut att försätta föreningen i konkurs eller att inleda
förhandling om offentligt ackord.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:189, bet. 1994/95:LU31, rskr. 1994/95:411.

2

Senaste lydelse 1987:687.

1431

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.