SFS 1996:1142 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 1996:1142 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1996_1142 Lag om ändring i lagen (1987_667) om ekonomiska föreningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1142

Utkom från trycket

den 10 december 1996

Lag

om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar,

dels att 1 kap. 4 §, 8 kap. 5 och 13 §§, 10 kap. 6 §, 11 kap. 12 § samt

13 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 5 och 6 §§

samt 9 kap. 15 och 16 §§, av följande lydelse.

1 kap.

4 § En ekonomisk förening är moderförening och en annan juridisk
person är dotterföretag, om föreningen

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juri-

diska personen,

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med

andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för
samtliga andelar,

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller av-

sätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande
ledningsorgan, eller

4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensam utöva

ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den

juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning,

bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföreningen, om

ett annat dotterföretag till moderföreningen eller moderföreningen till-
sammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotter-
företag tillsammans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juri-

diska personen,

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med

andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för
samtliga andelar, eller

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller

avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller mot-
svarande ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund

av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess
bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att
ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen,
är även denna dotterföretag till moderföreningen.

1

Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56.

2184

background image

SFS 1996:1142

Moderförening och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern.

5 § I de fall som avses i 4 § första stycket 1-3 och andra stycket
skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget
namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses till-
komma den personen.

Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag beaktas inte

de andelar i dotterföretaget som innehas av företaget självt eller av
dess dotterföretag. Detsamma gäller andelar som innehas av den som
handlar i eget namn men för dotterföretagets eller dess dotterföretags
räkning.

6 § Vid tillämpningen av 4 och 5 §§ avses med andelar aktier och
andra andelar i juridiska personer.

8 kap.

5 § Minst en revisor skall vara auktoriserad, om

1. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två

senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000
gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som
gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller

2. antalet anställda hos föreningen under vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga

om förening som avses i första stycket förordna att en viss godkänd revi-
sor får utses i stället för en auktoriserad revisor. Sådana beslut är giltiga
i högst fem år.

Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en kon-

cern, om

1. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fastställda kon-

cernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger det
gränsbelopp som anges i första stycket,

2. antalet anställda vid koncernföretagen under den tid som anges i 1

i medeltal överstigit 200, eller

3. moderföreningen inte upprättar koncernredovisning och netto-

värdet av koncernföretagens tillgångar, enligt fastställda balansräk-
ningar för koncernföretagens två senaste räkenskapsår, på moder-
föreningens balansdag överstiger det gränsbelopp som anges i första
stycket.

I andra föreningar än som avses i första eller tredje stycket skall en

auktoriserad revisor eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel
av samtliga röstberättigade begär det vid en föreningsstämma där revi-
sorsval skall ske.

13 §2 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse

till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens

2

Senaste lydelse 1995:537.

2185

background image

SFS 1996:1142

styrelse senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman.
Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen återlämna de redovis-
ningshandlingar som har överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida års-

redovisningen har upprättats enligt denna lag eller, i fall som avses i
9 kap. 15 och 16 §§, enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Inne-
håller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas
enligt 9 kap. eller, i fall som avses i 9 kap. 15 och 16 §§, enligt årsre-
dovisningslagen, skall revisorerna ange detta och lämna behövliga upp-
lysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelsele-
damot eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot
denna lag eller, i fall som avses i 9 kap. 15 och 16 §§, mot årsredovis-
ningslagen eller mot stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen. Revi-
sionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvars-
frihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Revisorerna
kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar
meddela medlemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att

föreningen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt

uppbördslagen (1953:272),

2. att anmäla sig för registrering enligt 14 kap. 2 § mervärdesskattela-

gen (1994:200),

3. att lämna uppgift enligt 54 § 1 mom. uppbördslagen eller 4 § lagen

(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare eller särskild
deklaration enligt 14 kap. 3 § mervärdesskattelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 - 3.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att föreningen inte

har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1 - 4 ,
skall revisorerna genast sända in en avskrift av den till skattemyndigheten.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställan-

de av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram
i förvaltningsberättelsen.

I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Härvid skall första - tredje och sjätte styckena
tillämpas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § tredje eller femte stycket, skall revi-

sor till revisionsberättelsen foga avskrift av anmälningen.

9 kap.

15 § En ekonomisk förening som enligt 11 c, 11 e eller 11 g § bok-

föringslagen (1976:125) upprättar årsbokslut med tillämpning av be-
stämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) skall upprätta årsredo-
visning samt, i förekommande fall, koncernredovisning och delårsrap-

2186

background image

SFS 1996:1142

porter med tillämpning av 2 kap. 1 - 6 §§ och 7 § första och tredje
styckena, 3 kap., 4 kap. 1 - 6 §§, 8 § första stycket och andra stycket
2 och 3, 9 - 13 §§, 14 § andra stycket och 15 - 17 §§, 5 kap. 1 -

12 §§, 14 § andra stycket och 15 - 24 §§, 6 kap., 7 kap. och 9 kap. 1,

3 och 4 §§ årsredovisningslagen. I så fall gäller även 10 kap. 1 § års-
redovisningslagen.

Vid tillämpningen av årsredovisningslagen gäller följande.

1. Vad som sägs om aktiebolag och bolag gäller ekonomiska före-

ningar.

2. Vad som sägs om moderbolag gäller moderförening.
3. Vad som sägs om bolag som avses i 10 kap. 3 § andra och fjärde

styckena aktiebolagslagen (1975:1385) gäller ekonomiska föreningar
som avses i 8 kap. 5 § första och tredje styckena denna lag.

4. Med intresseföretag avses vad som anges i 1 kap. 5 och 6 §§ års-

redovisningslagen.

5. Med andelar avses aktier och andra andelar i juridiska personer.
6. Uppskrivning får göras endast för avsättning till uppskrivnings-

fond.

7. De hänvisningar som finns i 7 kap. årsredovisningslagen till

andra bestämmelser i den lagen skall inte tillämpas på 2 kap. 7 § and-
ra stycket, 4 kap. 7 § och 14 § första stycket samt 5 kap. 14 § första
och tredje styckena.

En förening som upprättar årsredovisning, koncernredovisning eller

delårsrapport i enlighet med första eller andra stycket skall inte till-
lämpa bestämmelserna i 1, 2, 4 och 5 §§, 6 § första stycket och and-
ra stycket första meningen, 7 § första och fjärde styckena, 8 §, 9 §
första stycket, andra stycket 1, 2 och 7, tredje och fjärde styckena samt

11 §, 12 § första stycket och andra stycket första meningen samt 13

och 14 §§. För en sådan förening gäller inte heller vad som sägs i 10 §
första stycket om koncernredovisningens delar.

16 § En ekonomisk förening som enligt 1 kap. 1 § andra stycket la-

gen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovis-

ning i försäkringsföretag är skyldig att upprätta koncernredovisning en-
ligt de lagarna är inte skyldig att upprätta koncernredovisning enligt

denna lag.

En sådan förening skall avge delårsrapporter även om den inte är

skyldig att göra detta enligt 12 § första stycket första meningen. Vid
upprättandet av årsredovisning och del årsrapporter gäller bestäm-
melserna i 15 §.

10 kap.

6 § Till reservfonden skall avsättas minst fem procent av den del av
föreningens nettovinst för året som inte går åt för att täcka en balan-
serad förlust. Vid avsättning till reservfonden skall till nettovinsten
räknas även gottgörelser. Uppgår reservfonden till minst tjugo procent
av det inbetalda insatskapitalet behöver sådan avsättning till reservfond

2187

background image

SFS 1996:1142

som avses i detta stycke inte ske, om summan av reservfonden och det
inbetalda insatskapitalet uppgår antingen till minst fyrtio procent av
nettovärdet på föreningens tillgångar eller till minst samma belopp som
föreningens skulder och avsättningar enligt balansräkningen.

Till reservfonden skall vidare avsättas det belopp som

1. medlem vid avgång ur föreningen inte får tillbaka av sina insatser,

2. förlagsandelsinnehavare inte får ut vid inlösen av en förlagsinsats,
3. enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden,
4. enligt beslut av föreningsstämman i övrigt skall föras över från det

i balansräkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfonden.

Reservfonden får enligt beslut av föreningsstämman sättas ned endast

för att täcka sådan förlust enligt den fastställda balansräkningen som inte
kan täckas av fritt eget kapital.

Vid tillämpningen av första stycket skall belopp som i balansräk-

ningen har tagits upp under rubriken Avsatt till pensioner eller sådan
delpost som avses i 8 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensions-
utfästelse m.m. inte räknas som skuld eller avsättning i den mån det
överstiger det belopp under vilket posten enligt 7 § första stycket lagen
om tryggande av pensionsutfästelse m. m. inte får nedbringas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge

en förening eller vissa grupper av föreningar undantag helt eller delvis
från bestämmelserna i första - tredje styckena, om det finns synnerliga
skäl till det med hänsyn till arten av föreningsverksamheten och övriga
omständigheter.

11 kap.

12 § Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,
som skall läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännan-

de. I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på före-
ningsstämman tillämpas inte 7 kap. 4 § andra stycket 1 och 2, 9 kap.
9 § andra stycket 7, 9 § tredje och fjärde styckena samt 10 och 11 §§.

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post, varvid insatska-

pitalet anges inom linjen och i förekommande fall delas upp på med-
lemsinsatskapital och förlagsinsatskapital.

Ingen tillgång får tas upp till ett högre värde än den beräknas in-

bringa efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan
beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har
tagits upp i balansräkningen eller om för en skuld eller en likvida-
tionskostnad kan beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från
den redovisade skulden eller avsättningen, skall vid tillgångs-, skuld-
eller avsättningsposten det beräknade beloppet anges inom linjen.

13 kap.

1 § Om en styrelseledamot eller verkställande direktören uppsåtligen

eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag,
skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en

2188

background image

SFS 1996:1142

föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag
eller, i fall som avses i 9 kap. 15 och 16 §§, tillämplig årsredovis-
ningslag eller genom överträdelse av stadgarna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Bestämmelserna i 9 kap. 15 och 16 §§ skall tillämpas första gången

i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december

1996.

3. En förening som upprättar års- eller koncernredovisning med till-

lämpning av bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554), lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall inte
tillämpa 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen på nedskrivning
som har gjorts före lagens ikraftträdande.

4. En förening som upprättar års- eller koncernredovisning med till-

lämpning av bestämmelser i de lagar som anges i punkten 3 får använda
belopp som avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande för

nödvändiga nedskrivningar på anläggningstillgångar. Om detta görs, skall
upplysning om detta lämnas i en not.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

2189

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.